Ahlus-Sunnah Wal-Jam'âhs Trosuppfattning

Bismillah
Ahlus-Sunnah wal-Jam'âhs Trosuppfattning
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-10-12 @ 22:17:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tawhid - Ibadah

Tawhid: Ibadah

 

Anledningen av skapelsen

 

Det är väldigt viktigt att vi alla förstår meningen av varför vi skapades; annars, är det troligt att vi slösar vår tid i att göra saker som inte har någon nytta. Till exempel, om alla skickades till skolan utan att veta varför de blev skickade dit, skulle de säkert börja leka och fortsätta göra så tills någon berättade för dem varför de är där.

Allah Som är Mest Vis, skulle inte skapa oss utan anledning, för den som gör någonting utan anledning ses som oresonlig och korkad, och Allah skulle aldrig kunna vara detta. Till exempel,

om en man gjorde en maskin som inte kunde göra någonting, skulle han bli sedd som en galning. Eller om någon kom och knackade på dörren, men när han blir tillfrågad vem han söker, så säger han ”jag vet inte”. En sådan person skulle bli tagen till ett dårhus för behandling. En vis man är den som planerar alla sina saker bra i förväg och gör saker för goda anledningar. Därför måste, Allah, den All-Vise Skaparen av människan, ha skapat oss av en väldigt viktig anledning.

 

Vi alla vet att meningen av vår skapelse inte är så jättetydlig; annars skulle alla känna till det, och vi skulle alla vara involverade i samma sysslor. Eftersom vår anledning är lite gömd, valde Allah den Mest Barmhärtige , att uppenbara denna anledning till oss genom att sända Profeter med heliga böcker innehållande Hans ord. Han kunde ha skickat änglar med budskapet eller uppenbarat det genom några stora mirakel så skulle ingen vara tveksam angående deras mening med livet. Men Allah valde att sända människor till mänskligheten för att testa deras tro. Han sände också vissa mirakel med dessa profeter, för att visa människor att dem var skickade av Allah. Allah förklarade i Koranen, den sista boken av uppenbarelse skickad till Profeten salAllahu Alayhi wa salam, exakt vad meningen var.

 

Allah sade,

Sannerligen, Vi har skickat till varenda nation ett sändebud sägandes, 'Utför Ibadah (dyrkan) av Allah...'”

Koranen 16:36

 

Han sade även,

Jag skapade endast jinn och mänskligheten för Min Ibadah”

Koranen 51:56

 

Alltså, är meningen med vårt liv Ibadah, dyrkan, till Allah.

 

Definition.

 

För att utföra Allahs Ibadah ordentligt, måste vi veta exakt vad det är och vad det inte är. Ibadah översätts ofta till svenska som 'dyrkan'. Vilket beskrivs som: heder och respekt blandat med kärlek och rädsla inför Gud, en gud eller heligt objekt. På Arabiska betyder Ibadah bokstavligen: dyrkan (viljan att tjäna i en låg position) och även underkastelse (att man ger upp sig själv eller rättigheter). Det kommer från ordet Abd vilket betyder 'slav' eller 'tjänare'.

 

Islamiskt betyder Ibadah att lyda Allah i att göra vad Han än har beordrat oss och undvika det som Han har förbjudit oss. Denna form av lydnad är kallat Ibadah, för det innehåller att tjäna Gud och ge upp ens egna vilja till Allahs vilja. Detta är varför det bästa en muslimsk man kan heta är Abd'Allah, vilket betyder slaven eller tjänaren av Allah. Kanske är det bästa namnet för en kvinna Amat-Allah (en kvinnlig slav eller tjänare till Allah).

 

Ibn Umar rapporterade att Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam sade:

”Sannerligen är de mest kära av era namn inför Allah, den Mest Mäktiga och Ärade, är Abdullah och Abdur-Rahman” sahih muslim

 

Profeten salAllahu alayhi wa salam gillade även namnet Abd i referens till sig själv :

”Överdriv inte i era prisningar av mig så som de Kristna gjorde för Jesus sonen av Maria, för sannerligen är jag endast en slav(abd) så referera till mig som 'Abd av Allah och Hans Sändebud'.” sahih bukhari och muslim

 

 

