Koranen för Döva

Bismillah
Assalamu Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh!

Ville dela någonting som jag tycker är så underbart vackert! Nedan är ett gammalt videoklipp på en man som läser/reciterar Koranen med teckenspråk (arabiskt teckenspråk). Det spelar ingen roll om man förstår eller inte för det lyser ändå upp hjärtat..!

Rekommenderar att alla ska titta på detta korta klipp oavsett om man är döv eller ej för det är så vackert.

må Allah belöna honom med det bästa för sitt fina arbete!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2012-03-07 @ 12:44:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 99 Az-Zalzala (När jorden skälver)

BismillahÖversättning/tolkning från Koranens Budskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[99:1] NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv
[99:2] och jorden kastar upp sina bördor
[99:3] och människan ropar: "Vad har hänt med den?"
[99:4] Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];
[99:5] det gör den på din Herres ingivelse.
[99:6] Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.
[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,
[99:8] och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

Tafsir /förklaring av suran från Tafsir Ibn Kathir [Förkortad version]:

--
Uppenbarad i Madinah.

<NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv> Det kommer att skakas våldsamt under den(jorden).
<och jorden kastar upp sina bördor> Alltså, den kommer att kasta upp de döda som begravts där i. Imam Muslim rapporterade i sin Sahih att Abu Hurayrah sade: "Allahs Sändebud (frid och välsignelser över  honom), sade: "'Jorden kommer att kasta ut delar av dess lever (det som finns där inne). Guld och silver kommer att komma ut från den som pelare. En mördare kommer att komma och säga, 'Jag dödade för detta!' Den som slutade hålla släktebanden kommer säga, 'För detta slutade jag hålla släktebanden!(hålla kontakt med familj)' Tjuven kommer sedan säga, 'För detta har jag fått mina händer amputerade!' De kommer sedan lämna det(guldet och silvret) utan att få någonting av det.'"

<och människan ropar: "Vad har hänt med den?"> Han kommer vara förvånad över dess stadie; för, efter att den brukade vara stabil, balanserad i ett sådant vis att han brukade bo på dess yta, så skakar den feberaktigt, det slutliga skalvet som Allah har satt där; skalvet som kommer kasta ut alla av dess döda människor; den första och sista generationen. Med detta, kommer folket vara förvirrade/omtöcknade av de händelser som styr över den, och jorden kommer ändras till en annan jord och det kommer även himlarna, och de alla (alla skapelser) kommer att dyka upp framför Allah, den Ende, den Oemotståndlige.

<Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];> Den kommer att berätta vad dem som bott på jorden har gjort. Imam Ahmad rapporterade att Abu Hurayrah sade: "Allahs Sändbeud (frid och välsignelser över honom) läste denna vers: -Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];- och sade, 'Vet ni vilken dess information är?' De sade, 'Allahs och Hans Sändebud vet bäst.' Han (frid och välsignelser över honom) sade, 'Sannerligen, dess information är att den kommer vittna emot varenda manlig och kvinnlig tjänare, om vad dem har gjort på dess yta. Den kommer säga att han gjorde det och det på den och den dagen.' Sannerligen är detta dess information.'"
Sedan sade At-Tirmidhi: "Denna hadith är Sahih och Gharib"

Det var autentiskt rapporterat i en Hadith att Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) sade: "Akta er för jorden, för den är din moder (där du slutligen kommer vara begravd); då ingenting man kanske gör, vare sig det är gott eller ont, men att den kommer att avslöja det öppet."

<det gör den på din Herres ingivelse.> Alltså tillät det.
<Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror> De kommer återvända från arenan av Domen sorterade i sorter och kategorier; mellan de som är bedrövliga och de glada.; de som beodrats träda in i Paradiset och de som blir kastade in i Helvetet. <för att se sina handlingar.> de kan handla och bli belönade för vad dem gjort i livet av denna värld av gott och ont.

<Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,>
<och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.>
Al Bukhari rapporterade att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade:
"Hästarna är för tre. För en man är dem en belöning, för en annan man är dem en sköld, och för en annan man är dem en börda.
För mannen som har dem för belöning, är mannen som har dem så att dem används för Allahs Sak. Därför, spenderar de hela livet med att äta gräset i trädgården väntandes för förberedelse inför Jihad. Så vad som än händer dem under denna långa perioden i fältet eller trädgården, kommer räknas som en god gärning för honom. Sedan, om deras långa period slutar och de har använts för ett eller två ädla slag; är deras hov-avtryck och deras dynga räknade som goda gärningar för honom. När de passerat en bäck där dem druckit, oavsett om den som ridit på dem inte hade för avsikt att släcka deras törst, skulle det räknas som en god gärning. Alltså, är dem en belöning för den mannen.
En man som har dem för att ta hand om sig själv och vara självständig från andra, och han glömmer inte bort rätten av Allah över deras nackar och deras bakdelar (deras Zakat), då för honom, är dem en sköld (från Helveteselden).
En man som har dem för att skryta, visa sig viktig och göra sig till, så kommer dem vara en börda för honom (på Återuppståndelsedagen)."

Sedan blev Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) tillfrågad om åsnorna och han sade:
"Allah har inte uppenbarat någonting om dem förutom dessa utmärkta och tydliga verserna:
<Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,>
<och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.>"

Slut på förkortade versionen av Tafsir Ibn Kathir
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-12-06 @ 22:23:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Koranens Äkthet


från
http://revertit.blogg.se/

Koranens äkthet

Tack vare sin otvetydiga äkthet utgör Koranen en unik text bland uppenbarelseböckerna. En plats som varken det gamla eller nya testamentet har. Koranen skrevs samtidigt som Profeten levde. Vi kommer att se hur den skrevs, dvs. vilken procedur som användes. I detta sammanhang kan nämnas att skillnaden mellan Koranen och Bibeln inte beror på frågor om perioden. Sådana frågor ställs ständigt av vissa personer utan hänsyn till omständigheter på den tiden judeo-kristna och muslimska uppenbarelserna skrevs ner; likaledes tar de inga hänsyn till omständigheterna som gällde när Koranen överfördes till Profeten. Det sägs att en text från sjunde seklet hade större möjlighet att komma till oss utan ändringar än texter som är upp till femton sekler äldre. Detta är visserligen rätt men räcker inte som förklaring utan används mer för att ursäkta ändringar som gjordes till judeo-kristna texter under seklerna än att betona att Koranens text, som är yngre, inte riskerade ändringar av människor.


I fallet gamla testamentet bidrar det stora antalet författare som berättar samma historia och alla ändringar som utförts före Kristus till misstänksamhet om felaktigheter och motsättningar. Angående evangelierna kan ingen säga att de enbart innehåller sannolika berättelser om Jesus' ['alihi salaam] uttalanden eller beskrivningar av hans handlingar.


Skillnaden mellan Koranen, som är en bok om uppenbarelsen, och Haditer, som är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar, måste betonas. Liksom hos evangelierna, som skrevs efter Jesus ['alihi salaam] död, kan äktheten hos Haditerna variera. Inte en enda gospel skrevs under Jesu ['alihi salaam] tid och inte en enda samling av Haditer skrevs under Muhammeds tid.


Vad gäller Koranen är det helt annorlunda. Under uppenbarelsen reciterades stycken utantill av Profeten och hans följeslagare. Dessa skrevs ner av författare bland följeslagarna och kunde kontrolleras omedelbart. Därmed har Koranen två element av äkthet som evangelierna saknar. Detta fortsatte tills Profeten dog. På den tiden kunde alla recitera men inte skriva och att recitera utantill gav möjligheten att kontrollera texten så fort den var färdigskriven.


Den muslimska uppenbarelsen framfördes av Ärkeängeln Gabriel till Muhammed under en drygt 20-årig period av Profetens liv [Sallallahu 'aleihi wa Sallam]. Den började med de första verserna av sura 96, och fortsatte efter en 3 års paus under 20 år till Profetens död år 632, dvs. från 10 år före Hegira till 10 år efter.


Den första uppenbarelsen var den följande:


"Read! In the Name of your Lord, Who has created (all that exists), Has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood). Read! And your Lord is the Most Generous, Who has taught (the writing) by the pen [the first person to write was Prophet Idrees (Enoch)], Has taught man that which he knew not."

[Surah 96:1-5]


Professor Hamidullah lägger i inledningen till sin översättning till franska, märke till att ett tema för den första uppenbarelsen var "lovorden för pennan som kunskapsmedel" som skulle "förklara Profetens oro för bevarandet av den skrivna Koranen".


Texter bevisar formellt att långt innan Profeten lämnade Mecca och reste till Medina [dvs långt före Hegira] hade en del av Koranens text, dvs. som var känd dittills, skrivits ner. Vi ska se hur Koranen är autentisk vad gäller detta. Vi vet att Muhammed och hans troende brukade recitera ur minnet och att det som skrevs kontrollerades. Därför är det knappast troligt att Koranen innehåller felaktigheter.


Fyra suror från perioden före Hegira hänvisar till nertecknandet av Koranen innan Profeten lämnade Mecca år 1622:


"Nay, (do not do like this), indeed it (these Verses of this Qur'an) are an admonition, So whoever wills, let him pay attention to it."

[Surah 80:11-12]


Yusuf Ali skrev i sin översättning 1934 att när uppenbarelsen av denna sura skedde, hade 42 eller 45 av 114 andra skrivits och förvarades av muslimer i Mecca.


"Nay! This is a Glorious Qur'an, (Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)!"

[Surah 85:21-22]


"That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Qur'an). In a Book well-guarded (with Allah in the heaven i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz). Which (that Book with Allah) none can touch but the purified (i.e. the angels). A Revelation (this Qur'an) from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

[Surah 56:77-80]


"And they say: "Tales of the ancients, which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

[Surah 25:5]


Här finns hänsyftning till anklagelser från Profetens fiender som betraktade honom som en bedragare. De spred rykten om att historier lästes för honom och att han skrev upp dem eller fick dem skrivna. Man måste komma ihåg att Muhammed varken kunde skriva eller läsa. Att de var skrivna bekräftas dock även av Muhammeds fiender.


En sura som kom efter Hegira talar om löv på vilka heliga instruktioner skrevs: Sura 98 vers 2-3:


"A Messenger (Muhammad) from Allah, reciting (the Qur'an) purified pages [purified from Al-Batil (falsehood, etc.)]. Containing correct and straight laws from Allah."

[Surah 98:2-3]


Koranen själv ger indikationer om att den skrevs under Profetens tid. Det är välkänt att det fanns flera skrivare bland följeslagarna; den mest kända var Zaid Ibn Thabit. I inledningen till den franska översättningen ger Professor Hamidullah en utmärkt beskrivning av omständigheterna när Koranen skrevs, upp till Profetens död.


"Källorna säger att när en del av Koranen blev känd, kallade Profeten till sig en av sina skrivkunniga följeslagare och dikterade den för honom samt påpekade samtidigt den exakta placeringen av den delen i manuskriptet som redan var klart. Det berättas att Muhammed bad skrivaren att högt läsa det som hade skrivits för att rätta eventuella fel.


En annan välkänd historia berättar om hur Profeten, varje år under Ramadan, reciterade hela Koranen (så långt den hade uppenbarats) för Gabriel..... under Ramadan före Muhammeds död, bad Gabriel honom att recitera Koranen två gånger. Också känt är att efter Profetens tid fick muslimer vanan att recitera hela Koranen under Ramadan. Flera källor säger att Muhammeds skrivare Zaid var med när alla texter samlades."


Pergament, skinn, trätavlor, kamelben och mjuk sten användes som skrivmaterial. Muhammed rekommenderade de trogna att lära sig Koranen utantill. Hafizun, som kunde Koranen utantill, började sprida den utomlands. Den tvåfaldiga metoden att bevara Koranen, dvs. skriftligt och i minnet, blev mycket värdefull.


Strax efter Profetens död [632] beställde hans efterföljare, Abu Bakr, första kalifen av islam, en kopia av Koranen från Zaid Ibn Thabit. På initiativ av Omar [den framtida andra kalifen] samlade Zaid all information i Medina för att undvika felaktiga överföringar. På det sättet gjordes en mycket exakt kopia av Koranen.


Källor säger att Omar därefter gjorde en bok [mushaf] som han bevarade och lämnade till sin dotter Hafsa, Profetens änka. Uthman, den tredje islamska kalifen [644-655] gav en samling experter uppdrag att revidera Koranen och kontrollera äktheten hos dokument som producerades under Abu Bakrs tid. Experterna rådfrågade muslimer som kunde Koranen utantill. Den kritiska analysen av autenticiteten gjordes mycket noggrant. Godkännandet av vittnen ansågs väsentligt innan en vers innehållande något diskutabelt inkluderats. Som man vet korrigeras vissa verser av andra verser i koranen. Detta kan förklaras av att profetens aktiva period omfattade cirka 20 år. Resultatet blev en text där surorna står i en ordning som avspeglar [som man tror numera] den ordning som profeten följde I sina berättelser från Koranen under Ramadan.


Man kan fråga sig varför tre kalifer, särskilt Uthman, begärde revidering av texten. Svaret är ganska enkelt. Islams expansion under de första decennierna efter Muhammeds död gick väldigt fort också bland folk som inte hade arabiska som modersmål. Väsentliga åtgärder måste tas för att försäkra sig om att texten spreds i sin ursprungliga form. Detta var Uthmans mål.


Uthman skickade kopior till olika delar av det islamska imperiet, och det är därför som, enligt professor Hamidullah, kopior, som tillskrivas Uthman, existerar i Tashkent och Istanbul. Bortsett från ett eller annat kopieringsfel är de äldsta kopiorna överallt i islamska världen identiska. Detsamma gäller för dokument som finns i Europa. Det finns dokument i Bibliotheque Nationale i Paris som, enligt experterna, härstammar från de sjunde och åttonde seklerna, dvs de andra och tredje Hegirianska seklerna. De talrika texter som finns idag överensstämmer bortsett från mindre variationer.


114 suror ordnades i avtagande ordning enligt textens längd, men det finns undantag. Därför togs ingen hänsyn till den kronologiska ordningen, fast i huvuddelen hittas denna ordning. Allting med anknytning till vetenskap är, som andra ämnen upptagna i Koranen, utspridda utan ordning.
islamguiden.com
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-11-08 @ 09:39:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 100 Al-Adhiyat [Stridshästarna]

Bismillah


Översättning/tolkning av Koranen på Svenska från Koranens Budskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[100:1] SE de frustande stridshästarna!
[100:2] Se hur deras [hovar] slår upp gnistor
[100:3] när de galopperar till anfall i den tidiga morgonen
[100:4] [och] hur de river upp moln av damm
[100:5] när de stormar fram i stridsvimlet!
[100:6] MÄNNISKAN är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre -
[100:7] om detta vittnar hon själv -
[100:8] och visar sin kärlek till rikedom i ivern [att samla mer].
[100:9] Vet hon inte [att] då det som göms i gravarna strös omkring
[100:10] och det som människorna har dolt i sina hjärtan uppenbaras;
[100:11] den Dagen [skall det bli uppenbart att] deras Herre var väl underrättad om dem.

Tafsir av Shaykh Ibn Kathir må Allah ha barmhärtighet över honom och vara nöjd med honom ameen.!

Allah den Upphöjde svär vid hästarna som galloperar in i strid i Allahs Väg, där dem springer och det flämtande ljudet de gör när de springer.
<100:2> - De slår sina hovar på stenar, vilkat orsakar gnistor av eld att flyga från dem.
<100:3> - Alltså räden som görs i den tidiga morgonen. Detta är hu Allah Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) brukade utföra räder i den tidiga morgonen. Han brukade vänta för att se om han hörde kallelsen till bön från folket (som skulle attackeras). Om han hörde det, brukade han lämna dem ifred, och om han inte hörde kallelsen till bön (Adhan), så brukade han atackera dem.
<100:4> Damm på stridsfältet med hästarna.
<100:5> Alltså att dem alla samlas vid den punkten.
<100:6> Detta är ämnet (människan) som det är svuret på. Meningen är att i gentjänst för Allahs välsignelser som Han ger människan, är människan otacksam och glömsk. Al-Hassan sade: (Kanud) är den som glömmer de förtjänster som Allah givit honom och räknar endast svårigheterna som fallit över honom. Ibn Abi-Hatim rapporterade att Abu-Umamah sade: Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) sade, "(Kanud) refererar till den som äter ensam, slår sin slav och inte låter honom vila".
<100:7> Allah är den All-Vittnande till detta. Det kan även refereras till människan själv; då skulle meningen bli: "Mannen vittnar emot sig själv att han är Kanud, alltså att det faktum att han är otacksam är tydligt i sina uttalanden och gärningar.'
<100:8> Det finns två åsikter angående betydelsen av denna vers, den första är att han älskar att få förmögenheter extremt mycket, och den andra är att på grund av hans överdrivna kärlek för rikedom, är han så snål, och båda åsikterna är korrekta. Man uppmuntrar till avhållsamhet från livet i denna värld och sporrar till att sträva efter Efterlivet, och man upplyser sinnen till vad som kommer hända efter livet på denna värld och skräcken som människan utan tvekan kommer möta.
<100:9-10> Alltså på Återuppståndelsedagen kommer jorden kasta ut alla dem som begravts innuti och det som alla och hela mänskligheten ville dölja i sina mest djupa hemligheter, och kommer då bli öppet känt.
<100:11> Allah kommer att dömma alla rättvist, utan att fela honom det minsta, även till vikten av en atom.

Slut på Tafsir Ibn Kathir förkortad version.
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-09-24 @ 11:11:33|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 18 Al-Kahf (Grottan)

Bismillahir Rahmanir Raheem, I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige!

Alhamdulilahi Rabbil Alamiin, nedan finns en video med Surat al-Kahf med svensk översättning och transliteration (förenklad arabiska) så att alla kan läsa Suran insh'Allah. Shaykhen som läser heter Khalifa at-Tunaiiji.Hadither om denna Suran:

Det är återberättat att Profeten Muhammad salAllahu alayhi wa salam sade:

"Den som reciterar Surat al-Kahf på Jumu'ah(Fredagen), kommer att ha ett ljus som kommer att lysa från honom från en fredag till nästa."

[al-Hakim -- Klassad som sahih av shaykh al-Albani och som hasan av sheykh Ibn Hajar må Allah vara nöjda med dem]

Finns en liknande hadith där det även står att alla synder blir förlåtna mellan dessa två fredagar om man läser surat al-kahf.

Det är rekommenderat att läsa den på Jumu'ah som börjar efter Torsdagens solnedgång och slutar på Fredagens solnedgång. Så det är alltså under denna tiden man ska läsa den insh'Allah för att få detta ljus!


En annan sahih hadith angående Surat al-Kahf !

Imam Ahmad rapporterade från Abu Ad-Darda' att Profeten frid och välsignelser över honom sade:

"Den som memorerar de tio första verserna av Surat al-Kahf kommer att bli skyddad från ad-Dajjal."

Detta var även rapporterat av Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i och At-Tirmidhi.

Källa till hadither och mer om Surat al-Kahf - http://islamqa.com/en/ref/10700/kahf


må Allah göra oss bland dem som memorerar surat al-Kahf och hela Koranen och lever våra liv utefter den , ameen
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-02-09 @ 23:59:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Fördelen med att läsa Koranen på natten när människor sover!

Pris ske till Allah.

Det är bevisat i saheeh hadith att Koranen kommer medla för dem som läste den på natten, som Ahmad (6626) återberättade från Abd-Allah ibn 'Amr att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade:
"Fastan och Koranen kommer medla för en person på Återuppståndelse-Dagen. Fastan kommer att säga, 'Å Herre, jag tog bort hans mat och begär under dagen, så låt mig medla för honom.' Och Koranen kommer att säga: 'Jag tog bort hans sömn på natten så låt mig medla för honom.' Sedan kommer de att medla."
[Ahmad; klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Jaami', nr 3882]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade att om man läser Koranen på natten är det en välsignelse som den troende kan avundas för. Han sade: "Det finns ingen (bra) avunda förutom i två fall: en man som Allah lär Koranen, så han reciterar den under natten och under dagen, och hans granne hör honom och säger, 'Om jag kunde fått det som han har fått så kunde jag göra det han gör.' Och en man som Allah ger en förmögenhet och han spenderar allting för sanningens skull, och en man säger, 'Om jag kunde fått vad han hade fått så kunde jag göra det han gör.'"
[Återberättad av al-Bukhaari, 4738.]

Att läsa Koranen på natten räddar en från nonchalans, som Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Den som läser tio verser på natten kommer inte skrivas ned som en av de försumliga."
[återberättad av al-Haakim, som sade att den är saheeh enligt med kraven av Muslim. Al-Albaani sade i Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb (640): Den är saheeh tack vare bekräftande rapporteringar.]

Och Profeten (frid och välsignelser över honom) sade:
"Den som observerar de föreskrivna bönerna konstant kommer inte bli skrivna som en av de försumliga, och den som läser hundra verser på en natt kommer bli nedskrivna som en av de gudsfruktiga."
[ Återberättad av Ibn Khuzaymah i hans Saheeh, och av al-Hakiim, som sade att den är saheeh enligt kraven av de båda (al-Bukhari och Muslim). Den var även klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb, 640]


Allah har beskrivit de troende följande (tolkning av mening):

de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn
och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder.


[al-Dhaariyaat 51:17, 18]

Och Allah vet bäst

Källa: IslamQa.com
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-12-08 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Memorera Koranen, Hifz!

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

En bra video där Sheikh Wahid Abdus-Salam Baly visar en bra metod till om man vill lära sig Koranen utantill insh'Allah!

Må Allah belöna honom enormt!Viktiga punkter att komma ihåg!


1. Ha intention att memorera för Allahs skull endast och inte för någonting annat förutom för Allah, för att göra Honom nöjd, och öka din emaan.
Om du har värdsliga intentioner så kommer det bli svårt för dig, så som att vilja bli kallad hafiz av andra eller för att du vill ha pengar tex.

2. Försök ditt bästa att förstå betydelsen av vad du vill memorera.
Detta kommer att hjälpa dig ha ordning på verserna och se vart du gör fel när du reciterar.

3. Förstå VIKTEN, STORHETEN, INNEBÖRDEN och BETYDELSEN av orden.
Det du memorerar är de exakta orden från din Skapare och inte bara någon religiös bok.

4. Gå ständigt igenom det du redan har memorerat. (Muraja)

5. Ha tålamod, GE INTE upp.

6. Om det blir svårt och du inte känner dig uppmuntrad, gå då igenom fördelarna med att memorera Koranen.

7. Håll dig borta från synder.


Insh'Allah så blir vi bättre på att hålla fast vid Allahs Bok!


Må Allah välsigna oss med att få lära oss Koranen, leva utefter den och aldrig lämna den! Allahumma Ameen
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-12-03 @ 15:56:52|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 101 al-Qariah [Det Dundrande Slaget]


Bismillah,

lyssna på Koranen med svensk text och transliteration.
Shaykh Khalifa al Tunaiji


Översättning/tolkning av Koranen på Svenska från Koranens Budskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[101:1] [EN DAG skall ni höra] det dundrande slaget!
[101:2] Vad betyder det dundrande slaget
[101:3] Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder
[101:4] [Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,
[101:5] och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.
[101:6] Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt
[101:7] gå till ett liv i lycksalighet,
[101:8] men den vars vågskål väger lätt
[101:9] skall se sig innesluten i en avgrund.
[101:10] Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder
[101:11] En [famn av] het eld!

Tafsir, förklaring, på denna Surah av Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom och ge honom det bästa i akhira.

Uppenbarad under Mekka-perioden.

{Al-Qari'ah
} är en av namnen av Återuppståndelse-Dagen, precis som, Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhkhah, Al-Ghashiyah och dess andra namn.

Genom att förstora och intensifiera dess skräck, så säger Allah: {Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder} Sedan förtydligar Han det genom att säga: {en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,} alltså skingrade, i uppdelade grupper, och de rör sig hit och dit eftersom att de är förbryllade av vad som händer dem (av farorna av Timmen) till den grad att de blir som skingrade malar.

{och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.} , alltså de kommer bli som kardad ull som är utslitet och kommer slitas i stycken.

Sedan nämns slutet av de som utförde handlingar, hedern och förnedringen som båda sidor kommer uppleva i enlighet med hans egna gärningar, Allah säger: {Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt} alltså den vars goda gärningar väger över hans synder, {gå till ett liv i lycksalighet,} alltså Paradiset.
{men den vars vågskål väger lätt} den vars synder väger över hans goda gärningar, {skall se sig innesluten i en avgrund.} en sådan person kommer (falla) huvudstupa in i Helvetet; vilket blir hans eviga hem. Allah förklarar denna 'avgrund' genom att säga: {Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder? En [famn av] het eld!}

Det är rapporterat från Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Elden av Adams Barn som ni alla tänder (elden som finns här på jorden) är en sjuttiodel av Helvetets eld."
Följeslagarna sade då, "Å Allahs Sändebud! Är inte detta tillräckligt?"
Han (saw) sade, "Det är sextio-nio gånger mer än detta."
[Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim]

Det är autentiskt rapporterat att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Helvetet klagade till sin Herre och sade, 'Å Herre! Vissa delar av mig har slukat upp andra delar av mig.' Så Allah tillät den att ta två andetag: ett andetag på vintern och ett andetag på sommaren. Alltså, är den mest stränga kylan som du upplever från dess(helvetets) kyla, och den mest stränga hettan du upplever på sommaren är från dess(helvetets) hetta."

Slut på Tafsir Ibn Kathir (förkortad version)
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-11-23 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 102 At-Takathur [Tävlan i Rikedom]

Bismillahir Rahmanir Raheem


Shaykh Khalifa Tunaiji
- Koranläsning med svensk text och transliteration för alla som inte kan arabiska och vill lära sig denna sura.En översättning/tolkning på Koranen från Koranensbudskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar
[102:2] ända till dess ni står vid gravens rand.
[102:3] Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:4] Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:5] Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!
[102:6] Ja, ni skall få skåda helvetets eld!
[102:7] Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,
[102:8] och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!


Tafsir  (förklaring/tolkning) av Surat 102 at-Takathur, Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom:


Uppenbarad i Mekka-perioden.

Allah den Upphöjde säger: "Är ni, (Å barn av Adam) upptagna av kärlek för livet i denna värld, dess nöjen och dess utsmyckningar att ni blir distraherade från att söka och längta till Efterlivet, på ett sådant vis att ni är totalt besatta av det tills ni blir överraskade av döden och sedan till era gravar blir tagna till?"

Imam Ahmad skrev ned från Abdullah Ibn Ash-Shukhayr, från hans fader som sade: "När jag kom till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), fann jag honom recitera: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} " Han (frid och välsignelser över honom) fortsatte: "Sonen av Adam säger: 'Min rikedom, min rikedom.' Men får du någonting (av nytta) från din rikedom förutom det som du ätit och tog slut det, eller det som du klädde dig med och du slet ut det, eller det som du gav som välgörenhet och du spenderat det?" [Sahih Muslim, At-Tirmidhi och An-Nasa'i]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Sonen av Adam blir gammal och senil, men två saker stannar kvar hos honom: glupskhet(penningsbegär) och hopp." [Sahih Muslim & Bukhari]

Ibn Abi-Hatim rapporterade att Abu-Buraydah sade att {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} var uppenbarad ungefär två klaner från Ansar (de som Allahs Sändebud (saw) migrerade till från Mekka): Bani-Harithah och Bani-Al-Harith; som skröt till varandra till den längd att en sade till den andra, 'Finns det bland er någon som är som(lika bra) den och den (nämnde sina namn)?', och så gjorde de andra med. De skröt om deras utstående personer som fortfarande levde bland dem. Sedan sade de till varandra: "Låt oss gå till gravarna" Där sade en av de två grupperna, 'Finns det någon bland er som är som(lika bra) den och den (pekandes på gravarna);' någonting den andra gruppen också gjorde med.' Efter det uppenbarade Allah, den Upphöjde: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni står vid gravens rand.} Betydandes, 'Det borde ha funnits för er en varning och någonting att reflektera över i det som ni bevittnade (gravarna) med era egna ögon'.

Vad som är korrekt angående: {ända till dess ni står vid gravens rand.} betyder när du dör och inne är i graven begravd;
I en sahih hadith står det att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) gick och besökte en sjuk nomad och sade: "Frukta inte din sjukdom, du kommer återhämta dig snart (om Allah vill)." Nomaden sade: "Sade du, 'du kommer återhämta dig snart'? Sannerligen, är det en sådan dominerande och genomträngande feber som tar över en gammal man; en feber som kommer sluta upp med honom i graven."  Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Ja. Låt det då bli som du sade."

{Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]! Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!} al-Hassan Al-Basry sade: "Detta är ett hot följt av ett annat hot."

{Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!} betyder, 'Om ni någonsin hade fått säker kunskap över slutskedet från att tävla(i rikedom o framgångar), hade ni inte spenderat er tid i värdsliga ting enda tills ni blivit tagna döda till era gravar.'

Sedan säger Allah: {Ja, ni skall få skåda helvetets eld! Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,} Här hotar Allah dem med denna situation, vilket är vad folket av Elden kommer uppleva. Det är Elden, som om den skulle andas ut ett andetag, skulle varenda ängel som är nära Allah och varenda Profet som var skickad falla ned på knä på grund av deras omfattade fruktan, skräck och synen av dess fasor.

{och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!} betyder, 'Ni alla kommer bli frågade om er tacksamhet för alla fördelar som ni utrustats med angående hälsa, säkerhet och upphälle och andra skänkta förmåner.'


Slut på Tafsir av Ibn Kathir (förkortad version)

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-11-11 @ 00:13:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 103 Al-Asr [Den Flyende Tiden]


Bismillahir Rahmanir Raheem,

as-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh kära syskon i islam,


Surah al-Asr med shaykh Khalifa Tunaiji med transliteration. Han reciterar med tajweed och ett barn repeterar efter. Det är mycket vackert och bra för alla som vill lära sig insh'Allah.Översättning från Koranensbudskap

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[103:1] VID DEN flyende tiden!
[103:2] Människan förbereder helt visst sin egen undergång,
[103:3] utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.Tafsir /förklaring-tolkning av Shaykh Ibn Kathir må Allah vara nöjd med honom

Den var uppenbarad i Makkah.

At-Tabarani återberättade att när två män från Följeslagarna av Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) brukade träffas, gick de inte från varandra förrän någon av dem hade reciterat Surat Al-Asr till den andra, och någon av dem hade gett fredshälsningen till den andra. Imam Ash-Shaffi sade: "Om människor skulle reflektera över denna surah, skulle det sannerligen vara tillräckligt för dem."

Al-Asr refererar till tiden av dagen då människor har fullt upp i dagliga sysslor, må det vara gott eller ont. Allah, den Upphöjde svär vid denna tid på dagen att mannen är förlorad, <Utom de som tror (på Islamisk Monoteism) och lever ett rättskaffens liv> Allah befriade dem från förlust som vars hjärtan trodde och vars lemmar gjorde goda och rättfärdiga handlingar. <och råder varandra [att hålla fast vid]
sanningen>,
vilket refererar till att de gör handlingar av lydnad och håller sig undan från det förbjudna, <och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.> alltså när man möter eländen, svårigheterna som är föreskrivna för dem, och skadan av dem som de rekommenderar att utföra alla möjliga goda gärningar (Al-Ma'rûf) som Allah har påbjudit, och att avstå från alla möjliga av synder och onda gärningar (Al-Munkar) som Allah har förbjudit.

Slut på Tafsir Ibn Kathir
Några vackra ord av en bror Sayid Qutb må Allah vara nöjd med honom när han reflekterar över Surat al-Asr i "In the Shade of the Quran",
han talar om Imaan, Tro, och hur detta påverkar oss till att vilja göra goda gärningar.

"Att göra det rättfärdiga är den naturliga frukten av tro.
Det är en spontan påverkan som alstras när verkligheten av tro
sätter sig i det mänskliga hjärtat och sinnet.
För tro är ett positivt och aktivt koncept som, när det har
genomsyrat sig i människans samvete, skyndar att reflektera sig till världen
utanför genom goda gärningar. Detta är den Islamiska vyn på tro.
Den måste vara dynamisk. Om den inte är det, är den antingen
falsk eller icke-existerande,
precis som en blomma inte kan hålla tillbaka sin doft som naturligt sprids.
Annars, finns den inte i blomman alls."

http://www.worldwidehealth.com/ecards/6341_tn_beautiful%20flower.jpg
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-10-17 @ 04:04:37|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surah 104 al-Humazah [baktalaren]

bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,Surah al-Humaza med Shaykh Khalifa Tunaiji.. nedanstående video är speciellt för de som inte kan läsa arabiska att kunna lära sig Koranen insh'Allah. Men rekommenderar till alla som inte kan läsa arabiska att sträva att kunna det insh'Allah. ^^
Ett försök till att översätta Koranen till svenska av koranensbudskap.se


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[104:1] ILLA SKALL det gå den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem!
[104:2] [Och] som samlar pengar på hög och [i stället för att göra gott] ägnar sig åt att räkna dem
[104:3] i förhoppningen att hans rikedom skall ge honom evigt liv!
[104:4] Nej [han misstar sig]! Han kommer att kastas i Hutamah!
[104:5] Och vad kan låta dig förstå vad Hutamah betyder
[104:6] [Det är] Guds eld,
[104:7] som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan;
[104:8] och sluta sig omkring dem
[104:9] i ändlösa kolonnader av eld!


Kort förklaring av Surat al-HumazahDetta är en Mecka Sura. Den fördömmer och förbjuder skvaller, förtal och baktal. Vidare förbjuder den att vara slav till materialism, att ägna hela sin tid åt att få värdslig rikedom medan samtidigt glömma bort livet i Efterlivet eller straffet i Helvetet.Tafsir av Ibn Kathir:Vers 1. Ibn `Abbas sade, "Humazah Lumazah betyder någon som skymfar och förnedrar (andra)." Al-Humaza är med handen och ögat, och al-Lumazah är med tungan." Sedan säger Allah,

 

Vers 2. som betyder, han samlar det på högar, lägger det över de andra och sedan räknar dem. Muhammad bin Ka`b sade angående detta,

 

(vers2) "Hans rikedom tar hans tid under dagen, från att gå från detta till det. Sedan när natten kommer sover han som ett ruttet kadaver." Sedan säger Allah,

 

Vers 3. betydande, han tror att samla en förmögenhet kommer få honom att leva för evigt i sin boplats (det värdsliga livet).

 

(Men Nej! vers 4) betyder, det är inte så som han tror, eller som han säger. Sedan säger Allah,

 

(Vers 4) betyder, personen som samlat en förmögenhet och räknat den, kommer bli kastad in i al-Hutamah, vilket är en av de beskrivande namnet av Helvetet. Detta är för att det krossar den som är inne i den. Då säger Allah,

 

(Vers 5-7) Thabit Al-Bunani sade, "Det kommer bränna dem hela vägen till deras hjärtan medan de fortfarande lever." Sedan sade han, "Sannerligen kommer straffet nå dem." Sedan grät han.
Muhammad bin Ka`b sade, "Det (Elden) kommer sluka varenda del av hans kropp tills det når hans hjärta och kommer till hans hals, sedan återvänder det till hans kropp."

 

(Vers 8) betyder att täcka, precis som är nämnt i tafsir av Surat al-Balad (se 90:20). Sedan säger Allah,

 

(Vers 9) "Atiyah Al-`Awfi sade, "Pelare av Järn.'' As-Suddi sade, "Gjorda av Eld.'' Al-`Awfi rapporterade från Ibn Abbas, "Han kommer få dem att gå in mellan ändlösa pelare, det kommer vara kolumner över dem, och de kommer ha kedjor runt sina nackar, och portarna (till Helvetet) kommer bli stängda bakom dem."

 

Detta är slutet av Tafsir av Surah al-Humazah från tafsir.com, och all pris och tacksamhet är till Allah.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-07-06 @ 13:37:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Överge inte Koranen

Jag har inte lagt upp allt ILoveAllah har lagt upp men Alhamdulilah!

DAG 4 MOTIVERANDE INLÄGG om "Bli en Bättre Muslim" projektet:


Övergivandet av Koranen: Är Vi Skyldiga till Detta?


Allah den Mest Upphöjde säger:

"Och Sändebudet sade 'Å Min Herre, mitt folk har lämnat - att handla efter eller lyssna - på Koranen."
[al-Furqaan: 30]


Så Allah informerar oss om Hans Sändebud och Profet Muhammad, frid och välsignelser över honom, att han sade : {"Och Sändebudet sade 'Å Min Herre, mitt folk har lämnat - att handla efter eller lyssna - på Koranen.} och det är för att idol-dyrkarna inte brydde sig om eller lyssnade på Koranen, som Allah säger: {De som nekar tron sade, ' lyssna inte på Koranen men gör ljud så att du kan överta det.}

När Koranen lästes till dem brukade de göra ljud och högt tal så att de inte skulle höra Koranen. Men, det är ett av sätten att överge Koranen.

Precis så är det även att överge Koranen att inte tro på den eller lita på vad som står i den. Att inte reflektera över den, att inte försöka förstå den, inte handla utefter den, inte lyda vad som står och avstå vad den förbjuder, vända sig till någonting annat än den - poesi, nyheter, musik, nöjen eller andra former av tal och ta en väg som är bort ifrån Koranen.... Alla dessa är sätt att överge Koranen.

Vi ber Allah - den Nåderike Givaren, Den Ende som har Kraften att göra vad Han vill - att ta oss bort från det Han ogillar och använda oss i det Han är nöjd med, från att memorisera, förstå Koranen och etablera vad som krävs - genom dagen och natten - på ett sätt som Han älskar och gillar för sannerligen är Han den Mest Nåderike, Givaren.

[En Varning att lämna Koranen]

Shaykh Muhammad Jameel Zeeno

How To Understand the Qur'aan

© 1998 Call to Islam Da`wah Centre]

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-06-29 @ 18:56:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ja till att läsa Koranen!

Ja till att sitta med Koranen, recitera den, reflektera över dess mening och handla utefter dem, och ångra sig och söka förlåtelse.

 

Ya Allah.. vad är bättre än vår Herres mest Vackra och Visa Ord?

Och hur ofta glömmer vi bort att det är Koranen som är det bästa vi kan sysselsätta oss med? Detta stärker vår iman, gör oss gladare, lugna och lyckliga.

 

Några uppmuntrande hadither:

 

Aisha, må Allah vara nöjd med henne, rapporterade: Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, sade,

Den som är noga med reciterandet av Koranen kommer vara med de hedersfulla och lydiga (änglarna) och han som reciterar Koranen och har svårt att recitera, och gör sitt bästa i att recitera så bra som möjligt, kommer att ha dubbel belöning.”

[al-bukhari & muslim]

 

Ibn Masud, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade,

”Den som reciterar en bokstav från Allahs Bok, kommer att få en god gärning, och en god gärning får en tiodubbel belöning. Jag säger inte att Alif-Lam-Mim är en bokstav, utan Alif är en bokstav, Lam är en bokstav och Mim är en bokstav.”

[at-Tirmidhi]

 

Abdullah bin Amr bin al-As, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Profeten, frid och välsignelser över honom, sade, ”Den som varit aktiv med att läsa Koranen kommer bli sagd på Återuppståndelsedagen: 'recitera och höj dig (i ranker) så som du reciterat när du var i världen. Din rank(nivå) kommer att vara vid den sista Ayah som du reciterar.'”

[Abu Dawud & at-Tirmidhi]

 

Kommentar av Imam an-Nawawi, må Allah vara nöjd med honom, om den sista hadithen:

Denna hadithen nämner nöjet för den som lär sig hela Koranen eller en bit av den i minnet. Ordet 'höj dig' här menas att höjas i rankerna i Jannah. Desto mer man lär sig av Koranen, ju mer klar och distinkt hans recitation är av den, ju högre blir hans status som han kommer få av dess välsignelser. Därför, visar hadithen att om man memoriserar Koranen och läser den ofta är ett sätt att få högre rank i Jannah.

 

Och man får inte glömma att handla efter vad Koranen lär också! Att leva sitt liv i enlighet med Koranen och Sunnah är det enda sättet man kan bli lycklig och få frid i både detta och nästa liv.

 

När du läser Koranen, tänk också då på varenda mening – reflektera! Då kommer orden in djupare i ditt sinne. Ett exempel, när du läser : ”Å du som tror! Var rädd för Allah, och var med dem som är sanna (i ord och gärningar).” (9:119)

 

Ta då varenda mening och reflektera över dem. - Å du som tror – Allah talar till oss, det är vi som tror!

- Var rädd för Allah – Vi måste frukta Allah, vara rädda över Hans straff och vrede.. hur fruktar man Allah? Genom att hålla sig borta från det Han förbjudit och göra det Han påbjudit. Gör jag det? Håller jag mig borta från haram? Gör jag det obligatoriska i Islam? Ber jag? Om jag inte ber så fruktar jag då Allah? Nej.. Jag måste i så fall börja frukta Allah och göra det Han sagt till mig!

-och var med dem som är sanna (i ord och gärningar). - Allah säger till mig här att jag ska vara med ett bra umgänge som är sanna i ord och i gärningar. Vad menas med detta? Jo vilka är sanna, självklart de troende.. Det är dem som har sanningen och följer Allahs religion, då är det dem som är sanna i det dem gör.. Umgås jag med dem? Jag borde börja umgås med bättre umgänge istället för dem som tar mig bort från ihågkommandet av Allah.

 

Ungefär så kan man reflektera över Allahs Ord i Koranen.. Detta ger insikt och i de verser som handlar om naturen, rymden, jorden, paradiset osv blir man helt upprymd om man reflekterar. När man reflekterar, får man imaan och fruktan, och det leder till att man ångrar sina synder och ber om förlåtelse.

 

Gör det nu! Ta fram din Koran och läs, om så bara i tjugo minuter! Om du kan titta på en film helt khushoo(koncentrerad) i två timmar kan du läsa Koranen i tjugo minuter.. <3

 

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-06-23 @ 14:31:40|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Memorisera Koranen är bättre än världen och vad som är i den
Om människorna i världen tar nöje i deras värld och om folket av status tar nöje i deras status och folket av rikedom tar nöje i deras rikedom, när bäraren av Koranen är mer värd att ta nöje utav i talet av Allah som inte blir rört av dunya och allt som finns i det av temporära nöjen.

Det är återberättat från Abu Huraira (radhiallahu `anhu) att han sade: Allahs Sändebud  (sallallaahu `alayhi wa sallam) sade, “Skulle någon av er gilla, när han återvänder till sin familj, att finna där tre stora, tjocka, gravida hon-kameler?" Vi sade: 'Ja.' Då sade han: "Tre verser som någon av er reciterar i sin bön är bättre för honom än tre stora, tjocka, gravida hon-kameler." [Muslim]

 

Och det är återberättat från ‘Uqbah ibn ‘Aamir (radhiallahu `anhu) att han sade: Allahs Sändebud(sallallaahu `alayhi wa sallam) kom ut medan vi var i Suffa och sade, "Vem av er skulle vilja gå ut varenda morgon till Buthan eller al-Aqiq och ta med två stora hon-kameler utan att vara skyldiga till synd eller att skada kontakten med nära och kära? Vi sade: Allahs Sändebud, vi skulle gärna göra det." Då sade han: "Går inte någon av er ut på morgonen till moskén och lär eller reciterar två verser från Allahs Bok, den Majestätiska och Ärade? Det är bättre för honom än två hon kameler, och tre verser är bättre (än tre hon-kameler), och fyra verser är bättre för honom (än fyra hon-kameler), och till kamelernas antal."[Muslim]

 

Vad du än vill ha här i dunya, hon kameler var bara använt som exempel.. Om ni vill ha någonting i dunya, så ska ni veta att recitera Koranens verser är mer värt och bättre än detta ni vill ha.

Från- dailyreminders.org

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-04-11 @ 19:22:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surat al-Fil 105 - (Elefanten)

Bismillahir Rahmanir Raheem


Ett försök till att översätta den Heliga Koranen från Koranens Budskap

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[105:1] HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé?

[105:2] Han gjorde deras krigslist om intet,

[105:3] när Han sände mot dem svärm efter svärm av fåglar

[105:4] som lät [ett regn av] stenar av sijjil hagla över dem

[105:5] Och [där] lät Han dem [ligga utströdda] som de torra stråna på ett avmejat sädesfält.

 


 

Som du kan läsa insh'Allah i detta inlägget - Kommandet av Allahs Sändebud - Så står där hela händelsen kring denna Sura. Rekommenderar er att läsa den!

 

Det är en stor välsignelse som Allah gav till klanen Quraysh. Han skyddade dem och Ka'ba från förstörelse..
Denna händelse var ett tecken och en förberedelse för Quraysh att Allahs Sändebud,salAllahu aleyhi wa salam, skulle komma. För detta var sannerligen någonting som Allah påminde Quraysh om när de inte trodde. Profeten, salAllahu aleyhi wa salam, var född samma år som denna händelsen med Elefanten. Detta är den åsikten som de flesta har.

 

Ännu en gång, för att förstå denna Sura helt så hänvisar jag till ovanstående länk, där får man en riktig inblick om hur allting låg till.

 

Som jag skrev i Surat Quraysh 106 så är dessa två Surahs ihop så att säga, först nämner Allah denna händelsen och i Surat Quraysh nämner Allah vilka välsignelser Han gett till Quraysh.

 

För mer tafsir på denna sura - tafsir.com

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-04-10 @ 12:46:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surat Quraysh 106 - (Klanen Quraysh)

Bismillahir Rahmanir Raheem


 

 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[106:1] SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga,

[106:2] enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder.

[106:3] Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,

[106:4] som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].

Försök till översättning av Koranensbudskap.se

 


 

Ur Ibn Kathirs tafsir på Koranen - tafsir.com


Denna sura var uppenbarad i Mekka.

 

Denna Surah har blivit separerad från Surah Fil som är innan, de var tillsammans i den tidigare Mushaf (originala kopian av 'Uthman)


De (följeslagarna) skrev "I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige", i mellan dessa två suror. De gjorde detta även fast denna Suran direkt är relaterad med den efter, som Muhammad bin Ishaq och Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam har klargjort.
Det är för att meningen av båda dessa suror är samma "Vi har förhindrat elefanten från att komma till Makkah och Vi har förstört dess folk för att samla (Ilaf) Quraysh, vilket menas att ena dem tryggt i deras stad."'

 

Det har också blivit sagt att meningen av denna sura är att vad de brukade samla under deras resa i vintern till Yemen och i sommaren till Ash-Sham genom handel och annat. Sedan brukade de komma till deras stad säkra under resan pågrund av respekten folket hade för dem eftersom de var bebodda i Allahs heliga plats. Därför brukade de som kände dem, hedra dem. Även de som kom med dem och reste med dem, brukade vara säkra tack vare dem. Detta var deras situation under deras resor och äventyr under vintern och sommaren

 

För mer tafsir av ibn kathir om denna sura kan ni gå in på tafsir.com

 

 

Följande är från en bok som heter "A Word for word meaning of the Quran" av Muhammad Mohar Ali,


Surans huvudtema är tawhid(monoteism). Den refererar till välsignelserna från Allah till Quraysh som bodde i Mekkah genom skapandet av staden, fördelen med Ka'ba, centrumet för byteshandel och en plats för fred och säkerhet som gjort att de kan resa två gånger om året för handeln, en till Yemen under vintern och en till Syrien under sommaren, och suran kallar dem till att dyrka Allah Ensam, Herren av Ka'ba, och ge upp de påhittade guds-statyeerna.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-29 @ 20:36:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

En pojke som leder bönen!

Mycket vackert mash'Allah... må Allah belöna honom, välsigna honom med att få ännu mer kunskap om Koranen och ge honom högsta graden av Paradiset!


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-26 @ 18:35:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hur inget liknar Koranen och Några Bevis på att Den är från Allah(subhanahu wa ta`ala)

Bismillahir Rahmanir Raheem,
I Allahs Namn, den Mest Nåderikeden, Mest Barmhärtige


http://mysistersinislam.com/images/quran.jpg

 

 

Av några lärda från al-Azhar
översatt av mig..


..Här har du några bevis på att Koranen är från Guds ord:

 

FÖRST - För att den är höjdpunkten av språklig perfektion. Araberna [innan islam] var inte vana vid dess form. Deras lingvistika förmågor var ett hinder pågrund av att den(Koranen) uttrycktes i de kortaste former utan att förlora sin klara mening [bayan].

 

ANDRA - Dess underbara struktur var unik när det kom till början av verserna, deras beslutsamhet, och ställena där man slutar [recitera dem]. Detta är adderat till ett elegant sätt att presentera sanningen och den sanna kunskapen om Gud [irfan]. Dess vackra ord och vänliga insinuationer, lättsamma konstruktionen och klarheten av befallningar gjorde de renaste sinnena av ökenboende helt förbluffade och förståelsen av att använda tungan(att läsa Koranen) slog ner. Visdomen bakom detta utmärkande sätt Koranen var uppenbarad på var för att inte lämna någon tvekan för de med förstånd eller ge dem någon anledning att själa [genom att producera någonting liknande (vilket är omöjligt)].

 

TREDJE - Eftersom Koranen har dokument för vad som skall komma. De sker i enlighet med hur Allah har viljat. Allah säger, "i enlighet med Guds vilja skall ni helt visst stiga in i den heliga Moskén i fred och med rakade huvuden eller kortklippt hår. Då har ni ingenting mer att frukta!." (Surah "Segern", 48.27)

 

FJÄRDE - Vad den har berättat om tidigare generationer och människorna från forna tider och det var känt [för folket av Quraysh] att [Muhammed] var inget än en analfabet som varken läste eller skrev. Han brukade inte sitta jämte lärare i skolor, inte heller beblandade han sig med de lärda. Han var uppväxt kring folk som inte kunde någon bok. De var nakna [arin] när det kom till vetenskaplig forskning  [al-ulum al-`aqliyyah]. Allah sade, "DENNA Koran klarlägger för Israels barn de flesta av de [frågor] som delar dem i skilda läger;"  (Surah "Myrorna", 27.76).

 

FEMTE - Vad den har uppenbarat om hemligheter av de som var emot den och vad de brukade sammansvärja. Deras svek var uppenbarat för Allahs Sändebud(frid och välsignelser över honom).

 

SJÄTTE - Att den innehåller kunskap från den minsta av partiklar till kosmisk fakta som Araberna inte visste någonting om generellt och inte heller Muhammed (frid över honom); det viktigaste, vad den innehåller om vetenskapen om Sharia och hur man sluter sig till lagar, de sätt till logiska argumentationer [al-hujaj al-`aqliyyah], visdomen man får utav historier från forna tider, ämnen om efterlivet och de bästa av uppförande och betéende.

 

SJUNDE - Den är fri från motsägelser trots att den faktum är
en stor bok som innehåller många fakta och olika sägelser.
"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." (Surah "Kvinnor", 4.82)

 

ÅTTONDE - Den är ett levande mirakel för den blir läst överallt i överensstämmelse, och Gud har lovat att skydda den. Det är ett fastställt argument att, i kontrast till andra profeter vilkas mirakel försvann med dem, är Koranen Muhammeds(salAllahu Aleyhi wa salam) eviga mirakel.

 

NIONDE - De som läser den blir inte trötta av den. De som hör den blir inte störda av den. Och de som reciterar den blir förälskade i den.

 

TIONDE - Den innehåller både bevis och erkännande. De som förstår meningen vet hur man erhåller sanning och hur man finner religiösa uttalanden på samma gång när de tänker på båda sätt den är läst och sättet den är förstådd. Det är medvetandet av ord [balaghah] vilket bevisar dess mirakulösa karaktär. Det är med mening man finner Guds befallningar och Hans varningar. Att lära sig den i hjärtat har blivit enkelt för oss. Rädslan som kommer till hjärtat när man hör den och ödmjukheten som omger de som läser den är bortom beskrivning.

 

Från Islaam.com


 

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-11 @ 14:57:52|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surat al-Ma'un 107 (Den minsta hjälp)

Bismillahir Rahmanir Raheem.


 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[107:1] VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen?
[107:2] Det är samme man som motar undan den faderlöse
[107:3] och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta.
[107:4] Det skall gå dem illa som ber
[107:5] utan att deras hjärtan deltar i bönen,
[107:6] de som gör gott för att ses [och berömmas]
[107:7] men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp!
Försök till Översättning ur Koranensbudskap.se


Denna Sura, var uppenbarad i Mekka-perioden.

Den syftar på Domedagen och de som inte tror på den och som inte är ärliga i sin dyrkan och som inte hjälper sina grannar med minsta smågrejer. Suran heter al-Ma'un efter den sista ayat där det står om de som inte hjälper sina medmänniskor.

Tafsir från tafsir.com ibn kathir

Vers 1 - "Domen" här betyder alltså det efter livet (Paradiset&Helvetet), Domedagen och den slutliga belöningen.

Vers 2 - Alltså den som inte behandlar den faderlöse rättvist, ger denne inte mat eller är snäll.

Vers 3 - Den som inte ger den behövande mat eller uppmanar till det.

Vers 4 - Ibn `Abbas och andra har sagt, "Detta betyder hycklarna som ber offentligt men inte privat."

Vers 5 - Detta är de som ber och håller sig till bönen, men ändå är tanklösa med den. Detta kan referera till handlingen i sig (Att de tänker på annat värdsligt under bönen tex), som Ibn 'Abbas sade, eller så kanske den refererar till de som ber bönen fast inte i tid. Alltså att personen ber helt utanför bönens tid.
Allahs Sändebud (salallahu aleyhi wa salam) sade,
"Detta är bönen av en hycklare, detta är bönen av en hycklare, detta är bönen av en hycklare. Han sitter och tittar på solen tills den är mellan Shaytans horn. Sedan ställer han sig och ber 4 hackiga (raka'as) och han kommer inte ihåg Allah (i dem) förutom väldigt lite."
[bukhari & muslim]
Denna hadith förklarar slutet av tiden för 'Asr bönen, vilket är mittenbönen som är konfirmerat i en hadith. Tiden som hycklaren ber i är ogillat att be i. Sedan så ber personen hackigt, som hackandet av en kråka. Han har inte lugn och ro över huvud taget. Han står antagligen och ber endast för att folket ska se att han ber, och söker inte Allahs Nöje. Detta är som att han inte ens har bett.

Vers 6 -  Imam Ahmad har återberättat från `Amr bin Murrah att han sade, "Vi satt med Abu 'Ubaydah när folket började nämna 'att skryta'. En man känd som Abu Yazid sade, "Jag hörde 'Abdullah bin 'Amr säga att Allahs Sändebud(salallahu aleyhi wa salam) sade, 'Den som försöker få folk att höra om hans goda gärning, så kommer Allah, den som hör Sin skapelse, höra det och göra honom föraktad och förödmjukad'.
Men om man gör en god handling, och sen får folk bara höra om det, så räknas det inte som att skryta.

Vers 7 - Med detta menas är att de inte dyrkar sin Herre bra, och de behandlar inte Hans skapelse bra heller. De lånar inte ens till andra sådant som många kan ha nytta av och hjälp av, även fast objektet kommer att återlämnas i samma skick eller om man har mycket av detta. (Tex, en skål, yxa eller kanske socker, salt eller vatten)

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-02-18 @ 00:40:58|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Surat al- Kawthar 108 (Det goda i överflöd)

Bismillahir Rahmanir Raheem

 


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[108:1] VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd!
[108:2] Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!
[108:3] Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].


Hadither om denna Sura!

Muslim, Abu Dawud and An-Nasa'i, återberättade från Anas som sade, "När vi satte med Allahs Sändebud i moskén, så slumrade han till. Sedan lyfte han huvudet leende. Vi sade "O Allahs Sändebud! Vad har fått dig att le?" Han(sallalahu aleyhi wa salam) sade, "Sannerligen, så har en Sura blivit uppenbarad för mig." Sedan reciterade han Surat al-Kawthar. Därefter sade han, "Vet ni vad Al-Kawthar är?" Vi svarade, "Allah och Hans Sändebud vet bäst". Han sade, "Sannerligen, så är det en flod som min Herre, den Mäktiga och Majestätiska, har lovat mig och den har överflöd av gott. Det är en damm som min Ummah får komma till på Domedagen. Dess kärl är så många som stjärnorna i himlen. Och en av Allahs tjänare kommer bli förhindrad att gå till den, jag kommer säga: 'O Herre! Sannerligen så är han från min Ummah.' Då kommer Han (Allah) svara: 'Sannerligen, så vet du inte vad han introducerat (eller skapat nytt) efter dig.' "


Imam Ahmad återberättade från Anas att Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wa salam) sade,
"Jag steg in i Paradiset och kom till en flod vars stränder hade tält gjorda av pärlor. Och jag stack in min hand i dess svallande vatten och fann att det hade den starkaste (lukt) av musk. Så jag frågade, 'O Jibril! Vad är detta?' Han svarade, 'Detta är Al-Kawhtar som Allah, den Mäktiga och Majestätiska har gett dig.' "

Al-Bukhari och Ahmad återberättade från Anas att en man sade, "O Allahs Sändebud! Vad är Al-Kawthar?" Han(sallalahu aleyhi wa salam) svarade,
"Det är en flod i Paradiset som min Herre har givit mig. Den är vitare än mjölk och sötare än honung. Det finns fåglar i den vars halsar är (långa) som morötter." Umar sade, "O Allahs Sändebud! Sannerligen, de (fåglarna) kommer vara vackra." Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade,
"Den som äter dem (alltså Paradisets folk) kommer vara ännu vackrare än dem, O Umar."[108:2 Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! ] Betyder, 'så som Vi har gett dig godhet i detta livet och i nästa liv (och från floden som getts förklaring till nyss) , därför gör dina obligatoriska och frivilliga böner, och ditt offer (av djur) skall endast och ärligt vara för din Herres skull. Dyrka endast Honom och associera ingen partner med Honom. Och offra genom att säga Hans Namn endast, utan att ge någon partner till Honom.' Som Allah säger:

[6:162] Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre
[6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja."[108:3] Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].]
betyder, 'sannerligen den som hatar dig, O Muhammed, och han hatar vad du kommit med för guidning, sanningen, klara bevis och att du har uppenbart ljus, han är den som blir mest utestängd, grymmast, lägsta människan som inte kommer bli ihågkommen.

Ibn Abbas, Mujahid, Said bin Jubayr och Qatadah sade alla, "Denna ayah var uppenbarad om Al-As bin Wail. När Allahs Sändebud(sallalahu aleyhi wa salam) var nämnd i hans närvaro, brukade han säga: 'Lämna honom, för sannerligen är han en man som är utestängd från att ha några ättlingar. När han dör kommer han inte bli ihågkommen.' Så, Allah uppenbarade denna Surah."
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2009-12-18 @ 22:46:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tidigare inlägg

Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: