Vägen till Lycka

As-Salamu Alaykum (må fred vara med dig),

VÄGEN TILL LYCKA

Till sist, vill vi alla vara lyckliga. Det verkar enklare för vissa än för andra, och det är för vissa som en evig kamp.

Så vad är lycka? Och hur uppnår vi detta?

 

Källor till Lycka

Olika individer och grupper av människor har olika idéer om de bästa sätten att uppnå lycka. Vissa vanliga påståenden som följer är orsaker till "lycka":

1. Rikedom.
2. Rank och position.
3. Prestation i Utbildning (Akademiska och heders? Examen).
4. Kändisskap (tex., i politik, konst, sport, vetenskap, osv.).


Lyckan med Rikedom

En av de största missuppfattningarna är att pengar kan köpa lycka. Jag tror att det finns en sägelse faktiskt som säger, pengar kan inte köpa lycka men den kan hyra den. Så om jag inte kan köpa lyckan, bara hyra den, så finns det ingen permanent lycka som finns genom rikedom.

Hur många olyckliga rika människor hör vi talas om? Vad är det med alla historier om de som vinner på lotto och slutat som fångar i sina egna hem pågrund av uppmärksamheten de fått, guldgrävarna som är efter pengarna, jagar dem tills de inte har något liv? Det finns en historia om en man som vann på lotteri och använde sina pengar till att importera all sin exotiska favoritmat från hela världen, och han slutade riktig tjock och dog av hjärtattack.

Profeten (må frid och välsignelser vara över honom), säger som vanligt det bästa... Han(frid och välsignelser över honom) sade:

"Må han vara bedrövlig, dyrkaren av dinar och dirham, och dyrkaren av den randiga silkesmanteln. Om  han får någonting, är han nöjd; men om inte, är han obelåten. ". [Al-Bukhari]


Lyckan i Rank och Position

Kan riktig lycka nås genom att vara i en hög rank eller position i samhället?

I Islam, när man håller en position, rank eller ett huvudkontor så syns det främst som ett förtroende och, därför, utgör det en obligation, ett legalt och ett moraliskt ansvar. Därför, kan de som har dessa roller bara vara medborgare som har kompetens, integritet och goda egenskaper. Endast en rättfärdig och kompetent person kan ta ansvaret och använda sin postition eller huvudkontor för allmänhetens välfärd.

Så, han skulle älska att göra sitt arbete och slutligen vara välsignad med glädje, lycka, belåtenhet och tillfredsställelse? Men vad händer när han ska gå i pension? Var kommer källan till lyckan finnas då?

Det går knappast ett år utan att man hör nyheter om miserabla fall, nederlag och/eller mord på oönskade kungar, kejsare, statsministrar, presidenter osv.


Lyckan i att utbilda sig

Så, var är lyckan? Är det att få den högsta nivån av utbildningen och förtjäna olika doktorexamen?

Det är sant att Islam inte bara stödjer men även kräver människan att söka kunskap och att leva i ljuset att lära sig. Islam är ett liv baserat på kunskap och inte på vidskeplighet. Profeter är källorna till högre kunskap, och den första uppenbarelsen Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) fick börjar med ordet "IQRA" vilket betyder "LÄS". I samma uppenbarelse berättar Allah till mänskligheten, att Han(Allah) lärde mannen "med pennan" och lärde mannen "vad han inte visste". Mycket betoning är lagt på det underbara med att lära sig i Islam, att i Koranen, lär Allah mänskligheten följande bön:

"...och säg "Å min Herre, avancera mig i kunskap'." [Noble Quran 22:114]

I en annan vers från den heliga Koranen, säger Allah till mänskligheten: "de som verkligen fruktar Allah bland Hans tjänare är de som har kunskap." [Noble Quran 35:28]

Och, i en annan vers från den heliga Koranen, frågar Allah till mänskligheten: "är de lika, de som vet och de som inte vet?" [Noble Quran 39:9]

Så säger Allah till oss att skaffa oss examen?

Nej, kunskapen här är kunskapen om islam, nödvändig kunskap som kommer göra oss lyckade i detta livet och i det Nästa. Det är många som fått höga examen i universitet bara för att sedan leva ett olyckligt och ensamt liv. Kunskapen Allah rekommenderar är den som är om Koranen och Sunnah, inte den i universitetet.

Lyckan i Kändisskapet

Hur mycket lycka har de "kända" män och kvinnor?

Nästa gång du väntar i matkön kan du bara kolla på omslagen i de olika tidningarna, det är uppenbart att ett kändisliv inte är ett lyckligt liv. Skiljsmässor, drogproblem, övervikt, osv dessa är titlarna du kommer se.

"Och detta liv i världen är bara nöjen och lek! Sannerligen, hemmet i Efterlivet är det riktiga livet om de bara visste.". [Noble Quran 29:64]

Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade:

"Två hungriga vargar sända till mitten av en flock av får är inte mer destruktivt för dem än en mans girighet för rikedom och kändisskap är mot hans Deen(religion).'' [At-Tirmidhi]


Hinder till Riktig Lycka

1. Otro i Allah och ingen Äkta Tro - En av de största hinder till äkta lycka både i detta liv och i nästa är att man förnekar Allahs äkta religion (Islaam). De som har fel trosuppfattning och ledes bort från den Gudomliga Guidningen som uppenbarats till mänskligheten genom det sista sändebudet av Allah, Muhammad(frid och välsignelser över honom), kommer lida av spirituella tomrum och beröva sig själva från riktig räddning och barmhärtighet..

"Gud vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas av underkastelsen under Hans vilja, men hos den som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i ångest, som hos den som stiger uppför ett högt [berg]. Så låter Gud nederlagets skam drabba dem som inte vill tro." [Noble Quran 6:125]

2. Svartsjuka och avundsjuka - I kapitel 113 i den heliga Koranen, så blir vi rådda att söka skydd av Allah "och mot det onda i avunden från den som avundas.""

Både svartsjuka och avundsjuka, när de blir handlingar, så leder det till destruktion av ens lycka och håller människan borta från de goda saker de gillar. Det bästa är att lägga sin tillit hos Allah endast.

3. Illvilja - Sanna troende beskrivs i Koranen i hur de ber till Allah:

"....och låt inte illvilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan!..." [Noble Quran 59:10]

4. Ilska - Ilska är i samband med obehag och fiendeskap. Därför är det ett av de största hoten som förstör en människas lycka. Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) sade hur viktigt det var till sina följeslagare:

"Låt inte ilskan ta över..."

5. Orättvisa - Abu Musa Al-Ash'ari en följeslagare till Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom), sade att Profeten sade [bukhari och muslim]:

"Allah kan ge en tyrann en tid, och sedan när Han straffar honom, låter Han honom aldrig fly.." Sedan, reciterade han denna Koranvers: "Sådana straffdomar [som de Vi här berättat om] avkunnar din Herre när Han straffar folk som har sjunkit djupt i synd. Hans straff är plågsamt och utkrävs med obeveklig stränghet." [Noble Quran 11:102]

I en annan vers från den Heliga Koranen , står det:

"Och hur många städer, vars [invånare] ständigt begick orätt har Jag inte beviljat en frist; men [när fristen hade löpt ut] lät Jag Min vrede drabba dem. Jag är färdens mål!" [Noble Quran 22:48]

6. Rädsla för värdslig makt - att frukta någonting annat än Allah. Allah säger i Koranen :

"Djävulen [ingav dem att varna er]; han vill injaga [i er] fruktan för sina förbundna. Ni skall inte frukta dem - frukta Mig, om ni är troende!. [Noble Quran 3:175]

7. Misstankar - Allah säger:

"Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden...." [Noble Quran 49:12]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade också:

"Undvik misstankar, för misstankar är den största lögnen." [Bukhari and Muslim]

8. Arrogans - En arrogant människa lever ett tragiskt liv även om han behandlar andra människor oförskämt och högmodigt utan att bry sig om normerna för hur man ska beté sig. Han förtrycker dem eller vänder kinden till mot dem men han är definitivt jagad av dåligt samvete som gör sitt liv miserabelt:

"Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra." [Noble Quran 31:I8]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) gav ett råd angående detta när han sade:

"På Domedagen kommer inte Allah titta mot den som drar sina nedre tyger på marken utav stolthet" [Bukhari and Muslim]

9. Andra saker som - att dyrka någon annan än Allah, pessimism, syndfyllt och kriminellt betéende, alkohol och drog beroende..


På Vägen till ett Lyckligt Liv


1. Riktigt Tro - Tron på Allah och i Hans perfekta attribut influerar djupt på en Muslims karaktär och hela ens synsätt på livet. Det tar honom till goda kvalitéer och ett mål att bli så bra som möjligt. Detta gör utan tvekan, för både individen och samhället, ett liv med idealiska sätt och en lycka för alla.

2. Att dyrka och ha gudsfruktan till Allah

"VI HAR inte skapat himlen och jorden och allt som finns däremellan för ros skull." [Noble Quran 21:16]

Så vi blev inte skapade för sporta och leka, Allah har gett oss en seriös mening med livet. Vad är det? Allah har berättat vad vår mening med livet är:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig." [Noble Quran 51:56]

Att lyda och dyrka Allah är den största och mest viktiga källan för att vara nöjd och lycklig som människa. På den personliga nivån, ger det människan en känsla att han är nära med Allah och en sådan närhet till sin Herre, ständigt, ger honom guidning, visdom, styrka, självförtroende, ståndaktighet, säkerhet, glädje och njutning. Profeten (frid och välsignelser över honom) sade :

"Lycka, all lycka, är ett långt liv (fullt) av lydnad till Allah." [Quda'i and Daylami]

3. Godhet och vänskap mot andra - Detta utströmmar från varje egenskap i tron.

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade :

"Alla skapelser är beroende av Allah, och den mest älskade av dem av Allah är den som är mest hjälpssam till Hans tjänare." [Tabarani, Abu Na'im and Bayhaqi]

Därför, med aktiv tro så vänder man sig till en nåd till en själv och andra.

4. Att avsäga sig från långsiktiga hopp och sorger från det förflutna - Att hänga sig på det förflutna som inte kan komma tillbaka eller att drömma om en framtid som kanske inte kommer ske kommer endast leda till missnöjdhet. Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade, 

"Den som börjar dagen med att känna säkerhet med sin familj och god hälsa; och att han har så att han klarar dagen är som att han ägde hela världen.'' [At-Tirmidhi].

Att vara nöjd med vad vi har idag, att använda dagen till fullo som vi fått och att vara tacksam till Allah, allt detta är en stig till lycka.

5. I jobbiga tider - Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade följande ord:

"Kolla på de som har det värre än dig, och kolla inte på de som har det bättre än dig. På så sätt, kan du uppskatta bättre allt som Allah har menat för dig.." [Bukhari and Muslim]


6. Att bygga en bättre förståelse - att söka kunskap i Islam och att ta bort missförstånd och fördomar tar mannen bort från ignorans, illusioner och ogrundad oro som förstör hans lugn och lycka.

7. Ett viktigt steg på vägen till lycka är - att arbeta mot en inre harmoni och med resten av världen: hos familjen, i skolan, på kontoret, i samhället och generellt, med mänskligheten. Profeten (frid och välsignelser över honom) rådde oss att det fanns en tid för det och en tid för annat och att vi är folket med måtta.

8. Att ta lycka är också något man kan göra - genom att göra hela ditt liv halal. Ät vad som är halal, gör ditt hem och din arbetsmiljö halal.


"Ät av det Allah har skaffat åt dig, lagligt och gott; men frukta Allah, som du tror på." [Noble Quran 5:88]

9. Stabilitet av människans personlighet - Gör allting med måtta

"Och när de ger åt andra, visar de sig varken slösaktiga eller snåla; däremellan finns en medelväg..'' [Noble Quran 25:67]

10. Ånger renar - när du gör misstag så gör tauwba istället för att tänka på dem och må dåligt. 

"Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!" [Noble Quran 24:31].

11. Lära sig och sträva - Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade hur viktigt det är att söka kunskap som en väg till evig lycka.

"Om en person följer en väg för att skaffa kunskap kommer Allah göra vägen till Paradiset enkel för honom" [Muslim]

Att sträva efter kunskap ger en man en känsla av nöje och njutning. Om en man gillar goda maträtter till sin kropp, kommer han älska ännu mer de goda måltiderna (av kunskap) för sitt sinne och själ.

12. Att forma ett glatt socialt liv - Välja en make/maka, vänner och kompanjoner vist.

13. Stark vilja - Kraften att klara sig i sina prövningar och omvägar i livet.


Sammanfattning

En av de bästa sätten att ha ett gott liv är stark Iman(tro) och goda gärningar, Allah den Mest Kärleksfulle sade:

"Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.." [Noble Quran 16:97]

Detta är för att sanna troende till Allah, som har riktig tro som ger goda handlingar, och helar sitt hjärta och lagar människans betéende, och gör gott i både denna värld, och till akhira. Dessa människor vet hur man handskas med situationer av glädje och lycka och i situationer av oro, sorg och olika tyngder.

Av:
Khadejah Jones
Share Islam Team
ShareIslam.com
översatt av Amanda, alltså mig =P
Tankar: 4.....
Kunskap | Direkt länk | 2009-11-21 @ 19:46:47|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: Määrieeem .

Älskade detta inlägg, jazakAllahu kheyran ukhte ! Jag förstår mig inte på kuffars alla miljarder sätt att finna lycka på, så värdsligt, så materiellt, på vilket sätt mår själen bra av det?

Må Allah belöna dig <3

2009-11-21 @ 21:49:37
URL: http://khadeeja.blogg.se/
Postat av: Shaimah

Barak Allah fiki syster! Älskade också detta inlägget

2009-11-22 @ 16:02:09
URL: http://shaimaaah.blogspot.com
Postat av: nik

denna sanna lyckan kommer att man närmar sig Allah :) fin text. lite jobbbig och läsa när de så litet bara. må Allah belöna dig

2009-11-28 @ 16:29:51
URL: http://edgy.blogg.se/
Postat av: tota

En av de bästa inläggen någon sin läst!

mycket bra jobbat!

2010-01-23 @ 20:35:40
URL: http://hijabstyle.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0