Ibadah är grunden av Islam för ordet Islam betyder att man ger upp sin egen vilja till Allah, vilket är den högsta typ av lydnad som man kan nå. Våra fysiska kroppar lyder Allahs lagar, som kallas 'Naturens lagar', utan val. Alltså ses våra kroppar som muslimer, i underkastelse till Allah precis som resten av skapelsen. Men våra sinnen, som styrs av våra själar, har möjligheten att välja att underkasta sig till Allahs sociala och spirituella lagar eller inte. När vi gör det mentala valet att lägga våra själar i linje med resten av skapelsen genom att acceptera Allahs övermakt, blir vi då Muslimer. Detta val uttrycks i två sätt:

 

1.Med trosbekännelsen (shahada): La illaha illal-lah – Det finns ingenting värt av vår Ibadah förutom Allah,

och

Muhammadur-Rasulullah – Muhammad salAllahu alayhi wa salam är Allahs Profet.

 

2.Med handlingarna av dyrkan, så som salah, zakah, sawm och Hajj.

 

Då Islam täcker alla områden i livet, kan varenda handling i en muslims liv bli en handling av dyrkan. Om han lyder Allahs lagar i alla ställen i livet genom att handla i enlighet med Profetens salAllahu alayhi wa salams sätt, så kan även de mest enkla handlingarna bli dyrkan. Till exempel, om någon börjar hans dagliga mål med den korta bönen: bismillah (I Allahs Namn); äter och dricker endast med sin högra hand; undviker att använda guld eller silver bestick o verktyg, undviker att över-äta genom att äta en tredjedel, dricka en tredjedel och lämna en tredjedel för luft och han slutar måltiden med att säga den korta bönen Alhamdulilah(all pris är Allahs), blir varenda handling när du äter en dyrkan och underkastelse till Allah för vilken han blir belönad.

 

Khalifah (Kaliphen)

 

Alltså, om vi vill fullfölja vår mening av detta liv, måste vi ta reda på vad Allah vill av oss i alla ärenden i livet. Efter att ha tagit reda på vad som krävs av oss, måste vi då lägga den kunskapen i praktik så att det slutar med rättfärdiga handlingar. Om våra liv blir i ett stadie av harmoni med Allahs lagar, blir vi då högre och mer nobla än hela skapelsen. Till och med änglarna som aldrig visar olydnad till Allah, kommer vara i en lägre position än oss. Detta är meningen av Allahs kommand till änglarna att buga sig ner till profeten Adam alayhi salam:

 

”Och sedan sade Vi till änglarna att prostrera till Adam, de gick alla ned på sina huvuden förutom Iblis...”

Koranen 2:34

 

Detta var Allahs sätt att visa att människan skapades för att vara på en högre position än änglarna och resten av skapelsen. Iblis, en Jinn som var bland änglarna förstod detta och vägrade att göra sujood till Adam. När Allah frågade honom varför han inte gjort det, svarade han,

 

”Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och skapat honom av lera.”

Koranen 7:12

 

Om vi når högre nivåer av underkastelse genom ärlig Ibadah, fullföljer vi rollen som Khalifah, som är ansvarig för att ta hand om invånarna av jorden, och hålla lagarna och ordning bland allt levande och icke-levande varelser. Detta är meningen av människans skapelse i relation till resten av skapelsen. Detta stadie är fullföljandet av Allahs ord:

 

”Och när din Herre sade till Änglarna: 'Sannerligen kommer Jag sätta på jorden en Khalifa..'”

2:30

¨

 

Om, å andra sidan, vi vägrar att leva vår liv i enlighet med Allahs lagar och vara rebeller som Iblos, blir vi lägre än de lägsta av skapelsen. Detta är vad Allah menade när Han beskrev de som gick emot Hans lagar sägandes,

 

”..Sannerligen är dem som boskap, nej, de är ännu mer förlorade från vägen.”

25:44

 

De som inte har rädsla för Gud jagar ibland djur för nöje tills de har utrotat hela arter av djur. Å andra sidan, jagar och dödar endast djur andra djur av behov. Islam lär oss att det är förbjudet att döda djur för sport och nöje. Liknande, är de industriella företagen vars enda mål är att få vinst, de släpper ut massa farliga kemikalier in i naturen , förstör sjöar, floder och skog runt om i världen. Man ser aldrig djur förstöra naturen på detta is. Islam förbjuder förstörande av naturen till och med under krig, och förespråkar planterande av träd och att skydda floder, sjöar och hav.

 

 

Frågor för er att se om ni förstått texten:

 

1. a) Varför är det viktigt att förstå meningen av livet?

b) förklara varför det måste finnas en mening vår skapelse!

c) Hur vet vi att meningen med livet inte är tydlig?

      1. Vad är meningen med vår skapelse?

 

2. Islamiska definitionen av Ibadah är

a) dyrkan

b) slav eller tjänare

c) villigheten att tjäna i en låg position

d) att lyda Allah genom att göra vad Han beordrat och undvika vad än som Han har förbjudit.

e) lydnad till naturens lagar

 

  1. Varför är Ibadah sett som Islams grund?

 

4. Det mest kära namnet av våra namn för Allah är:

a) Muhammad
b) Ahmad
c) Abdul-Wajid
d) Abdullah
e) Ubadah

5.Alla skapade ting är sedda som Muslimer för att..
a) de alla lyder naturens lagar av Allah
b) de alla väljer att lyda Allahs lagar
c) allting deklarerar sin tro på Allah
d) Allah skapar ingenting med en anledning
e) Allah fick änglarna att buga inför Adam

6. Hur kan en muslims hela liv bli Ibadah?

 

7. Allah beordran till änglarna att buga sig inför Adam betydde..
a) att änglarna skapades för att dyrka människan
b) alla människor är i högre position än änglarna
c) att människor som vill lyda Allahs lagar bör dyrka änglarna
d) att människan skapades för att vara på en högre nivå än änglarna
e) vi alla måste buga inför Adam

8. Vad är människans syfte i relation med resten av skapelsen?

9. Förklara vad som händer när en man vägrar att följa Allahs lagar. Ge ett exempel för att stödja ditt svar?

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-08-10 @ 12:42:55|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

3. Enhet av Dyrkan (Tawhid al-Ibadah)

Bismillah.

Tawhid al-Ibadah betyder att vi direkterar alla våra böner endast till Allah,, eftersom Han är den ende som kan svara på våra böner. Vissa människor säger, att om man vill klaga till skoldirektörer, kan man inte som student gå direkt till hans kontor. Du måste prata med läraren som kommer ta ditt klagomål till rektorn, som i sin tur, tar ditt klagomål till skoldirektören. På samma sätt (säger de) att det är bättre att fråga någon som är nära Gud, som profeter eller helgon, för att föra vidare dina böner åt dig. Sådan trosuppfattning gör Allah som människorna som behöver medlare. Men Allah är annorlunda, Han hör och vet allting, så det finns inget behov till att någon ska föra vidare våra böner till Allah åt oss. Allah har sagt i Koranen:

<Och din Herre sade, 'Kalla på Mig [i bön] och Jag kommer svara dig.'...> [Qur'an 40:60]

Att därför be till Profeten Muhammad eller andra rättfärdiga människor som vissa kallar "helgon" och hoppas att bönerna kommer nå Allah och bli svarade genom dem är Shirk, den största av alla synder.

Det bör noteras att dyrkan i Islam inkluderar mer än bara våra böner. Om vi följer någon som gör Halal (tillåtet) det som Allah har gjort Haram (förbjudet) eller tvärtom, dyrkar vi även dem. Beviset av detta är i en hadith rapporterad av Adiy ibn Hatim att han hörde Profeten recitera versen,

<De har tagit sina Rabbiner och Munkar som herrar bredvid Allah..> [Qur'an 9:31]

Adiy ibn Hatim sade, "Vi brukade inte dyrka dem." Profeten sade:

"Gjorde dem inte Haram* det som Allah gjort Halal och då gjorde ni alla det till Haram, och de gjorde Halal** det Allah gjort Haram och ni gjorde det Halal?" Han svarade, "Definitivt". Profeten sade då, "Detta var er dyrkan av dem." [at-Tirmidhi , Al-Albani säger att den är autentisk (Hasan).]

*Vissa kristna ledare förbjöd giftermål med mer än en fru, att gifta sig med första kusiner, att präster inte fick gifta sig och att man inte fick skilja sig.
** Vissa kristna ledare tillät ätandet av gris, drickandet av alkohol, att män fick gifta sig med män, och att göra bilder på Gud och profeter.

Frågor till er själva att svara på för att se om ni förstår:

1. Tawhid al-Ibadah betyder
a) att dyrka Profeten Muhammad ensam.
b) att vi bara tror på Allah.
c) att dyrka Allah ensam.
d) att vi direkterar våra böner till Allah genom Profeten Muhammad
e) att tro att endast Allah skapade universum.
2. Varför finns det inget behov för att någon skall föra vidare våra böner till Allah?

3. Nämn och förklara för dig själv vilken sektion av Tawhid (mellan Tawhid ar-Rububiyah, Tawhid al-Asma was Sifat och Tawhid al-Ibadah) det är som förstörs genom följande trosuppfattningar och handlingar:
a) Att göra bilder av Allah
b) Be til Profeten
c) Trosuppfattningen att Jesus är Guds son
d) Att pussa Koranen för god lycka
e) Att tro att Allah vilade på den sjunde dagen av skapelsen
f) Att bära Koranen på en kedja för god lycka
g) Att unvika nummer 13 troendes att det är en källa av otur
h) Be ett helgon (död rättfärdig person) för skydd eller hjälp
i) Säga att stjäla eller fuska är Halal.

Källa: Islamic Studies Book 1 av Bilal Philips.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-23 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

2. Enhet av Allah Namn och Attribut (Tawhid al-Asma was-Sifat)

Bismillah.

Tawhid al-Asma was-Sifat betyder att beskriva Allah i enlighet med de namn och attribut som Han har beskrivit sig själv med i Koranen eller av de som Profeten Muhammad brukade beskriva Koranen eller Allah. Eftersom Allah är den Mäktigaste, kallas Hans namn för al-Asma al-Husna (De Bästa eller Mest Vackra Namnen). Allah sade i Koranen:

<Allah, det finns ingen gud förutom Han. Honom tillhör de mest Vackra namnen> [Qur'an 20:8]

Allting som existerar har attribut eller kvalitéer vilken det känns igen med. Vi lär oss i vetenskapen att djur är annorlunda än växter på grund av särskilda attribut. Djur kan röra på sig och majoriteten av dem tar hand om sina små, när växter inte har dessa kännetecken.

Liknande, beskriver varenda en av Allahs namn särskilda attribut som endast tillhör Honom. Till exempel, Allah kallar Sig själv al-Awwal - den Förste, vilket betyder att innan någonting fanns, fanns Allah. Ingenting existerade innan Allah, då Allah skapade allting. En student kanske är först i klassen eller först i en tävling, men han kan inte vara först före allting. Varken Allahs namn eller Hans attribut är samma som de från Hans skapelse. Vi bör inte ge Allah attribut från Hans skapelse och inte heller bör vi ge skapelsen Hans attribut. Allah har sagt i Koranen:

<Det finns ingenting som Honom och Han ser och hör [alla ting].> [Qur'an 42:11]

I de kristnas Bibel och judarnas Torah, har de skrivit att Allah spenderade de första sex dagarna med att skapa universum och att Han sov på den sjunde. Så de tar antingen lördag eller söndag som en vilodag i vilken arbete ses som en synd. Emellertid, genom att göra Allah som människor som tröttnar efter arbete och behöver vila, så har de utfört den största synden Shirk. I Koranen säger Allah:

<Allah, det finns ingen gud utom Han. Den Evigt-Levande, den
Själv-Försörjande. Han blir inte trött och inte heller somnar Han...>

[Qur'an 2:255]

Frågor för er själva att se om ni förstått:

1.
Tawhid al-Asma was Sifat betyder att
a) endast beskriva Allah på det sättet som Han och Hans Profet beskrev Honom.
b) ge Allah attribut av Hans skapelse.
c) tro att Profeten Muhammad hade alla Allahs attribut.
d) ge skapelsen Allahs attribut.
e) beskriva Allah i mänskliga termer.
2. Förklara skillnaden mellan Allahs attribut av att vara En - al-Ahad och en pojke som är nummer ett i sin klass.

Källa: Islamic Studies Book 1 av Bilal Philips
Läs om Tawhid ar-Rububiyah
Läs om Tawhid al-Ibadah
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-22 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

1. Enhet av Herreskap [Tawhid ar-Rububiyah]

Bismillah.

Tawhid ar-Rububiyah betyder att vi accepterar att Allah är den ende riktiga makten i Universum. Han orsakade alla saker att existera när det inte fanns någonting; alltså, kallas Han al-Khaliq, Skaparen. Han är den som gav alla ting kraften att växa, röra sig och förändras, så Han kallas ar-Rabb. Ingenting händer förutom det Han tillåter att ske; alltså är Han kallad al-Malik, Ägaren av Universum.

När någon gör någonting ont, erkänner vi att Allah har gett honom ett sinne som kan tänka ondska, en kropp som kan göra det, och att det var med Allahs tillåtelse som han kunde göra denna onda handling verklig. Vi säger dock att det inte var Allah som orsakade honom att göra ont, eftersom människan väljer ondska av sig själv. Istället, säger vi att Allah har gett honom kraften att kunna tänka och göra ondska. Han kunde inte ha gjort det dåliga förutom om Allah tillåtit det att hända, och han kunde inte ha tänkt på att göra någonting dåligt om inte Allah hade gett honom möjligheten att göra så. Men han valde att göra denna ondska själv och Allah lät honom att göra det.

Allah kontrollerar allt som sker, gott eller dåligt. När vi vill undvika någon olycka eller om vi vill få någonting bra, bör vi endast vända oss till Allah och söka Hans hjälp. Om vi litar på skapade ting vilket de flesta kallar för lyckoamulletter, (så som kanintass och hästsko), för att ge oss lycka, har vi gått emot och förstört denna sektion av Tawhid genom att ha utfört den största möjliga synden känd som Shirk (Polyteism). Liknande, om vi är rädda för skapade saker som många tror ska orsaka otur (som att spilla salt, svart katt som korsar vår väg, krossa speglar osv), och tror att vi har räddat oss själva från otur (genom att undvika dessa), har vi också utfört Shirk och förstört denna sektion av Tawhid.

Frågor för dig att se om du förstått texten:


1. Förklara meningen av Tawhid ar-Rububiyah?
2. Vi bör inte säga att Allah har orsakat någon att göra ondska för att

a) Allah fick honom att göra det.
b) ingenting händer förutom det som Han tillåter hända.
c) Allah orsakade allting att existera.
d) han kunde inte ha tänkt på att göra ondska om inte Allah gett honom möjligheten att göra detta.
e) människan väljer ondskan av sig själv.
3. Tawhid ar-Rububiyah kan förstöras genom
a) lita på att skapade ting kan ge tur/lycka.
b) säga att Allah tillåter ondska att ske.
c) tro att Allah är den ende riktiga makten i universum.
d) tro att människan väljer ondska.
e) lita på Allah i alla ärenden.

Källa: Islamic Studies Bok 1. Bilal Philips.

Se även Bilal Philips lektioner där han talar mer om detta insh'Allah
Part 1 - Part 2
från bilalphilips.com längst ner på sidan är det lektionerna "Foundation of Islamic knowledge".
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-21 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vad betyder Tawhid?

Bismillah.

Ordagrant, betyder Tawhid att göra någonting till en eller att kalla det en. På svenska när någonting görs till en så kallas det för "enhet". Men, den Islamiska termen Tawhid betyder att tro på Allah som den ende Gud i alla ting som vi gör för att nöja Honom. Till exempel, bönen bör endast vara för Allah, offring bör endast göras i Allahs Namn, välgörenhet bör endast ges för Allahs nöje och Jihad(kamp/strävan) bör endast vara för Allahs religion.

Tawhids Sektioner

Tawhid har tre sektioner:
1. Tawhid ar-Rububiyah: Enhet av Herreskap
2. Tawhid al-Asma was-Sifat: Enhet av Allahs Namn och Attribut
3. Tawhid al-Ibadah: Enhet av Dyrkan

källa: Islamic Studies book 1 av Dr. Abu Ameenah Bilal Philips


Skall lägga upp mer detaljerat om dessa tre sektioner insh'Allah!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-20 @ 01:26:08|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

10 Saker som tar en Ut ur Islam

Det som tar en ur Islam

Författare: Imaam `Abdul-`Azeez bin Baaz
Källa: Nawaaqid-ul-Islaam
Producerad av: Al-Ibaanah.com


 

Vet O Muslimske broder att Allah har gjort obligatoriskt till alla sina tjänare att vara i Islam, att hålla fast hårt vid det och att akta sig från det som går emot det. Och Han sände Sin Profet, Muhammed (sallAllaahu `alayhi wa sallam), att kalla folket till det, informerade oss att den som följer honom är vägledd, men den som vänder sig bort från honom är vilseledd. I många ayaat (verser) i Koranen, har Han varnat oss om de saker som gör en till avfälling och de olika typer av Shirk(sätta någon vid Allahs sida) och Kufr (otro).

 

De lärda, må Allah ha nåd över dem, har nämnt i deras kapitel i "regler om en avfälling", att en muslim kan gå ur Islam genom olika typer av Nollställare (av tro), vilket orsakar att hans liv och rikedomar blir tillåtet (att ta) och som tagit honom ut ur Islam.

 

Och från de mest farliga av dem som händer mest ofta är tio nollställare som vi ska nämna till er i följande, i ett sammanfattat vis, så att du kan akta dig för det och varna andra för det, hoppandes att Allah kommer skydda och säkra oss från dem. Vi nämner även lite korta förklaringar om dem

 

Först: Shirk (att ta andra som partners) i dyrkan till Allah.

Allah Säger:
[4:116] GUD FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns.

Och Han säger:

Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns ingen hjälpare.
[Surah Al-Maa'idah: 72]

Vad som faller i denna kategori är tex att be och åkalla de döda, söka deras hjälp, lova dem saker och offra djur till dem.

 

Andra: Den som sätter en medlare mellan sig själv och Allah, frågar dem att be åt dem, och lägger sin tillit på dem, har utfört otro enligt enhälliga beslutandet av de lärda.

 

Tredje: Den som inte säger att polyteister(eller ickemuslimer) är icke troende, eller är tveksam över deras otro eller tycker att deras sätt och trosuppfattningar är korrekta, har gjort otro.

 

Fjärde: Den som tror på att någon vägledning förutom Profetens (sallAllaahu `alayhi wa sallam) är mer komplett än hans vägledning och att någon annans dom är bättre än hans dom, som de som hellre tar domen av Tawagheet (folk av taghoot; falska gudomar/religioner), är en icke-troende.

 

Femte: Den som hatar någonting som Sändebudet kom med, även om man följer det , har gjort otro, baserat på Allahs ord:

 

" Det är för att de ogillat vad Allah sänt ned, så Han nollställde deras (goda) gärningar."
[Surah Muhammad: 9]

Sjätte: Den som förlöjligar eller gör narr av någon del av Sändebudets religion eller dess belöningar och straff han gjort en handling av otro. Beviset är Allahs ord:


"Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: "Vi bara skämtade." Säg: "Då var era skämt alltså riktade mot Gud, Hans budskap och Hans Sändebud? Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände ”
[Surah At-Tawbah: 65-66]

Sjunde: Magi, vilket inkluderar magiska trollformlar som orsakar en person att hata eller älska något/någon. Den som utför detta eller är nöjd med att detta är gjort, har gjort otro. Beviset för det är Allahs ord:

 

"Och ingen av dessa två (änglar) lärde någon förren de först sagt till dem: 'Vi är endast en prövning (för folket), så utför nu inte otro.'"
[Surah Al-Baqarah: 102]

Åttonde: Att supporta och hjälpa polyteisterna mot Muslimer. Beviset för detta är Allahs Ord:

 

"TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter - de stöder och skyddar varandra - och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga."
[Surah Al-Maa'idah: 51]

Nionde: Den som tror att det är tillåtet för vissa människor att vara fria från (fullbordandet av) Sharee'ah(uppenbarade lagar) av Muhammed (alltså islam), då är han en ickemuslim, enligt Allahs Ord:

 

Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.
[Surah Aali `Imraan: 85]

Tionde: Att vända sig bort från Allahs Religion, inte lära sig den eller förstå den (är en akt av otro). Beviset för detta är Allahs Ord:

 

"Och vem är mer orättfärdig än den som, när han blir påmind om sin Herres budskap, vänder dem ryggen? [Sådana] syndare skall Vi sannerligen låta känna på Vårt straff!"
[Surah As-Sajdah: 22]

Det finns ingen skillnad, för den som gör någon av dessa nollställare, mellan den som skämtar, den som är allvarlig eller den som gör det av rädsla. Men den som gör det under tvång(är ursäktad). Alla dessa tio är grovast i fara och är de som sker oftast. Så muslimen måste akta sig för dem och vara rädd för att detta ska ske honom.

 

Det som faller in i den fjärde nollställaren är de som tror att lagar skapade av människan och konstitutioner som människor har skapat är bättre än Sharee'ah(lagar) av Islam.

 

Eller de som tror att det inte är korrekt att fullfölja Islams lagar i tjugohundra-talet.

 

Eller att detta är en anledning av bakåtsträvan för Muslimerna.

 

Eller att det är begränsat till att bara spela en roll i förhållandet mellan tjänaren och sin Herre och att det inte ska påverka andra ting i livet.

 

Det som också faller i den fjärde kategorin är de som säger att utföra Allahs lagar, som att hugga av handen på en tjuv eller att stena en som är skyldig till zina inte är passande i den moderna tiden.

 

Det som också faller i denna kategori är de som tror att det är tillåtet att regera med andra lagar än Allahs Lagar (shareeah) i ämnen som växelverkan, straff osv, även om han inte tycker att den är bättre än sharialagen. Så genom att göra detta, kommer han göra lagligt det Allah har förbjudit, enligt det enhälliga beslutet.

 

Den som gör lagligt det Allah har förbjudit från ämnen som man måste veta, så som samlag, alkohol, ränta och att dömma med en annan än Allahs Lagar, är en icketroende enligt den enhälliga överenstämmelsen av Muslimerna.

 

Vi söker skydd hos Allah från att vara av dem som förtjänar Hans ilska och smärtsamma Straff. Må frid och välsignelser vara över det bästa av Hans skapelser, Muhammad (sallAllaahu `alayhi wa sallam).


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2010-05-14 @ 15:38:34|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Bevis på Allahs Existens

 

Av: Imam Ibn Kathir

Tafsir Ibn Kathir (Abridged), Volume 1
© 2000 Darussalam


“MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] -

Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]..”

Qur’an, 2:21-22


Flera lärda av Tafsir, som Ar-Razi och andra, använde denna ayat som ett argument för existensen av Skaparen, och det är den mest värda metoden av argument. Sannerligen, den som reflekterar över vad som existerar, de högre och lägre skapelserna, deras olika former, färger, betéende, fördelar och ekologiska roller, så kommer han sedan inse möjligheten, visdomen, kunskapen, perfektionen och majestäten av Skaparen. En gång blev en beduin tillfrågad om bevis för Allahs existens, han svarade:
"All pris är till Allah! Kamelens dynga bevittnar kamelens existens, och spåret(i sanden) bevittnar att någon har gått förbi. En himmel som innehåller gigantiska stjärnor, ett land som har farledar och ett hav som har vågor, bevittnar inte allt detta att Den Mest Vänlige, Mest Kunnige existerar?” [Ar-Razi 2:91]

 

Därför så, den som granskar himmeln in i dess oändlighet, dess vidd, de olika planeterna, där vissa ser ut som stationerade i himmeln - den som ser över havet att den är omringad av land från olika sidor, bergen som var placerade på jorden för att stabilisera den, så att den som bor på land, oavsett form och färg, har möjligheten att leva och njuta -


Den som läser Allahs ord:

 

SER DU inte att Gud låter regn strömma från skyn och att Vi därmed låter frukter av alla slag och färger mogna och att i bergen [syns] strimmor av vitt och rött i olika skiftningar och intensivt svarta [fläckar] Så växlar även färgen hos människorna och hos vilda djur och boskap. Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. Han är allsmäktig men alltid beredd att förlåta.”

(Quran 35:27-28)

Den som tänker på de flödande floderna som reser från område till område med fördelar, den som tänker över vad Allah har skapat på jorden; olika djur och växter av olika smaker, lukter, former och färger som är resultatet mellan enheten mellan land och vatten, den som tänker på allt detta kommer inse att dessa faktorer bevittnar existensen av en Skapare, Hans perfekta skicklighet, visdom, nåd, vänlighet, generositet och Hans överväldigande barmhärtighet för Sin kreation. Det finns ingenting värt att dyrkas förutom Allah, inte heller finns det någon herre brevid Honom. Allah litar vi på och till Honom vänder vi oss i ånger. Finns flertal fler ayat i Koranen om detta ämne.

Ur: http://www.alghurabaa.org/articles/islam/quran/evidence-of-allah%E2%80%99s-existence/#more-324

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2010-03-12 @ 15:31:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ali - må Allah vara nöjd med honom, kan inte hjälpa någon efter sin död.

As-Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Fråga: Kan Ali, må Allah vara nöjd med honom, hjälpa någon i svåra tider?

Svar: Ali, må Allah vara nöjd med honom, blev dödad utan att vara medveten om sin mördares planer, inte heller hade han möjlighet att skydda sig själv från det. Hur kan man då påstå att han kan ta bort svårigheter från andra efter sin död, när han inte kunde ta bort det från sig själv när han levde? Han som tror att Ali eller någon annan död person kan vara till nytta till andra, eller hjälpa andra få någonting, eller att ta bort någonting ont från dem, är en Mushrik, för dessa saker är endast Allahs egenskaper, Ärad är Han. Därför, den som tror att en skapelse kan göra dessa saker och söker dennes hjälp, så tar han skapelsen som en gud. Allah den Upphöjde säger:

[10:107] Om Allah låter en olycka drabba dig är Han den ende som kan avvärja den, och om Han vill skänka dig något gott kan ingen hindra detta goda [att nå dig]. Han skänker det till den Han vill av Sina tjänare. - Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.

Av 'The Permanent Committee' ur boken "Fatawa Islamiyah, Islamic verdicts [volume 1,Creed]"


Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2010-01-29 @ 22:34:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Kitab At-Tawhid

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Här är en länk till en MYCKET bra bok mashAllah. Förklarar Tawhid och vad som är shirk.. En bok ALLA muslimer borde läsa inshaAllah.. :)

[Kitab At-Tawhid : Muhammad ibn Abd al Wahhab]


Hoppas ni har nytta av den inshaAllah, jag bara älskar den, förstår inte varför jag inte länkat den till er förut!

Må Allah belöna er och fylla era hjärtan med ikhlas och taqwa, ameen
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2009-12-23 @ 00:59:15|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tauhid = Jannah


Återberättat av Ubadah bin As-Samit att Allahs Sändebud (sallalahu wa aleyhi wa salam) sade:

"Den som bevittnar att det inte finns någonting värt att dyrkas i sanning (ingen Gud) förutom Allah Endast, Som är utan partner och att Muhammad är Hans slav och Sändebud, och att Iesa (Jesus) är slav till Allah, Hans Sändebud, och att Hans Ord som Han gav Maryam (Maria) och en själ (skapat) av Honom, och att Paradiset och Helvetet är riktiga, så ska Allah ge honom Paradiset, vad än hans gärningar har varit."
[Sahih Al-Bukhari, hadith no.3252]
Itban återberättade att Profeten (sallalahu wa aleyhi wa salam) sade:

"Sannerligen så har Allah förbjudit Helvetet för personen som bevittnar: 'Det finns ingenting värt att dyrkas (ingen sann Gud) förutom Allah', sökandes efter ingenting förutom Allahs Ansikte (tillfredsställelse)"
[Al-Bukhari, Muslim]
Anas återberättade att: Han hörde Allahs Sändebud (sallalahu wa aleyhi wa salam) säga:

"Allah den Högste sade: O' son av Adam, om du kom till Mig med en värld full av synder, och möter Mig utan att ha gjort någonting partner till Mig (Shirk), så skulle Jag komma till dig med en lika stor mängd förlåtelse.'"Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2009-12-10 @ 18:17:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

At-Tauhid (Allahs enhet)

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,
vad menas med Allahs enhet.? Att Allah är En, att vi endast ska dyrka Allah, inte ge Honom några partners och Mycket mer..

Allah säger:

[51:56] "Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig."


Det är återberättat att Mu'adh bin Jabal (radiAllahu anho) sade:

Jag red på en åsna bakom Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) och han sade till mig, "O Mu'adh, vet du vad som är Allahs rättigheter från sina slavar och vilka rättigheter slavarna har från Allah?" Jag svarade: "Allah och Hans Sändebud vet bäst." Han fortsatte, "Allahs rätt till Sina slavar är att de ska dyrka Honom Ensam och aldrig associera någonting med Honom. Slavarnas rättigheter från Honom är att den som inte associerar någonting med Honom inte blir straffad." Jag sade: "O Allahs Sändebud, kan jag inte ge dessa glada budskap till folket?" Han svarade: "Nej. Informera dem inte för att de inte ska lita på (detta löfte och förfalla i sina tjänster till Honom)"
[Al Bukhari och Muslim]


Alla profeter (Frid och välsignelser över dem alla), fick samma budskap - Att endast dyrka Allah!


Jag har en teori, att alla religioner som finns idag förutom de självklara som står i Koranen (judendomen&Kristendomen) från början fick samma budskap. Att alla religioner från början trodde på att Allah var En, och sedan att det utvecklades till någonting annat (som tex, hindusim och buddism). Jag baserar min teori på att Allah har skickat en profet till varenda folkslag i hela jorden. Därför har alltså varje folk fått sanningen av en profet någon gång i tiden!


[112:1]
SÄG: "Han är Gud - En,
[112:2] Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.
[112:3] Han har inte avlat och inte blivit avlad,
[112:4] och ingen finns som kan liknas vid Honom."


Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2009-12-02 @ 14:55:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: