Koranens Äkthet


från
http://revertit.blogg.se/

Koranens äkthet

Tack vare sin otvetydiga äkthet utgör Koranen en unik text bland uppenbarelseböckerna. En plats som varken det gamla eller nya testamentet har. Koranen skrevs samtidigt som Profeten levde. Vi kommer att se hur den skrevs, dvs. vilken procedur som användes. I detta sammanhang kan nämnas att skillnaden mellan Koranen och Bibeln inte beror på frågor om perioden. Sådana frågor ställs ständigt av vissa personer utan hänsyn till omständigheter på den tiden judeo-kristna och muslimska uppenbarelserna skrevs ner; likaledes tar de inga hänsyn till omständigheterna som gällde när Koranen överfördes till Profeten. Det sägs att en text från sjunde seklet hade större möjlighet att komma till oss utan ändringar än texter som är upp till femton sekler äldre. Detta är visserligen rätt men räcker inte som förklaring utan används mer för att ursäkta ändringar som gjordes till judeo-kristna texter under seklerna än att betona att Koranens text, som är yngre, inte riskerade ändringar av människor.


I fallet gamla testamentet bidrar det stora antalet författare som berättar samma historia och alla ändringar som utförts före Kristus till misstänksamhet om felaktigheter och motsättningar. Angående evangelierna kan ingen säga att de enbart innehåller sannolika berättelser om Jesus' ['alihi salaam] uttalanden eller beskrivningar av hans handlingar.


Skillnaden mellan Koranen, som är en bok om uppenbarelsen, och Haditer, som är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar, måste betonas. Liksom hos evangelierna, som skrevs efter Jesus ['alihi salaam] död, kan äktheten hos Haditerna variera. Inte en enda gospel skrevs under Jesu ['alihi salaam] tid och inte en enda samling av Haditer skrevs under Muhammeds tid.


Vad gäller Koranen är det helt annorlunda. Under uppenbarelsen reciterades stycken utantill av Profeten och hans följeslagare. Dessa skrevs ner av författare bland följeslagarna och kunde kontrolleras omedelbart. Därmed har Koranen två element av äkthet som evangelierna saknar. Detta fortsatte tills Profeten dog. På den tiden kunde alla recitera men inte skriva och att recitera utantill gav möjligheten att kontrollera texten så fort den var färdigskriven.


Den muslimska uppenbarelsen framfördes av Ärkeängeln Gabriel till Muhammed under en drygt 20-årig period av Profetens liv [Sallallahu 'aleihi wa Sallam]. Den började med de första verserna av sura 96, och fortsatte efter en 3 års paus under 20 år till Profetens död år 632, dvs. från 10 år före Hegira till 10 år efter.


Den första uppenbarelsen var den följande:


"Read! In the Name of your Lord, Who has created (all that exists), Has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood). Read! And your Lord is the Most Generous, Who has taught (the writing) by the pen [the first person to write was Prophet Idrees (Enoch)], Has taught man that which he knew not."

[Surah 96:1-5]


Professor Hamidullah lägger i inledningen till sin översättning till franska, märke till att ett tema för den första uppenbarelsen var "lovorden för pennan som kunskapsmedel" som skulle "förklara Profetens oro för bevarandet av den skrivna Koranen".


Texter bevisar formellt att långt innan Profeten lämnade Mecca och reste till Medina [dvs långt före Hegira] hade en del av Koranens text, dvs. som var känd dittills, skrivits ner. Vi ska se hur Koranen är autentisk vad gäller detta. Vi vet att Muhammed och hans troende brukade recitera ur minnet och att det som skrevs kontrollerades. Därför är det knappast troligt att Koranen innehåller felaktigheter.


Fyra suror från perioden före Hegira hänvisar till nertecknandet av Koranen innan Profeten lämnade Mecca år 1622:


"Nay, (do not do like this), indeed it (these Verses of this Qur'an) are an admonition, So whoever wills, let him pay attention to it."

[Surah 80:11-12]


Yusuf Ali skrev i sin översättning 1934 att när uppenbarelsen av denna sura skedde, hade 42 eller 45 av 114 andra skrivits och förvarades av muslimer i Mecca.


"Nay! This is a Glorious Qur'an, (Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)!"

[Surah 85:21-22]


"That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Qur'an). In a Book well-guarded (with Allah in the heaven i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz). Which (that Book with Allah) none can touch but the purified (i.e. the angels). A Revelation (this Qur'an) from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

[Surah 56:77-80]


"And they say: "Tales of the ancients, which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

[Surah 25:5]


Här finns hänsyftning till anklagelser från Profetens fiender som betraktade honom som en bedragare. De spred rykten om att historier lästes för honom och att han skrev upp dem eller fick dem skrivna. Man måste komma ihåg att Muhammed varken kunde skriva eller läsa. Att de var skrivna bekräftas dock även av Muhammeds fiender.


En sura som kom efter Hegira talar om löv på vilka heliga instruktioner skrevs: Sura 98 vers 2-3:


"A Messenger (Muhammad) from Allah, reciting (the Qur'an) purified pages [purified from Al-Batil (falsehood, etc.)]. Containing correct and straight laws from Allah."

[Surah 98:2-3]


Koranen själv ger indikationer om att den skrevs under Profetens tid. Det är välkänt att det fanns flera skrivare bland följeslagarna; den mest kända var Zaid Ibn Thabit. I inledningen till den franska översättningen ger Professor Hamidullah en utmärkt beskrivning av omständigheterna när Koranen skrevs, upp till Profetens död.


"Källorna säger att när en del av Koranen blev känd, kallade Profeten till sig en av sina skrivkunniga följeslagare och dikterade den för honom samt påpekade samtidigt den exakta placeringen av den delen i manuskriptet som redan var klart. Det berättas att Muhammed bad skrivaren att högt läsa det som hade skrivits för att rätta eventuella fel.


En annan välkänd historia berättar om hur Profeten, varje år under Ramadan, reciterade hela Koranen (så långt den hade uppenbarats) för Gabriel..... under Ramadan före Muhammeds död, bad Gabriel honom att recitera Koranen två gånger. Också känt är att efter Profetens tid fick muslimer vanan att recitera hela Koranen under Ramadan. Flera källor säger att Muhammeds skrivare Zaid var med när alla texter samlades."


Pergament, skinn, trätavlor, kamelben och mjuk sten användes som skrivmaterial. Muhammed rekommenderade de trogna att lära sig Koranen utantill. Hafizun, som kunde Koranen utantill, började sprida den utomlands. Den tvåfaldiga metoden att bevara Koranen, dvs. skriftligt och i minnet, blev mycket värdefull.


Strax efter Profetens död [632] beställde hans efterföljare, Abu Bakr, första kalifen av islam, en kopia av Koranen från Zaid Ibn Thabit. På initiativ av Omar [den framtida andra kalifen] samlade Zaid all information i Medina för att undvika felaktiga överföringar. På det sättet gjordes en mycket exakt kopia av Koranen.


Källor säger att Omar därefter gjorde en bok [mushaf] som han bevarade och lämnade till sin dotter Hafsa, Profetens änka. Uthman, den tredje islamska kalifen [644-655] gav en samling experter uppdrag att revidera Koranen och kontrollera äktheten hos dokument som producerades under Abu Bakrs tid. Experterna rådfrågade muslimer som kunde Koranen utantill. Den kritiska analysen av autenticiteten gjordes mycket noggrant. Godkännandet av vittnen ansågs väsentligt innan en vers innehållande något diskutabelt inkluderats. Som man vet korrigeras vissa verser av andra verser i koranen. Detta kan förklaras av att profetens aktiva period omfattade cirka 20 år. Resultatet blev en text där surorna står i en ordning som avspeglar [som man tror numera] den ordning som profeten följde I sina berättelser från Koranen under Ramadan.


Man kan fråga sig varför tre kalifer, särskilt Uthman, begärde revidering av texten. Svaret är ganska enkelt. Islams expansion under de första decennierna efter Muhammeds död gick väldigt fort också bland folk som inte hade arabiska som modersmål. Väsentliga åtgärder måste tas för att försäkra sig om att texten spreds i sin ursprungliga form. Detta var Uthmans mål.


Uthman skickade kopior till olika delar av det islamska imperiet, och det är därför som, enligt professor Hamidullah, kopior, som tillskrivas Uthman, existerar i Tashkent och Istanbul. Bortsett från ett eller annat kopieringsfel är de äldsta kopiorna överallt i islamska världen identiska. Detsamma gäller för dokument som finns i Europa. Det finns dokument i Bibliotheque Nationale i Paris som, enligt experterna, härstammar från de sjunde och åttonde seklerna, dvs de andra och tredje Hegirianska seklerna. De talrika texter som finns idag överensstämmer bortsett från mindre variationer.


114 suror ordnades i avtagande ordning enligt textens längd, men det finns undantag. Därför togs ingen hänsyn till den kronologiska ordningen, fast i huvuddelen hittas denna ordning. Allting med anknytning till vetenskap är, som andra ämnen upptagna i Koranen, utspridda utan ordning.
islamguiden.com
Tankar: 5.....
Koranen | Direkt länk | 2011-11-08 @ 09:39:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: Hiba

Assalamu aleykum! Jag är muslim men det är några saker jag inte förstår med Islam som har fått mig att börja tveka. Muslimer säger att koranen inte har några fel och att det är Guds ord. Jag personliget tror 100 % på att vissa verser är från Gud, men dessa verser tyder på annat:"Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den Heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er (där), så döda dem. Det är förnekarnas lön.’’ Koranen 9:5Vi ska inte heller följa eller förlita oss på haditherna eftersom Koranen är fullomlig. I Haditherna står det att man inte ska ge hälsning till kristna och judar och trycka in dom på gatan så mycket som möjligt när man går förbi dem. Jag hade för mig att man ska respektera alla människor (?) Och så påstår muslimer att Profeten inte kunde läsa, men Khadije lärde ju honom att både läsa och skriva?Och i suran om embryologi står det att skelettet bildas före köttet(muskler) fastän det är tvärtom. De har tydligen också ändrat qibla och hajj som ska egentligen ligger i Jerusalem. Källa:

http://jahtruth.net/kaba.htmAlltså är inte Koranen så atuentisk som muslimer påstår?

2011-11-11 @ 19:25:14
Postat av: amanda

Wa aleikum salam...Det är bra att du frågar när du har läst någonting skumt. Men jag måste bara säga detta att man ska aldrig ta "kunskap" från icke-muslimer när det gäller islam. För sanningen är att dem bara är ute efter att vilseleda och förvirra så som dem lyckats göra med dig. Eller så är dem väldigt okunniga och vet inte hälften om vad dem talar om. Iallafall.. ska svara på dina frågor insh'Allah. :)För det första är det inte 'muslimer' som säger att Koranen är felfri och Guds ord - Däremot VET vi att den är det eftersom det är Gud som har sagt det i Koranen.

Verser:

"That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Qur'an). In a Book well-guarded (with Allah in the heaven i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz). Which (that Book with Allah) none can touch but the purified (i.e. the angels). A Revelation (this Qur'an) from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."[Surah 56:77-80]"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." (Surah "Kvinnor", 4.82)

-existerar inga motsägelser eller fel i Koranen-Läs lite mer här om Koranen och bevis på att den är från Allah. http://apg.blogg.se/2010/march/hur-inget-liknar-koranen-och-nagra-bevis-pa-a.htmlOch ang versen du lade upp som har med krig o göra så är det verser som dessa många islamhatare använder för att förvirra och vilseleda människor. Här kan du läsa bättre om just den versen: http://www.islam.se/sura-9Det är ofta så om du själv skulle läsa Koranen, så ser du att dessa islamhatare tar en vers men visar inte vad som står innan eller efter. Vilket gör ENORM skillnad!!Koranen är felfri utan tvekan, hur vet vi att vi ska följa hadither(Profetens salAllahu alayhi wa salams läror) också? för att Gud säger det i Koranen;

“Han som lyder Sändebudet har sannerligen lydit Allah. . .” [al-Nisaa’ 4:80]

“Å ni som tror! Lyd Allah och lyd Sändebudet. . .” [al-Nisaa’ 4:59]Och angående dem saker du sagt att man inte får hälsa på icke-muslimer och ska trycka in dem i gatan och det med att khadijah lärde profeten salAllahu alayhi wa salam att läsa och skriva - det stämmer inte.

Skrev precis nyligen ett svar på en annan som också hade läst skumma saker - http://apg.blogg.se/2011/october/hur-kan-vi-lita-pa-haditherna.htmlAlla hadither är inte autentiska, man måste kolla upp det man läser och hör , att detta verkligen är autentiskt. De lärda inom islam har gjort åratal, nej livslånga arbeten för att vi ska veta vilka hadither som är sanna och vilka som är falska.

Läs mer här http://apg.blogg.se/2011/october/hur-kan-vi-lita-pa-haditherna.html <- har även länkat till andra böcker där om du vill veta djupare angående haditherna och hur man tagit reda på vilka som är sanna och inte. Till och med icke-muslimska historieforskare har erkänt hadithernas autencitet!-------------

Och angående det du skrev om den versen i Koranen som talar om fosterutvecklingen så är den inte alls felaktig. För det första undrar jag varför du skriver köttet(muskler) - sen när blev kött=muskler? :S Om du läser om fosterutvecklingen i tex denna sidan - http://www.1177.se/Tema/Gravid/Graviditeten/Graviditetskalender/Graviditeten-vecka-for-vecka/

så ser du att Koranversena säger exakt hur det går till. Vers 13-14 surah 23 (de troende)[inte " suran om embryologi"]:

"därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! "I sidan jag länkade dig om fosterutveckling står det:

v 6 -"Det som ska bli armar bildas i början av veckan, och mot slutet av veckan bildas det som ska bli ben."

v 7 -"Näsan håller på att utvecklas och det bildas broskanlag till skelettet."

v 12-"Skallbenen håller på att bildas"

v 13-"Fostrets skelett har hittills varit mjukt, men håller på att bli hårt. Om man skulle röntgas nu skulle fostrets skelett också synas."

(NU börjar fettet komma)

v 15 Läpparna börjar få en fylligare form eftersom fett håller på att lagras in.

v 17 Fostret lagrar in så kallat brunt fett i kroppen. Det bruna fettet hjälper barnet att hålla sig varmt efter födelsen

v 18 Fostret väger nu 250 gram, är 20 centimeter långt och har börjat lagra på sig mer fett i kroppen

----------

iallafall jag behöver inte bevisa mer på den punkten..

--------------Och slutligen qibla. Det står visst i Koranen angående böneriktningen mot kaaba. I början riktade sig alla mot jerusalem men Allah ändrade det:

"And from wherever you start forth (for prayers), turn your face in the direction of Al-Masjid al-Haram (at Makkah), that is indeed the truth from your Lord. And Allah is nor unaware of what you do"

(2:149)

------Problemet med den icke-muslimen som försöker smutskasta islam är att han kan inte arabiska. I versen står det inte holy mosque vilket han har tolkat till jerusalem. på arabiska står det Al-Masjid Al-Haram vilket är namnet på mosken i mecka.---------------

Versen därefter säger Allah igen att man ska vända sig mot mosken i mecka. Om du ger mig din mail kan jag skriva tafsir (förklaring) på verserna till dig [orkar inte översätta eller skriva ner det just nu].----

Hoppas att du inte läser mer från dessa hemska sidor som smutskastar islam och förvirrar muslimer! Och hoppas insh'Allah att du förstått mitt svar :)må Allah vägleda oss alla ameen2011-11-11 @ 22:14:06
URL: http://apg.blogg.se/
Postat av: Hiba

Tack för ditt svar. Anledningen till att jag brukar ta fakta om Islam från kristna och om Kristendomen av muslimer är att de kommer ta upp alla negativa sidor & fel, men sedan kollar jag upp det och frågar kristna/muslimer om informationen stämmer eller ej.Jag vill som sagt bara följa sanningen. Jag bryr mig inte vilken religion det än är (så länge den inte säger emot La ilaha illallah) om de kan bevisa att det är från Gud så tänker jag följa det och om det nu är från Gud så bör det vara perfekt och felfritt.Jag vet att många sprider falsk information om Islam men jag lyssnar inte på folks ord utan bevis eftersom det finns sjuka människor överallt som samarbetar med djävulen. De måste kunna hänvisa till en viss vers annars tror jag inte på dem.Jag hade för mig att kött är muskler?“Å ni som tror! Lyd Allah och lyd Sändebudet. . .” -Det står inte att vi ska följa en bok och komplettera den med Koranen. Jag tror inte att Gud skyddar Haditherna på samma sätt som han skyddar Koranen för då hade det aldrig funnits några s.k. "falska" Hadither.Muslimer brukar också säga att ingen har sett Allah i detta livet men i Koranen står det att Moses svimmade när han såg Gud.

2011-11-12 @ 16:30:51
Postat av: amanda

Bismillah,

Ok.. Men det är inte en särskilt bra taktik när det gäller att söka kunskap. Det är som att studera felaktiga saker bara för att sedan lära sig sanningen om det, varför går du inte till källan själv och studerar? Köp en Koran med förklaring till verserna och läs den istället. Jag är 100% säker på att alla såkallade bevis från icke-muslimer som är emot islam endast är falska, förvrängda och/eller felaktigt tolkade. Endast för att vilseleda folk bort från Allahs religion.Kom ihåg att Judendomen och kristendomen en gång i tiden också var från Allah, det är bara därefter som dem har ändrat, lagt till i och förstört böckerna. Med Islaam fullbordade Allah religionen, inga mer sändebud skickades efter Profeten Muhammad salAllahu alayhi wa salam.

Iaf

Det du säger angående att man inte kan lita på haditherna ändå, det är ganska absurt. För det finns autentiska hadither som är 100% pålitliga, dem ska man som muslim följa och tro på. Dessutom finns det många verser i Koranen som man inte skulle förstå om man inte hade de autentiska haditherna som förklarade dessa.

Bara för att det finns falska hadither som vissa har hittat på, betyder inte att man inte kan lita på dem som är autentiska. Tex, om nisse hittar på en hadith imorgon som säger de ena o de andra, vad har det o göra med dem äkta haditherna, dem skadas inte av det utan är skyddade.

Samma med Koranen, den är helt skyddad. Finns vissa shayatin som skriver om Koranen, skriver falska grejer osv men detta skadar inte den äkta Koranen.Bra böcker du kan köpa eller hitta på nätet med autentiska hadither är 'Riyad us saliheen'<- den har förklaring på varje hadith också, och 'al lulu wal marjan', du kan hitta dem på darussalam.com där du även kan hitta många andra bra böcker man kan lita på. Sahih bukhari o sahih muslim är dem mest kända bland hadithböcker, finns en hadithsamling av tirmidhi där han skriver vilka hadither som är falska o autentiska osv plus förklaring av haditherna, den heter 'jami at tirmidhi'. så det finns ingen ursäkt till att inte följa de autentiska haditherna..Angående versen:

"And when Musa (Moses) came at the time and place appointed by Us, and his Lord (Allah) spoke to him; he said: "O my Lord! Show me (Yourself), that I may look upon You." Allah said: "You cannot see Me, but look upon the mountain; if it stands still in its place then you shall see Me." So when his Lord appeared to the mountain, He made it collapse into dust, and Musa (Moses) fell down unconscious. Then when he recovered his senses he said: "Glorified are You, I turn to You in repentance and I am the first of the believers."

[sura 7, vers 143]Som du kan läsa så står det ingenstans att Musa alayhi salam såg Allah. De troende kommer att få se Allah i Paradiset, må Allah göra oss bland dem.!ps, nej.. kött o muskler är inte samma sak hehe

2011-11-18 @ 20:43:36
URL: http://apg.blogg.se/
Postat av: Umayma

Masha Allah. Må Allah belöna er båda två, var lärorikt att följa er dialog =)

2011-12-09 @ 01:23:56
URL: http://umayma.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0