40 Rekommendationer Till Det Muslimska Hemmet - Författarens Introduktion

Följande är översatt ur en e-bok ur - http://www.A2Youth.com och författaren är

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, innehavaren av sidan IslamQA.com,
Må Allah vara nöjd med honom, belöna honom och välsigna hans arbeten, ameen

Författarens Introduktion

Bismillaah il-Rahmaan il-Raheem
I Allahs Namn, Den Mest Nåderike, Den Mest Barmhärtige

All pris är till Allah, vi prisar Honom och söker Hans hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd av Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah vägleder, kan ingen vilseleda, och den som Allah vilseleder, kan ingen vägleda. Jag bevittnar att det inte finns någon gud förutom Allah Ensam, utan partner eller kompanjon, och Jag bevittnar att Muhammad är Hans slav och Sändebud.

Hemmet är en välsignelse.

Allaah säger (tolkning av meningen): Och Allah har gjort för er ert hem en vistelse..." [al-Nahl 16:80]

Ibn Katheer (må Allah ha barmhärtighet över honom) sade: ”Allah, må Han bli välsignad och upphöjd,
nämner här Hans kompletta välsignelse till Sina slavar: Han har givit dem hem vilket är en fridfull
vistelse för dem, där de slår sig tillbaka som en tillflykt som täcker dem och ger dem alla slags fördelar.”  

Vad representerar hemmet till oss alla? Är det inte platsen där han äter, njuter av närhet med sin fru,  
sover och vilar? Är det inte platsen där han kan vara ensam och kan träffa sin fru och barn?

Är inte hemmet platsen som ger oss skydd(från omvärlden) och beskydd till våra kvinnor? Allah säger
(tolkning av meningen): “Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra
uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden

[al-Ahzaab 33:33]

Om du tänker på de som är hemlösa, som bor i härbärgen, eller på gatorna, eller som flyktingar spridda i tillfälliga läger, så kommer du förstå välsignelsen över att ha ett hem. Om du lyssnar på en hemlös person som ångestfullt säger,
”Jag har ingenstans att slå mig ner, ingen fast plats att vara på. Ibland sover jag i det och det huset, ibland i ett café eller en park eller vid hamnen, och jag håller mina kläder i en bil", så kommer du förstå vilket sönderfall som resulteras i att inte ha välsignelsen av ett hem.

När Allah straffade Judarna av Banu Nadeer, tog han bort denna välsignelse och drev dem ifrån sina hem, då Han sade (tolkning av meningen): ”Det är Han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekade sanningen, att överge sina hem vid den första [stora] mönstringen.” Sedan sade Han: ”...de raserade sina hem med egna händer - och de troende [rev vad som återstod]. Lär av detta, ni som ser klart.”
[al-Hashr 59:2].


Det finns många motiv för de troende att uppmärksamma sig på genom att få sitt hem i ordning.

Först: Skydda sig själv och sin familj från Elden i Helvetet, och hålla dem säkra från det brännande straffet:

“TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och
stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för
Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.”  [al-Tahreem 66:6 – tolkning av
meningen]


Andra: Det stora ansvaret som huvudet i hushållet bär på till Domedagen.

Profeten (frid och välsignelser av Allah över honom) sade:
”Allah kommer fråga varenda fåraherde (eller ansvarig person) om sin flock (de han var ansvarig över), om
han tog hand om den eller försummade den, tills Han frågar mannen om sitt hushåll.”


Tredje: hemmet är en plats att skydda sig själv, för att hålla sig bort från ondska och att hålla ens egna ondska
borta från folket. Detta är tillflyktsplatsen Islam ger en i tider av fitnah (missämja, prövningar).

Profeten (Allahs frid och välsignelser över honom) sade: ”Välsignad är han som kontrollerar sin tunga, vars
hus är tillräckligt för honom, och som gråter över sina misstag."

Profeten (må Allahs frid och välsignelser över honom) sade: ”Det finns fem saker, den som gör en av dem, så kommer Allah vara med honom: hälsa på de sjuka, gå ut på jihaad, gå till sin ledare med intentionen att tillrättavisa och respektera honom, eller sitta i sitt hem så att folket är säkra från honom och han är säker från folket."

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade:
”Säkerheten av en man i tider av fitnah är att stanna i sitt hem."

Muslimen kan se fördelen av detta råd när han är i ett annat land där han inte har möjlighet att ändra mycket ondska runt omkring honom. Då kommer han ha skydd med, när han går in i det, kommer skydda honom från att göra haraam saker eller titta på haraam saker, och kommer skydda sin fru från att vilja visas och ta av sig, och kommer skydda sina barn från dåligt sällskap.

Fjärde: Människor spenderar oftast sin tid mest i sitt hem, speciellt när det är väldigt varmt eller väldigt kallt, när det regnar, tidigt eller sent på dagen, och efter att ha slutat arbetet eller skolan, så denna tid borde bli spenderad i dyrkan eller halal sysselsättning, annars kommer den bli spenderad i missgärningar.

Femte och mest viktig, att ha uppmärksamhet till hemmet är viktigaste när det gäller att bygga ett muslimskt samhälle, för samhället är format från hushållen och familjerna som formar byggstenar. Hushåll formar kvarter, och kvarter formar samhällen. Om byggstenarna är bra, kommer samhället  bli baserat på Allahs lagar, att vara stabil mot fienderna och fylld med godhet som inte ondska kan ta sig igenom. Så Muslimska hem kommer producera pelare av samhället som kommer reformera och vägleda bra, sådana exempel är   dai’yahs(de som gör dawah), sökare av kunskap, ärliga mujahideen, rättfärdiga fruar, omtänksamma mödrar och alla andra sorter av reformatörer.

Eftersom detta ämne är så pass viktigt, och våra hem är fyllda med många brister och ondskefullheter och
exempen på försumlighet, så ber detta till en viktig fråga:

Vad är möjligheterna till att förändra våra hem?

Det följande innehåller råd inom detta ämnet. Må Allah göra att vi får nytta uav det, och orsakar till att
muslimer fokuserar deras krafter på att återuppliva det muslimska hemmet.

All följande råd är kring två ting: att uppnå våra intressen, vilka är att etablera vad som är rätt och gott, och
att ta bort ondska, genom att ta bort det som kan orsaka det eller det som kan komma in i våra hem.  // Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Håll dig uppdaterad till nästa del insh'Allah - Forma Hushållet - Att Göra ett Bra val när man väljer en Fru


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-03-30 @ 14:44:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surat Quraysh 106 - (Klanen Quraysh)

Bismillahir Rahmanir Raheem


 

 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[106:1] SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga,

[106:2] enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder.

[106:3] Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,

[106:4] som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].

Försök till översättning av Koranensbudskap.se

 


 

Ur Ibn Kathirs tafsir på Koranen - tafsir.com


Denna sura var uppenbarad i Mekka.

 

Denna Surah har blivit separerad från Surah Fil som är innan, de var tillsammans i den tidigare Mushaf (originala kopian av 'Uthman)


De (följeslagarna) skrev "I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige", i mellan dessa två suror. De gjorde detta även fast denna Suran direkt är relaterad med den efter, som Muhammad bin Ishaq och Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam har klargjort.
Det är för att meningen av båda dessa suror är samma "Vi har förhindrat elefanten från att komma till Makkah och Vi har förstört dess folk för att samla (Ilaf) Quraysh, vilket menas att ena dem tryggt i deras stad."'

 

Det har också blivit sagt att meningen av denna sura är att vad de brukade samla under deras resa i vintern till Yemen och i sommaren till Ash-Sham genom handel och annat. Sedan brukade de komma till deras stad säkra under resan pågrund av respekten folket hade för dem eftersom de var bebodda i Allahs heliga plats. Därför brukade de som kände dem, hedra dem. Även de som kom med dem och reste med dem, brukade vara säkra tack vare dem. Detta var deras situation under deras resor och äventyr under vintern och sommaren

 

För mer tafsir av ibn kathir om denna sura kan ni gå in på tafsir.com

 

 

Följande är från en bok som heter "A Word for word meaning of the Quran" av Muhammad Mohar Ali,


Surans huvudtema är tawhid(monoteism). Den refererar till välsignelserna från Allah till Quraysh som bodde i Mekkah genom skapandet av staden, fördelen med Ka'ba, centrumet för byteshandel och en plats för fred och säkerhet som gjort att de kan resa två gånger om året för handeln, en till Yemen under vintern och en till Syrien under sommaren, och suran kallar dem till att dyrka Allah Ensam, Herren av Ka'ba, och ge upp de påhittade guds-statyeerna.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-29 @ 20:36:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Berättelsen om den blinda tjejen

Moralen i denna historia är berörande!

Blind Light by vanouxe

 

 

Det fann en blind tjej som hatade sigsjälv för att hon var blind. Hon hatade allihopa, förutom att hon älskade sin fästman. Han var alltid där för henne. Den blinda tjejen sade att om hon bara kunde se världen, skulle hon gifta sig med sin fästman.

 

En dag, donerade någon ett par ögon till den blinda tjejen och så kunde hon se allting, inklusive sin fästman.

 

Hennes fästman frågade henne, "nu när du kan se världen, vill du gifta dig med mig?" Tjejen var chockad när hon såg att hennes fästman också var blind, och vägrade att gifta sig med honom.

 

Hennes fästman gick iväg med tårar, och skrev sedan ett brev till flickan där det stod:

 

"Min kära, ta hand om mina ögon.."

 

Moralen: Detta är hur människohjärnan ändras när statusen ändras. Endast få kan komma ihåg hur livet var förut, och vem som varit där för en i de mest smärtsamma situationer.

 

 

Ta aldrig någon för givet, Håll varenda människa nära ditt Hjärta för du kanske vaknar upp en dag och förstår att du tappat en diamant medans du var upptagen med att plocka upp stenar. Kom ihåg detta!

 

“Du lär dig att älska, inte genom att finna den perfekta personen, utan genom att lära dig se en operfekt person perfekt.”


Profeten Muhammed, salAllahu aleyhi wa salam, sade: "Nu kommer inte ha tro så länge nu inte älskar varandra.” – Sahih Muslim, Hadith 19
Hadith av Profeten Mohammad(sallallahu’ alaihi wa salaam)

 

Källa: http://dailyreminders.org/

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2010-03-29 @ 07:40:32|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sommartid

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

vädret just nu känns som om det skulle vara höst..
Men nu är det sommartid! Så ställ klockan en timma frammåt insh'Allah.. Och kolla in de nya bönetiderna även så ni inte råkar be dem en timma för tidigt idag insh'Allah.

http://blog.collectables-now.com/wp-content/uploads/2007/12/antique-clock.jpeg

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2010-03-28 @ 14:21:19|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Effekten av synder

Effekten av synder
Utdrag från Imam Ibn Qayyims “Al-Jawaab al-Kaafee”


1. Förhindrandet av Kunskap: Kunskap är ett ljus som Allah kastar in i hjärtat och olydnad släcker detta ljus.
Imaam Shaafi´ee sade: "Jag klagade till en Wakee' om svagheten i mitt minne, så han beodrade mig att lämna olydnad. Och informerade mig att kunskapen är ljus. Och att ljuset av Allah inte ges till den som är olydig."

 

2. Förhindrandet av Uppehälle: Precis som Taqwa(fruktan) ger ett uppehälle, så om man överger Taqwa orsakar det fattigdom. Det är ingenting som kan ge ett bra uppehälle så som när man lämnar olydnad.

 

3. Förhindrandet av lydnad (till Allah). Om det inte fanns något annat straff för olydnad än att det förhindrar en från lydnad till Allah så borde detta vara tillräckligt.

 

4. Olydnad gör hjärtat och kroppen svagare. Att hjärtat blir svagare är någonting klart. Olydnad slutar inte att göra det svagare tills livet i hjärtat försvinner helt.

 

5. Olydnad förkortar livet och förstör välsignelser. Precis som rättfärdighet förlänger livet, förkortar synder det.

 

6. Olydnad sår sina egna frön och föder sig själv tills det blir svårt för tjänaren att separera sig själv från den.

 

7. Synder försvagar hjärtats vilja och kommer lösas upp så att begäret för olydnad blir starkt och begäret att be om förlåtelse blir svagt bit för bit tills begäret att be om förlåtelse försvinner från hjärtat helt.

 

8. Varje typ av olydnad är ett arv från en nation av de nationer som Allah (SWT) förstört. Sodomi är ett arv från Folket av Lot, att ta mer än man har rätt till och att ge mindre är ett arv från Folket av Shu'ayb, att söka storhet i landet och skapa korruption är ett arv från Folket av Pharoah och stolthet/arrogans och tyranni är ett arv från folket av Hud. Så den olydige bär plagget av vissa av dessa nationer som var fiender till Allah.

 

9. Olydnad är av anledningen att tjänaren hålls föraktad av sin Herre. Al-Hasan al-Basree,radiAllahu anho, sade: De blev föraktade i (Hans vy) så de var olydiga mot Honom. Om de hade varit hederliga i (Hans vy) skulle Han skyddat dem. Allah den Upphöjde sade: "Och den som Allah sänker (förödmjukar) finns det ingen som hedrar." [Hajj 22:18]

 

10. De dåliga effekterna av syndaren faller på de brevid honom och även djuren som ett resultat att de blir rörda av skada.

 

11. Tjänaren fortsätter att synda tills det blir väldigt enkelt för honom och det verkar obetydligt i hans hjärta och detta är ett tecken på förstörelse. Varje gång en synd blir obetydlig i en tjänares ögon blir den enorm i Allahs Syn.

 

Ibn Mas'ood, radiAllahu anho, sade: Sannerligen, den troende ser sina synder som om han stod vid foten av ett berg med rädslan att den ska falla på honom och syndaren ser sina synder som en fluga som passerar hans näsa så han försöker ta bort den genom att vifta med sin hand.. [Bukhari]

 

12. Olydnad ärver förnedring och ödmjukhet. Heder, allt av det, ligger i lydnad till Allah. Abdullah ibn al-Mubaarak sade: "Jag har sett synder döda hjärtat. Och förnedring ärvs av att de ständigt fortsätter. Att lämna synder ger liv till hjärtat. Och förebyggandet av din själ är bättre för det."

 

13. Olydnad gör ens intellekt korrupt. Ens intellekt har ljus och olydnad släcker detta ljus. När ljuset av intellektet är släckt blir det väldigt svagt och otillräckligt.

 

14. När olydnaden blir mer, blir tjänarens hjärta förseglat så att han blir av dem som är bekymmerslösa.

 

Den Upphöjde säger: "Men nej! En fläck har blivit kvar på deras hjärtan pågrund av vad de brukade tjäna(deras handlingar)."[Mutaffifeen 83:14]

 

15. Synder orsakar att olika typer av korruption sker i landet. Korruption i vattnet, luften, växterna, frukterna och i bostäderna. Den Upphöjde säger:

 

"Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om." [Surah Rum 30:41]

 

16. Att anständigheten försvinner vilket är grunden i hjärtats liv och grunden till allt gott. Att det försvinner är att allt försvinner.

 

Det är autentiserat från Sändebudet, salAllahu aleyhi wa salam, att han sade: Anständighet är godhet, allt av det [Bukhari and Muslim]
En Poet sade: "Och vid Allah, det finns ingenting gott i liveteller i hela världen när anständighet försvinner."

 

17. Synder försvagar och förminskar förstoringen av Allah, den Mäktige i hjärtat av tjänaren.

 

18. Synder är anledningen till att Allah glömmer Sin tjänare, att överge honom och lämna honom att kämpa för sig själv med sin själ och sin shaytaan.. och i detta är förstörelse vars ingen hjälp han kan hoppas på.

 

19. Synder tar bort tjänaren från riket av Ihsaan (att göra gott) och han är förhindrad från (att få) belöning som de som gör gott. När Ihsaan fyller hjärtat förhindrar den det från olydnad.

 

20. Olydnad orsakar att välsignelserna (från Allah) minskar och gör Hans hämnd laglig. Ingen välsignelse slutar att komma till en tjänare förutom att det är pågrund av en synd och inget straff är lagligt för honom förutom pågrund av en synd.
Alee, radiAllahu anho, sade: Ingen prövning har kommit ner förutom pågrund av en synd och den (prövningen) drar sig inte tillbaka förutom om man ber om förlåtelse. Allah den Upphöjde säger:"Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.” [Shura 42:30]

 

 

Och den Upphöjde sade även:
"Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt.”
[Anfaal 8:53]

 

Källa:

http://www.alghurabaa.org/articles/scholars/ibn-al-qayyim/the-effect-of-sins/#more-156

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-03-28 @ 13:53:19|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Morotskaka!

(Detta blev mitt resultat [rektangulär och kladdig] men gott!)

Alhamdulilah...

Här har ni receptet:

Ingredienser:

3 ägg

3 dl socker
3 dl vetemjöl

3 tsk bakpulver

2 tsk kanel

1 tsk kardemumma

1,5 dl olja

4 dl rivna morötter

 

Frosting

60 g smör (mjukt)

4 dl florsocker

1 tsk vaniljsocker

1 msk citronskal

100 g philadelphiaost

 

Gör så här:

Vispa ägg och socker vitt och pösigt. Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Vänd ner i äggsmeten. Tillsätt sedan olja och rivna morötter. Fyll smeten i en rund form med avtagbar kant. Grädda i mitten av ugnen i 150 grader i 50-60 min. Låt kakan svalna.

 

Medan kakan svalnar, gör frostingen genom att vispa ihop alla ingredienser. Bred ut frostingen över kakan.

Ur denna blogg : http://emiliesskafferi.blogg.se/category/bakverk.html

 

Hennes morotskaka ser ju bättre ut än min hehe men alhamdulilah det är ju smaken som räknas mest! ^^

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Mat, hälsa, skönhet | Direkt länk | 2010-03-26 @ 19:36:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


En pojke som leder bönen!

Mycket vackert mash'Allah... må Allah belöna honom, välsigna honom med att få ännu mer kunskap om Koranen och ge honom högsta graden av Paradiset!


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-26 @ 18:35:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kolla in

 

Tryck på bilden för att komma till en bra artikel

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-03-26 @ 17:05:03|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Meddelande om systerföreläsning på paltalk

Varje vecka blir jag påmind om att gå in på detta rum i paltalk och lyssna på föreläsning insh'Allah.. Tänkte att det var bra att påminna vidare! må Allah belöna systrarna som håller igång detta vackra lärorika rum!Bismillah.

As-Salamu 3aleykum wa ra7matuAllah wa baraktuh.

Missa inte våra torsdags föreläsningar på paltalk.

När? 21.30
Vart ? I paltalk rummet "Systerskap Sweden"

Rummet hittar du genom att först klicka på "All Rooms" >> "Rooms list" >> Religion and Spirituality" >>> "Islam" >>> och slutligen väljer du rummet "Systerskap Sweden" i listan.

Har föreläsningen börjat och vi inte känner igen dig sen tidigare så kommer du bli bouncad, därför ber vi dig att komma i tid så du kan presentera dig innan föreläsningen börjat. Detta gör vi för att vi ska kunna vara säkra på att det ENDAST är systrar i rummet.

BarakAllahufekom

Wa Salamu 3aleykom
// Systerskap
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2010-03-25 @ 14:19:48|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vacker bild

Denna bilden är så fin mash'Allah!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2010-03-25 @ 14:15:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ett nytt och bra rum på PalTalk- "Emaan Boost"

As-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Vill ni ha Imaan boost (att er tro stärks) så gå in på det rummet "Emaan boost" i paltalk, ett mycket bra rum på engelska där det talas om den mest vackra religion någonsin - islam!
[Obs, detta rum styrs inte av någon ickemuslim utan av äkta muslimer alhamdulilah]
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2010-03-24 @ 22:16:55|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


"Dagens Outfit" - ALL BLACK!

http://1.bp.blogspot.com/_QfVWU-2pVL4/Ss0uUjjXBiI/AAAAAAAAIxQ/aXjyLUXGY8s/s1600/Cairo%2BUniversity%2Bstudents%2Bwearing%2Bniqab%2Bblack%2Bveil%2Bwhich%2Bcovers%2Bface%2Bexcept%2Beyes%2Bstand%2Boutside%2Buniversity%2Bdormitory%2BOctober%2B7,%2B2009%2Bunable%2Benter%2Badmission%2Bniqab%2Bwearers.jpg

 

Det skulle vara väldigt tråkigt om jag skulle lägga upp "Dagens Outfit" så som alla ytliga bloggar gör.
För jag skulle ha samma outfit varje dag!!
HAHa, tyckte jag var kul iallafall...

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Mat, hälsa, skönhet | Direkt länk | 2010-03-24 @ 21:55:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Fällor av Iblis(Satan)

Fällor av Iblis (Satan)
Imâm Ibn Qayyim al-Jawziyyah


Det är inte möjligt att omfatta en av Iblees elakheter, lämna åsido alla av dem. Eftersom Iblees ondska är av sex typer, stannar Iblees kvar med sonen av Adam(människan) tills han får honom att göra en eller fler av dessa sex onda ting.


1) DEN FÖRSTA ONDSKAN ÄR AV KUFR OCH SHIRK och fiendeskap mot Allah och Hans Sändebud (sallallaahu ‘alaihi wa sallam). Om han får detta av sonen av Adam, blir hans jämrande lättat, och han vilar från hans prövningar med denna mannen. Vidare, är detta det första Iblees vill från den som dyrkar (al-Abd). Om Iblees får detta, gör han personen en del av sin armé, en av sina soldater, och han utnämner honom som ett ombund eller agent mot andra människor. Sedan, blir denna personen en av Iblees ombudsmän eller kallare.

 

2) Om han misströstligt försöker få personen med första ondskan, och om denne man är en av de som skrivits att bli muslim i sin moders livmoder, försöker Iblees:

 

Den andra klassen av ondska. DETTA ÄR BID'AH (nykomligheter). Iblees älskar Bid'ah mer än utsvävningar eller olydnad eftersom skadan av Bid'ah är i det väsentliga i religionen. Vidare, är det en oförlåtlig synd och går emot sändebudens kall och är ett kall för ett budskap annorlunda än vad som kommit från Sändebuden. Bid'ah är porten till Kufr och Shirk. Alltså, om Iblees får akten av Bid'ah av en person och gör honom till en av folket av Bid'ah, blir han en av iblees agenter och kallare.


3) Om Iblees misslyckas och inte kan fånga Al-Abd(tjänaren) i denna klass, och om han är en av de som blivit välsignade av Allah (SWT) med gåvan av As-Sunnah och hat till folket av Bid'ah och fel, försöker han(Iblees):

 

den TREDJE KLASS AV ONDSKA, vilket är kategorin av STORA SYNDER i dess olika former.

 

Iblees är girig av att få en person att falla in i stora synder, speciellt om han är en lärd som blir följ. Iblees är girig över detta, så att han kanske kan få folk att avvisa honom och sprida hans synder och olydnad bland folket. Han använder vissa människor som sina agenter att sprida personens synder under falska förhoppningar att detta ska hjälpa dem att komma närmare Allah. Men faktum är att personen arbetar för Iblees utan att veta om det. För de som skulle gilla att styggelser blir spridda bland de troende så finns det ett stort straff i detta livet och i Efterlivet speciellt om de är skyldiga till att sprida enorma illdåd, inte utav rådgivning, utan av att lyda Iblees och vara hans agent. Allt detta är för att få folk att avvisa en lärd och hans fördelar.

 

Vidare, synderna av denna person (den lärda), även om de når himlen, är de mindre synder för Allah än synderna av den som vill sprida runt hans synder. Den lärdas synder är att göra fel mot sig själv. Om han söker förlåtelse av Allah(SWT) och ångrar sig, kommer Allah(SWT) acceptera hans ånger, och kommer ändra hans dåliga gärningar till goda gärningar. Fast, synden av den som sprider illdåd gör fel mot de troende genom att kolla på deras misstag och att vilja exponera dem. Allah(SWT) gör nära observationer, och Han vet om detta bakhåll. Ingenting är gömt i bröstet eller själen för Allah(SWT)..

 

4) Om Iblees inte kan snärja Al-Abd till denna graden går han vidare till:

 

Den FJÄRDE KLASSEN, eller DE MINDRE SYNDERNA. Dessa synder kan förstöra en människa om de blir många. Detta är anledningen till varför Ar-Rasool (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) sade, "Akta er för de mindre synderna, för liknelsen av en liten synd är som folket som gick till en öken. Så nämne han (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) en hadith vilken meningen av är att varenda en av dem tagit med sig varsin pinne av träd tills de gjort en stor eld (just som de mindre synderna läggs ihop lite i taget tills de blir stor synd). Personen fortsätter att ta dessa små synder lätt tills han ser dem som obetydliga. Därför, är en person som gjort en stor synd men som fruktar effekten av den i bättre tillstånd än vad den andra är.

 

5) Om Al-Abd har förhindrat Iblees från att fånga honom i denna nivå, går han vidare till femte nivån:

 

Den FEMTE NIVÅN ÄR ATT SYSSELSÄTTA HONOM MED TILLÅTNA SAKER som inte gagnar honom belöning eller straff. Men, straffet i denna nivån orsakas av att man missar belöning genom att sysselsätta sig med dessa handlingar.

 

6) Om Al-Abd(tjänaren) hållt Iblees borta från att vara på den nivån, och han är försiktig med sin tid, är nogrann med den, vet tidernas värde, och vet värdet som kommer från komfort eller straff, Iblees tar honom till nästa sjätte nivån:

 

Den SJÄTTE KLASSEN är att SYSSELSÄTTA HONOM MED HANDLINGAR MED LÄGRE BELÖNING för att hålla honom borta från förtjänster och förhingra honom från att få belöning av de bättre gärningarna.

 

Alltså, beodrar han honom att göra goda handlingar med mindre belöningar så att han lämnar den bättre handlingen. Väldigt få människor är medvetna om detta. För om en person känner en stark lust att göra någon sorts lydnad, tvekar han inte på att det är sann dyrkan och att han kommer närmare Allah(SWT)... Han tänker aldrig att det kan vara från Iblees eftersom han tänker att Iblees inte kallar till att göra gott. Alltså, tror han att detta är från Allah (SWT)... Faktiskt är han ursäktad eftersom han inte visste att Iblees kunde kalla en till sjuttio dörrar av goda gärningar för att antingen få honom till en dörr av ondska eller för att låta en bättre handling än dessa sjuttio gärningar passera honom.

 

Detta kan inte bli känt förutom med ett ljust från Allah (SWT),, ett ljus Han sätter i hjärtat av Al-Abd. Källan av denna typ av kunskap är genom att följa sättet av Ar-Rasool(sallallaahu ‘alaihi wa sallam) och att ta hand om nivåerna av gärningar hos Allah (SWT).. gärningarna av Hans favoriter, gärningarna som är mer njutbart för Honom, och de som är mest fördelaktiga för Al-Abd, och gärningar som har mer Naseehah (vägledning) från Allah (SWT). Hans Rasool, Hans Bok, och Hans troende dyrkare. Ingen har denna typ av kunskap förutom arvetagarna av ar-Rasool (sallallaahu ‘alaihi wa sallam), hans ombud i Ummahn, hans efterträdare på jorden. Tilläggning, är att den största delen av skapelsen inte ser detta. Detta kall kommer inte till deras hjärtan. Allah(SWT) ger Hans förmån till den Han vill bland Sina tjänare.

 

7) Om Al-Abd förhindrar Iblees från att fånga honom i någon av dessa sex nivåer, och det blir svårt för Iblees, tar han sin grupp av Jinn och människor med olika slags skador:

 

Genom att SÄGA ATT HAN ÄR ICKEMUSLIM, KALLA HONOM MISSLEDD OCH EN INNOVATÖR, VARNAR FOLK MOT HONOM, och försöker göra honom svag och störa hans hjärta. Iblees, genom att använda denna metoden, försöker han förvirra människan tankesätt och försöker FÖRHINDRA FOLK ATT TA NYTTA AV HONOM. Därför gör Iblees sitt bästa att stärka försvararna av falskheter, från människor till jinn, mot honom. Så de troende är i krig till döden. När han ger upp, blir han skadad eller blir tillfångatagen. Alltså är den troende i Jihad tills han möter Allah (SWT)...

 

 

Slutligen, hoppas jag du tar noteringar av detta kapitel och tänker på dess stora fördelar. Vidare, gör detta till kunskap som väger din balans hos människor och gärningar. Detta visar dig några universiella verkligheter och nivån mellan människor. Allah (SWT) är den jag söker hjälp från, och till Honom lägger jag min tillit.

 

http://www.alghurabaa.org/articles/scholars/ibn-al-qayyim/traps-of-iblees/#more-243

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2010-03-24 @ 18:06:14|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om att kontrollera sin ilska

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-03-21 @ 15:10:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Fredag

As-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

idag ska man passa på att sända välsignelser över Profeten Muhammed,salAllahu aleyhi wa salam, extra mycket!


Återberättat av Aus bin Aus radiAllahu anho :

Allahs Sändebud, salAllahu aleyhi wa salam, sade, "Bland de bästa av era dagar är Fredagen. På den dagen, be till Allah för att prisa mitt omnämnande ofta, för sådana av dina böner är presenterade för mig."
[Abu Dawud]


Kommentar från Riyad-us-Saliheen med Imam An-Nawawi på engelska;

1.The auspiciousness of time further enhances the merits of virtuous deeds, as is evident from the stress on reciting more and more salutation on the Prophet (PBUH) on Friday.

2.On Jumu`ah, salutation is presented to the Prophet (PBUH). This statement goes to prove that he does not hear salutation of anyone directly, either from near or from far. There is a famous Hadith which says that he hears it from near but this is not "Sahih'' technically. Therefore, the truth of the matter is that he does not hear it directly. It is the angels who convey it to him.

3.The most well-worded  is "Ibrahimi salutation'' because the Prophet (PBUH) himself taught it to his Companions. The salutation is: Allahumma salli `ala Muhammadin wa `ala ali Muhammadin, kama sallaita `ala Ibrahima, wa `ala ali Ibrahima, innaka Hamidun Majeed. Allahumma barik `ala Muhammadin wa `ala ali Muhammadin, kama barakta `ala Ibrahima, wa `ala ali Ibrahima, innaka Hamidun Majeed.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-03-19 @ 13:25:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Korrupta ledare som sviker muslimernaTankar: 5.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-03-17 @ 21:12:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Imam Shafi' på sin dödsbädd

Imam Shafi on his death-bed was asked by Al Muzni “What is your condition?


Then Imam Shafi’ (رحمه الله) replied,

“I am journeying from this world, and departing from my brothers, drinking from the cup of death, and upon Allah, Exalted is His remembrance, arriving. And no! By Allah, I do not know if my soul is travelling towards Paradise or the Fire!”

Imam Shafi’ (رحمه الله) then began to cry profusely and recited the following,

‘In You, the Creator, I raise my longing, and even if I am, O Possessor of Kindness and Generosity, an evildoer, a criminal…

When my heart became hardened and my paths became narrow,

I took my hope in Your pardon and forgiveness as an opening and an escape,

My sins seemed very great to me but when I compared them to Your forgiveness,

I found Your forgiveness to be far greater,

You are and still remain the only One who can forgive sins,

You grant and forgive out of Your benevolence and generosity,

Perhaps the One who is the source of all goodness will forgive and overlook my mistakes,

And will hide the sins and burden that I accumulated,

My sins seemed very great to me, so I turned (to You) in humility,

Were it not for my contentment in you, I wouldn’t, O my Lord, have seen any comfort at all,

So if You forgive me, You would have forgiven a sinner, A rebellious, oppressive tyrant still sinning,

So my crime is very great, past and present, But Your forgiveness that embraces Your servant is greater and higher,

So whomsoever holds fast to Allaah is truly saved from mankind, And whosever’s hopes are in Him, will be far removed from any regrets.’

If this was the state of Imam Shafi’ (رحمه الله), what will be our state?

från Dailyreminders.org
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2010-03-17 @ 18:40:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vad tycker ni? Rätt eller Fel? :)

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Såg nyss en video http://video.se.msn.com/watch/video/muslimskt-mode/ahjpuiqy, där det är några bröder och systrar som gör kläder och annat för att bekämpa lite av islamofobin.

Vet inte om det finns någon fatwa på kläder där det står Muhammeds(salAllahu aleyhi wa salam) namn eller liknande.. Det jag vet är att om det står Allahs Namn i något så är det inte rekommenderat att bära eftersom man inte kan gå på toa osv.
http://islamqa.com/en/ref/69870/clothes%20name
http://islamqa.com/en/ref/1047

Har för mig att det fanns någonting om att ha namn på sina kläder.. men kan inte hitta något bevis på att det är förbjudet, vet ni??

Annars tycker jag det är bra dawah att göra tröjor där det står "terrorism has no religion"(som de har på en av sina tröjor) ^^
http://www.sojones.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/terrorism.png
må Allah vägleda oss alla
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-03-16 @ 20:02:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Allah Förlåter Dig om du tror att Han kan det, Allah är som du tror om Honom.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-03-16 @ 15:09:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Självklarheten av Sanning

Av: Shaykh Saleh Abdullah bin Humaidöversatt av mig.


Islamic Principles and Rules of Debate
© 1994 Dar al-Manarah

 

Efter att ha försäkrat att skillnader i människors intellekt, förståelse och anlag när det gäller konflikter är ett faktum, så är det viktigt att lägga till att Allah har utmärkt vägen av sanning med landmärken och skyltar. Om vi refererar genom denna vers: "[42:8] Om Gud hade velat skulle Han förvisso ha gjort er [människor] till ett enda samfund. Han innesluter likväl den Han vill i Sin nåd", den sista biten refererar till beviset av sanning. I en annan vers blir denna punkt tydligare: " //...Men Gud vägledde de troende i det som de med Hans tillåtelse hade kommit till skiljaktiga meningar om - Gud leder den Han vill till en rak väg" [2: 213].


(Om man är) Fri från kontrollen av begär och plötsliga infall, själva människan kommer inte misslyckas i att finna sanningen om han söker omsorgsfullt för den. Människan har varit begåvad sedan skapelsen med en guide inom sig som visar sanningen. Detta är meningen av följande vers ur Koranen:  "GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta]." [30:30]

Den följande sägelsen av Profeten(salAllahu aleyhi wa salam) menar på samma sak: "Varje nyfödd är begåvad med fitrah (originala okorrupta stadiumet). Det är dess föräldrar som senare gör den till en Jude, Kristen eller en Magus; på samma sätt som djur är födda med sina nosar intakta, så är det människan som senare klipper av nosarna."


Grunderna av tron, de centrala dygderna och de centrala synderna, vilka alla förståndiga människor enhälligt håller med om, står i Koranen i klart vackert språk som inte innehåller någon kritik eller misstolkningar. Denna del av Boken kallas för "modern av boken" (alltså, grunden av boken) då den omfattar kategorisk ordning. Ingen troende kan gå emot dessa verser eller ändra på för att göra sina luster eller tveksamheter nöjda. Inte heller kan de ändra ämnet eller använda nyckfulla eller orättvisa tolkningar. Vi kan lägga till att efter att ha uteslutit ovan kategori(om vad som ej kan ändras eller tänkas annorlunda om), så kan de lärda ha olika åsikter om andra saker. Det är inte en synd att ha olika åsikter; en lärd blir snarare belönad i livet efter detta när han gör fel i sin bedömning och blir dubbelt belönad när han har rätt. Detta är riktigt sporrande för lärda att anstränga sig själva och dra slutsatser i kontroversiella ting genom en syn av sanning och att föreslå de bästa kurserna för samhället. Detta är en manifestation av den enorma visdomen av Herren. 


http://islaam.com/Article.aspx?id=327
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2010-03-15 @ 23:44:23|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Arresteringar och mycket störningar i intervju med israeliske Ehud Olmert

as- salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

demonstratörer emot Israels krig mot Palestina sitter i publiken och en efter en ropar ut det sanna budskapet "War Crime!".. Mycket bra, må Allah vägleda dessa barn,vuxna,äldre till islam!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-03-13 @ 18:37:23|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vad väst vill ta ifrån oss..


blygsamhet & anständighet

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-03-13 @ 14:12:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bevis på Allahs Existens

 

Av: Imam Ibn Kathir

Tafsir Ibn Kathir (Abridged), Volume 1
© 2000 Darussalam


“MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] -

Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]..”

Qur’an, 2:21-22


Flera lärda av Tafsir, som Ar-Razi och andra, använde denna ayat som ett argument för existensen av Skaparen, och det är den mest värda metoden av argument. Sannerligen, den som reflekterar över vad som existerar, de högre och lägre skapelserna, deras olika former, färger, betéende, fördelar och ekologiska roller, så kommer han sedan inse möjligheten, visdomen, kunskapen, perfektionen och majestäten av Skaparen. En gång blev en beduin tillfrågad om bevis för Allahs existens, han svarade:
"All pris är till Allah! Kamelens dynga bevittnar kamelens existens, och spåret(i sanden) bevittnar att någon har gått förbi. En himmel som innehåller gigantiska stjärnor, ett land som har farledar och ett hav som har vågor, bevittnar inte allt detta att Den Mest Vänlige, Mest Kunnige existerar?” [Ar-Razi 2:91]

 

Därför så, den som granskar himmeln in i dess oändlighet, dess vidd, de olika planeterna, där vissa ser ut som stationerade i himmeln - den som ser över havet att den är omringad av land från olika sidor, bergen som var placerade på jorden för att stabilisera den, så att den som bor på land, oavsett form och färg, har möjligheten att leva och njuta -


Den som läser Allahs ord:

 

SER DU inte att Gud låter regn strömma från skyn och att Vi därmed låter frukter av alla slag och färger mogna och att i bergen [syns] strimmor av vitt och rött i olika skiftningar och intensivt svarta [fläckar] Så växlar även färgen hos människorna och hos vilda djur och boskap. Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. Han är allsmäktig men alltid beredd att förlåta.”

(Quran 35:27-28)

Den som tänker på de flödande floderna som reser från område till område med fördelar, den som tänker över vad Allah har skapat på jorden; olika djur och växter av olika smaker, lukter, former och färger som är resultatet mellan enheten mellan land och vatten, den som tänker på allt detta kommer inse att dessa faktorer bevittnar existensen av en Skapare, Hans perfekta skicklighet, visdom, nåd, vänlighet, generositet och Hans överväldigande barmhärtighet för Sin kreation. Det finns ingenting värt att dyrkas förutom Allah, inte heller finns det någon herre brevid Honom. Allah litar vi på och till Honom vänder vi oss i ånger. Finns flertal fler ayat i Koranen om detta ämne.

Ur: http://www.alghurabaa.org/articles/islam/quran/evidence-of-allah%E2%80%99s-existence/#more-324

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2010-03-12 @ 15:31:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Shaikh ul Islam, Ibn Taymiyyah, må Allah vara nöjd med honom!


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2010-03-12 @ 14:57:57|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hur inget liknar Koranen och Några Bevis på att Den är från Allah(subhanahu wa ta`ala)

Bismillahir Rahmanir Raheem,
I Allahs Namn, den Mest Nåderikeden, Mest Barmhärtige


http://mysistersinislam.com/images/quran.jpg

 

 

Av några lärda från al-Azhar
översatt av mig..


..Här har du några bevis på att Koranen är från Guds ord:

 

FÖRST - För att den är höjdpunkten av språklig perfektion. Araberna [innan islam] var inte vana vid dess form. Deras lingvistika förmågor var ett hinder pågrund av att den(Koranen) uttrycktes i de kortaste former utan att förlora sin klara mening [bayan].

 

ANDRA - Dess underbara struktur var unik när det kom till början av verserna, deras beslutsamhet, och ställena där man slutar [recitera dem]. Detta är adderat till ett elegant sätt att presentera sanningen och den sanna kunskapen om Gud [irfan]. Dess vackra ord och vänliga insinuationer, lättsamma konstruktionen och klarheten av befallningar gjorde de renaste sinnena av ökenboende helt förbluffade och förståelsen av att använda tungan(att läsa Koranen) slog ner. Visdomen bakom detta utmärkande sätt Koranen var uppenbarad på var för att inte lämna någon tvekan för de med förstånd eller ge dem någon anledning att själa [genom att producera någonting liknande (vilket är omöjligt)].

 

TREDJE - Eftersom Koranen har dokument för vad som skall komma. De sker i enlighet med hur Allah har viljat. Allah säger, "i enlighet med Guds vilja skall ni helt visst stiga in i den heliga Moskén i fred och med rakade huvuden eller kortklippt hår. Då har ni ingenting mer att frukta!." (Surah "Segern", 48.27)

 

FJÄRDE - Vad den har berättat om tidigare generationer och människorna från forna tider och det var känt [för folket av Quraysh] att [Muhammed] var inget än en analfabet som varken läste eller skrev. Han brukade inte sitta jämte lärare i skolor, inte heller beblandade han sig med de lärda. Han var uppväxt kring folk som inte kunde någon bok. De var nakna [arin] när det kom till vetenskaplig forskning  [al-ulum al-`aqliyyah]. Allah sade, "DENNA Koran klarlägger för Israels barn de flesta av de [frågor] som delar dem i skilda läger;"  (Surah "Myrorna", 27.76).

 

FEMTE - Vad den har uppenbarat om hemligheter av de som var emot den och vad de brukade sammansvärja. Deras svek var uppenbarat för Allahs Sändebud(frid och välsignelser över honom).

 

SJÄTTE - Att den innehåller kunskap från den minsta av partiklar till kosmisk fakta som Araberna inte visste någonting om generellt och inte heller Muhammed (frid över honom); det viktigaste, vad den innehåller om vetenskapen om Sharia och hur man sluter sig till lagar, de sätt till logiska argumentationer [al-hujaj al-`aqliyyah], visdomen man får utav historier från forna tider, ämnen om efterlivet och de bästa av uppförande och betéende.

 

SJUNDE - Den är fri från motsägelser trots att den faktum är
en stor bok som innehåller många fakta och olika sägelser.
"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." (Surah "Kvinnor", 4.82)

 

ÅTTONDE - Den är ett levande mirakel för den blir läst överallt i överensstämmelse, och Gud har lovat att skydda den. Det är ett fastställt argument att, i kontrast till andra profeter vilkas mirakel försvann med dem, är Koranen Muhammeds(salAllahu Aleyhi wa salam) eviga mirakel.

 

NIONDE - De som läser den blir inte trötta av den. De som hör den blir inte störda av den. Och de som reciterar den blir förälskade i den.

 

TIONDE - Den innehåller både bevis och erkännande. De som förstår meningen vet hur man erhåller sanning och hur man finner religiösa uttalanden på samma gång när de tänker på båda sätt den är läst och sättet den är förstådd. Det är medvetandet av ord [balaghah] vilket bevisar dess mirakulösa karaktär. Det är med mening man finner Guds befallningar och Hans varningar. Att lära sig den i hjärtat har blivit enkelt för oss. Rädslan som kommer till hjärtat när man hör den och ödmjukheten som omger de som läser den är bortom beskrivning.

 

Från Islaam.com


 

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-03-11 @ 14:57:52|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sägelser av icke-muslimska lärda om Profeten Muhammed(salAllahu aleyhi wa salam)

Det är så vackert!!! Alla dessa människor insåg hur underbar Profeten Muhammed(salAllahu aleyhi wa Salam) var på alla sätt.. må Allah göra så att fler människor inser sanningen om Hans Sändebud!
Må Allah vägleda alla ickemuslimer till islaam.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Profeten Muhammed(saw) | Direkt länk | 2010-03-11 @ 14:03:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vad är Islam?

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-03-11 @ 13:41:02|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kvinnans situation i Islam VS Kristen- och Judendom

Vad är myten och vad är verkligheten???

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Till Kristna | Direkt länk | 2010-03-11 @ 13:35:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bra föreläsning om hycklare


En bra föreläsning om hycklare och de som följer lite ur religionen och lämnar lite ur religionen.

http://www.youtube.com/watch?v=TEzenWkYRuc&feature=channel

må Allah skydda oss från att bli hycklare och från att gå emot Koranen och Sunnah!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2010-03-11 @ 13:23:36|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


DEN ONDA LÄRDA

I Allahs namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

 

Av al-Haafith Ibn Rajab al-Hanbali
översatt av Amanda (mig)

 

 

Man måste förstå att när man suktar efter status och position så kommer det göra stor skada innan man ens fått det på grund av vägen dit, också efteråt på grund av personens starka begär att hålla kvar vid det, vilket skapar orättvisa, högfärdighet och andra onda ting.

 

Aboo Bakr al-Aajurree, som var en av de visa lärda och lärare i början av 400 talet, skrev en avhandling om beteendet och känslomässigheten av de lärda och det är ett av de bästa arbeten på detta ämne. Den som studerar den kommer förstå hur de lärda från de första muslimerna var, och kommer få veta de nya sätten(som finns idag kring vissa lärda) som är emot de första lärda. Han beskriver den onda lärda med lång mening, denna beskrivning: "Han har blivit förblindad av kärleken för denna världen, och med pris, heder och position med folket i denna världen. Han använder kunskap som utsmyckning precis som en vacker kvinna klär sig med juveler för denna världen, men han pryder inte sin kunskap med handlingar ovanför det."

 


Han nämner sedan ett långt tal och säger, "Så dessa karaktärdrag och liknande härskar i hjärtat av den som inte tar nytta av kunskap, så medan han bär på dessa attribut kommer hans själ få kärlek till status och position - så att han älskar att sitta med kungar och sönerna av denna världen(ledare). Sedan älskar han att dela deras rika livsstil, dela deras slösaktiga(dyra) kläder, deras bekväma transporter, tjänare, fina kläder, milda sängar och delikata mat. Han kommer älska att människor trängs vid hans dörr, att det han säger blir hört, att han blir lydd - och han kan endast få det sista genom att bli en domare(qadee) - så han söker till att bli en. Men han kan inte åstadkomma detta förutom bekostnaden av hans Religion, så han förnedrar sig själv framför ledarna och deras hjälpare, är till deras tjänst och ger sin rikedom som en hyllning. Han är tyst när han ser deras onda handlingar efter att ha gått in i deras palats och hem. På toppen av detta så prisar han kanske deras onda handlingar och tillkännager att de är goda pågrund av falska tolkningar endast för att få komma upp i position hos dem. Så när han blivit van att göra detta ett bra tag och falskheten har lagt sina rötter hos honom - så utnämner de honom till positionen av en domare (qadee) och genom detta så slaktas han utan en kniv." [Alluding to the saying of the Prophet, sallallahu `alayhi wa sallam, "He who is appointed as a judge has been killed without a knife," Reported by Ahmad, Aboo Daawood (transl. 3/1013/ no.3564) and at-Tirmidhee who declared it hasan. I say: its isnaad is saheeh.]


Sedan de har gjort honom en sådan tjänst så är han skyldig att visa dem tacksamhet - så han anstränger sig mycket för att vara säker på att inte förarga dem eller orsaka att de tar bort honom från sin position. Men han har ingen oro om han förargar sin Herre, den Mest Höga, så han förskingrar pengar från de föräldralösa, änkorna, de fattiga och de behövande, och välstånd som är menat som waqf(religiösa donationer) för de som slåss i Jihad och för de ädla i Mekkah och al-Madinah, och välstånd som ska hjälpa alla muslimer. Istället använder han pengarna för att göra sina tjänstemän nöjda, kammarherrarna och tjänare. Så han äter det som är Haram och matar med det som är haram och ökar det som är bevis emot honom. Så bedrövelse till den vars kunskap orsakar att han får dessa karaktärsdrag.

 

Sannerligen är detta kunskapen som Profeten, sallallahu `alayhi wa sallam, sökte skydd emot och sade till oss att söka skydd ifrån. Detta är kunskapen som Profeten , sallallahu `alayhi wa sallam, nämnde genom att säga, "De bland människorna som kommer få det mest hårda straffet på Domedagen är den lärda som inte får fördelar från sin kunskap av Allah." [Reported by Ibn 'Abdul-Barr in Jaami' Bayaanil-`Ilm (1/162) and al-Aajurree (pp.93-94) and at-Tabaraanee in as-Sagheer (1/1831) and others and its chain of narration is very weak since it contains 'Uthmaan ibn Miqsarn al-Burree who was accused of lying and fabrication. It is however reported as being the saying of Abud-Dardaa only, with an authentic chain of narration. It is reported by ad-Daarimee (1/82) and others.]

 


Han, sallallahu `alayhi wa sallam, brukade säga,

 

Allaahumma innee a`oodhubika minal arba`i, min `ilmin laa yanfa`u, wa min qalbin laa yakhsha`u, wa min nafsin laa tashba`u, wa min du`aain laa yusma`u


"Åh Allah, Jag söker Ditt skydd från kunskap som inte ger nytta; från ett hjärta som inte fruktar; från en själ som aldrig är nöjd; och från en supplikation som inte är hörd." [Reported by Ahmad, Aboo Daawood (transl. vol. 1/p.401/no. 1543) and others, all with the wording, "O Allaah I seek Your refuge from four: from knowledge which does not benefit…" The hadeeth was declared saheeh by al-Haakim and adh-Dhahabee agreed, and it has supports from a number of the Companions.]


Och han, sallallahu `alayhi wa sallam, brukade säga,

 

Allahumma innee as'aluka `ilman naafi`an, wa a`oodhubika min `ilmin laa yanfa`u


"Åh Allaah, Jag ber Dig om nyttig kunskap, och jag söker Ditt skydd från kunskap som inte är till nytta." [Reported with this wording by Al-Aajurree (p.134) and Ibn Hibbaan (no.2426). It is also reported by Ibn Maajah (no.3483) and Ibn `Abdul-Barr (1/162) with the wording, "Ask Allaah for beneficial knowledge and seek Allaah's refuge from knowledge which does not benefit." Its chain of narration is hasan (good) and there is a similar narration from Umm Salamah reported by Ibn Maajah and others.]


Detta var sagt av Imaam Aboo Bakr Al-Aajurree, rahimahullaahu ta`aala, som levde på slutet av forth century (han dog året 360H) och korruption har ökat och multiplicerat enormt efter hans tid - och det finns ingen makt och ingen styrka förutom med Allahs vilja.

 

Artikeln är från: Islaam.comPs, finns inga makthavare idag som inte strider mot Allahs lagar.
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2010-03-08 @ 22:27:06|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


En suverän artikeln om Hjärtats prövningar!

klicka här insh'Allah för att komma till artikeln
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-03-05 @ 20:39:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om tro

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-03-05 @ 00:35:34|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


<3

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2010-03-02 @ 15:25:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: