Mahr i islam - brudgåva

 

Pris ske till Allah

Äktenskap är en av Allahs välsignelser, och en av Hans tecken.

Allah säger (betydelse av mening):
”Och bland Hans Tecken är detta, att Han skapade för er fruar från omkring er själva, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har orsakat ömhet och barmhärtighet (att uppstå) mellan er. Sannerligen, i detta finns verkligen tecken för ett folk som reflekterar”
[al-Room 30:21]

Allah beordrade förmyndarna (walis) att arrangera äktenskap för de som är under deras omsorg, då Han säger (betydelse av mening):
”Och gift bort de bland er som är singlar (en man som inte har någon fru och en kvinna som inte har någon make) och (gift bort) Salihoon (gudsfruktiga, passande) av era (manliga) slavar och kvinnobetjänter (kvinnliga slavar). Om de är fattiga, kommer Allah berika dem genom Hans Frikostighet. Och Allah är All-Tillräcklig för Hans skapelsers behov. All-Vetande (över tillståndet över folket).”

Det är tack vare de enorma fördelarna som serveras av äktenskap, så som att öka antalet i ummahn, och orsaka att Profeten (frid och välsignelser över honom) känner sig stolt framför de andra Profeterna, och för att skydda både maken och frun från att falla in i haraam.. och andra stora fördelar.

Men vissa walis sätter hinder i vägen för ett äktenskap, vilket förhindrar de under deras omsorg från att gifta sig i många fall.

Det är för att de överdriver angående mahr, och begär höga summor som en ung man som vill gifta sig inte har råd med, tills äktenskap blir någonting extremt svårt för många som vill gifta sig.

Mahr är en rättighet som getts till kvinnan, som påbjudits av islamisk sharia' som ett uttryck för mannens önskan att gifta henne. Allah säger (betydelse av mening):
”Och ge till kvinnorna (som ni äktar) deras Mahr (obligatoriska brudpengar gett från mannen till sin fru vid tiden av giftermålet) med ett gott hjärta”
[al-Nisa 4:4]

Detta betyder inte att kvinnan är en produkt som säljs, snarare är det en symbol av heder och respekt, och ett tecken att maken är villig att ha ansvar och fullfölja sina obligationer.

Sharia' har inte stipulerat en särskild gräns för mahr som inte bör överstigas, men (sharia) uppmuntrar att sänka mahr och hålla det enkelt.

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Det bästa äktenskapet är det som är gjort enklast.”
Återberättad av Ibn Hibbaan, klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Jaami, 3300.

 

Och han (frid och välsignelser över honom sade: ”De bästa av mahrs är de enklaste (eller som man mest har råd med).”
Återberättad av al-Haakim och al-Bayhaqi, klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Jaami’, 3279.

 

Och Profeten (frid och välsignelser över honom) sade till en man som ville gifta sig: ”Leta (efter någonting att ge som mahr), även om det är en ring av järn.” (bukhari och muslim)

 

Profeten (frid och välsignelser över honom) satte det högsta exemplet för sin ummah i detta anseende, för att en klar förståelse av grundprinciperna skulle implementeras i samhället, och en känsla av enkelhet skulle spridas bland folket.

Abu Dawood (2125) och al-Nasaa'i (3375) rapporterade från Ibn Abbaas att Ali sade: ”Jag äktade Fatimah (må Allah vara nöjd med henne) och sade : ”Å Allahs Sändebud, låt mig gå vidare med äktenskapet.” Han sade: ”Ge henne någonting.” Jag sade: ”Jag har ingenting.” Han sade: ”Var är din HutamiSköld?” Jag sade, ”Jag hade den med mig. ” Han sade: ”Ge den till henne.” (Klassad som saheeh av al-Albaani i saheeh al-nasaa'i 3160)

Detta var Fatimas mahr, dottern till Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom), ledaren av kvinnorna i Paradiset.

Detta förstärker det faktum att i Islam, är mahr inte någonting som söks för dess egen skull.

 

Ibn Maajah (1887) rapporterade att Umar ibn al Khattab sade: ”Var inte extrema angående brudgåvor till kvinnor, för om det var ett tecken av heder och ära i denna värld, eller ett tecken av fromhet inför Allah, så hade Muhammad (frid och välsignelser över honom) gjort det före er. Men han gav inte någon av sina fruar, och ingen av hans döttrar blev givna, mer än tolv uqiyah. En man kanske ökar brudgåvan(mahr) tills han känner förakt mot henne och säger, ”Du kostar mig allting jag äger, och har orsakat en stor prövning”. (Klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh ibn Maajah, 1532)

”Var inte extrema” betyder överdriv inte i att öka brudgåvan(mahr). ”En man kanske ökar brudgåvan tills han känner förakt mot henne” betyder, tills han börjar att hata henne när han fortfarande betalar av skulderna som kommit på grund av att mahr var för svår för honom, eller när han än tänker på det.

Från Haashiyat al-Sindi ala Ibn Maajah


Tolv uqiyah är lika med 480 dirhams, alltså ca 135 silver riyals (134,4). Detta var mahr till döttrarna och fruarna av Profeten (frid och välsignelser över honom).

 

Shaykh al-Islam [Ibn Taymiyah] sade i Majmoo' al-Fataawa, 32/194:

Den som funderar på att öka sin dotters mahr och be om mer än döttrarna till Allahs Sändebud(frid över honom) blev givna – medan de var de bästa kvinnorna i denna värld i alla aspekter – är en ignorant dåre. Samma gäller att fråga om mer än vad de Troendes Mödrar blev givna. Detta gäller även om man är välbärgad och har råd med det. Angående någon som är fattig, bör han inte ge en mahr som är större än vad han kan betala utan någon svårighet.

 

Han sade också i al-Fataawa al-Kubra:
Imam Ahmads ord enligt rapporteringen av Hanbal antyder att det är mustahabb för mahr att vara fyrahundra dirhams. Detta är en korrekt vy i fall där mannen har råd. Det är mustahabb att betala denna summa och inte mer.

I Zaad al-Ma'aad (5/178), citerade Ibn al-Qayyim några av de ahadeeth som indikerar att mahr bör sänkas och att det inte finns någon minimum belopp. Sedan sade han:

”Dessa ahaadeeth indikerar att det inte finns något minimum belopp för mahr... och att överdriva angående mahr är makrooh, och att det tar bort dess barakah (välsignelse)”

 

Alltså är det tydligt att vad människor gör dessa dagar, ökar mahr och överdriver angående det, är någonting som går emot sharee'ah.

Visdomen bakom att sänka mahr och att inte öka den är helt klar:

Det gör det enklare för människor att gifta sig, så att de inte vänder sig bort från det, vilket kommer resultera i alla möjliga former av moralisk och socialkorruption.

 

Källa: http://islamqa.info/en/10525


Kontakten mellan ett förlovat par

Hur får man ha kontakt med varandra när man är förlovade inom Islam? Hur mycket, vad får man prata om?


 

Pris ske till Allah.

Det är ingenting fel i att ha kontakt med din fästmö för att komma överens om saker som har att göra med bröllopet, om det är gjort med vetskapen och uppsikten av hennes föräldrar, och det är fritt från något som helst uttryck av kärlek som inte är tillåtet mellan en man och en kvinna som inte är mahram. Det är välkänt att mannen är en ”främling” (icke-mahram) till sin fästmö tills bröllopskontraktet är gjort.

Det spelar ingen roll om kontakten sker via e-mail, vanlig post, eller över telefon, men det är bättre om korrespondensen är med hennes wali, endast.

Shaykh Saalih al-Fawzaan (må Allah bevara honom) blev frågad om en man som talar med sin fästmö över telefon – är det tillåtet enligt sharia' eller inte?
Han svarade:
”Det finns ingenting fel med en man som talar med sin fästmö över telefon, om det är efter att de gått med på att gifta sig med varandra, och konversationen är för att diskutera olika viktiga ämnen och bara är gjort så mycket som är nödvändigt, och det finns ingen fitnah involverat. Om det är gjort genom hennes wali är det bättre och mindre tveksamt.
End quote from al-Muntaqa, 3/163

Och Allah vet bäst

Källa:
http://islamqa.info/en/36807

Mannen i röda kalsonger

Bismillah
 
En intressant och bra bok, den är inte särskilt lång och jag rekommenderar dig att läsa den med hela mitt hjärta!
 
Mannen i röda kalsonger PDF
 
 
Om du vill beställa denna bok så gå då in på http://www.onereason.se/bestall-material/ och skriv till dem vad du vill beställa :) Det är billigt och du kan dela ut det till de vänner och familj du har!
 
 

Förlovning inom Islam

 

 
Pris ske till Allah.

Förlovning i enlighet med sharia' betyder att mannen frågar kvinnan om hennes hand i giftermål. De lärdas syn är att en förlovning är föreskrivet för den som vill gifta sig. Allah säger (vad som betyder):
”Och det är ingen synd över er om ni hintar till kvinnorna (att ni vill gifta er).”
[al Baqarah 2:235]

och det är återberättat att Profeten ( frid och välsignelser över honom) blev förlovad med Aisha (al-Bukhaari, al-Nikaah 4793). Och i al-Saheeh står det även att Sändebudet (frid och välsignelser över honom) blev förlovad med Hafsah (Al-Bukhari, al-Nikaah 4830)

Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) uppmuntrade den som vill förlova sig att titta på kvinnan som han önskade att fria till. Enligt hadithen, ”När någon av er föreslår äktenskap(friar) till en kvinna, om han kan titta på det som kommer uppmuntra honom att gifta sig med henne, låt honom då göra det.” (Abu Dawood, al-Nikaah, 2082; klassad som hasan by al-Albaani i Saheeh Abi Dawood, 1832).

Men inom Islamisk sharia finns inga specifika sedvanor som måste följas angående en förlovning. Vad några muslimer gör, utropar förlovningen, har en fest för att fira och utbyta gåvor, faller under seder som är tillåtna i princip, och ingen av dem är haram förutom dem som sharia indikerar är haram – vilket inkluderar utbytet av ringar mellan det förlovade paret, en sed som i arabiska är känt som ”dublah”.
Denna sed går emot sharia av följande anledningar:

1 – Vissa människor tror att dessa ringar ökar kärleken mellan paret och har en effekt på deras relation. Detta är en ignorant tro och är fäst vid någonting som det inte finns någon grund för i shariah och som inte har någon mening.

2 – Denna sed involverar imiterandet av ickemuslimer så som kristna och andra. Det är inte en muslimsk sed över huvud taget. Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) varnade oss emot det när han sade, ”Ni kommer oundvikligen följa vägarna av de som kommit före er, (en) handlängd efter handlängd, aln efter aln, tills även om de gick in i ett ödlehål, kommer ni följa dem.” Vi sade, ”Å Allahs Sändebud, (menar du) judarna och de kristna?” Han sade, ”Vem annars?”(Rapporterad av al-Bukhaari, al-I’tisaam bi’l-Kitaab wa’l-Sunnah, 6889; Muslim, al-‘Ilm, 6723).

Och Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, ”Den som imiterar ett folk är en av dem.” (Återberättat av Abu Dawood, al-Libaas, 4031; klassad som saheeh aval-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 3401).

3- Denna förlovning äger oftast rum innan 'aqd (äktenskapskontraktet), i vilket fall det inte är tillåtet för mannen att sätta ringen på sin fästmös hand själv, eftersom hon fortfarande är en främling (icke-mahram) för honom, och har inte ännu blivit hans fru.

Slutligen, citerar vi orden av Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (må Allah vara barmhärtig över honom) om detta ämnet:
”' Dublah' är ett ord som refererar till förlovningsringen. I princip är det inte någonting fel med ringar (de är tillåtna), förutom om det medföljer vissa trosuppfattningar, som vissa människor gör när mannen skriver sitt namn på ringen han ger till sin fästmö, och kvinnan skriver sitt namn på ringen hon ger sin fästman, med tron att detta kommer garantera bandet mellan dem. I detta fall är 'dublah' eller förlovningsring haram, eftersom det representerar en länk till någonting som det inte finns någon grund för i sharia' och som inte har någon mening. Liknande är det inte tillåtet för mannen att sätta ringen på kvinnans hand själv, eftersom hon inte ännu är hans fru, så hon är fortfarande en främling (icke-mahram) för honom: hon är inte hans fru förrän efter äktenskapskontraktet är gjort.”
Al-Fataawa al-Jaami’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, 3/914.

Källa: http://islamqa.info/en/20069

Att tänka på innan man väljer partner

Tips på vad man kan tänka på innan man väljer partner


  • Religiöst engagemang – hur är det med bönen, fastan, Koranen mm?
  • Karaktär – tålamod, vänlig, bemötandet med familj, vänner och främlingar?
  • Åsikter – Är personen strikt i att följa Islam fullt ut eller är personen lite mer sekulär, vill att man ska anpassa sig lite efter samhället?
  • Hemmet – hushållssysslor, renlighet
  • Drömmar/mål i livet – flytta utomlands, skaffa stor familj, dawah, jobba, studier? Vill du som kvinna jobba eller studera i framtiden insh'Allah är det bra att säga det till din tänkta partner så ni är på samma spår.
  • Gillar personen – Barn? Kontakt med familjen? Föreläsningar eller tv? Tv-spel eller promenader? Moskén?
  • Vad är viktigt för dig? Ta upp det innan giftermål.

Dessa punkter visar kortfattat vad man kan tänka på innan man väljer partner. Allt för att undvika konflikter i framtiden. Det är viktigt att man är på samma plan och vill liknande saker, annars är det dömt att bli ett äktenskap fullt med bråk. Bråk är, som vi alla vet, ingenting bra om man tänker på framtida barn. Försök undvika att framtida barn växer upp i ett hem fullt med ilska.!

Allah, den Mest Upphöjde säger i Koranen:
”Bland Hans tecken är [faktumet] att Han har skapat partners för er bland er själva så att ni kan leva i lugn med dem, och Han har planterat kärlek och barmhärtighet mellan er; I detta finns tecken för människor som reflekterar.”
Surat Ar-Rum, 21

I Sökandet efter din framtida Make

Bismillahir rahmanir raheem!

I Sökandet efter din framtida Make.

Vi lär oss som muslimer att man skall tänka framåt och inte leva livet utefter plötsliga infall baserade på inre lust. Att ”Leva livet varenda dag som om den vore den sista” är ett uttryck som används mycket i väst som betyder att man skall göra det man känner för, vad det än är, när man vill. Man skall leva i ett så kallat äventyr. Endast när man kan släppa alla oroliga tankar, sluta leva i ånger över det förflutna och bara följa sina känslor, då blir man lycklig. Inga restriktioner och ingen oro över framtiden. Det är när de blir äldre som de förstår att livet inte fungerar på detta vis. Då kan många ge upp kampen om att vara fullständigt lycklig, medan andra fortsätter desperat att uppfylla sina ungdomsdrömmar. Men detta är så fel som det kan bli.

Allah, den Upphöjde och Ärade säger i Koranen:

”Vid Al-'Asr (Tiden). Sannerligen är människan förlorad, förutom de som tror (på Islamisk Monoteism) och gör rättfärdiga goda handlingar, och råder varandra till Sanningen [dvs, säger till varandra att utföra alla sorter av goda gärningar (Al-Mar'uf) som Allah har förordnat, och tar avstånd från alla sorts synder och onda handlingar (Al-Munkar) som Allah har förbjudit.], och råder varandra till tålamod (över de lidanden, faror och smärtor som man kan stöta på i Allahs Sak när man predikar Hans religion av Islamisk Monoteism eller Jihad).”
Surat Al-'Asr, 103

Alhamdulilah att vi har Islam. Vi vet att varenda sekund är värdefull. Vi vet hur man skall använda detta uttryck, ”Leva livet varenda dag som om den vore den sista.” Det handlar om att dyrka Allah, att ständigt veta att, 'När som helst kan jag dö'. Man skall tänka på mötet med Allah, vår Skapare som kommer att döma oss utefter våra handlingar. Att man skall ta vara på tiden, inte spendera timmar i synder eller onödiga ting, utan att göra sådant som gör Allah nöjd med oss. Vi måste tänka på allting vi gör i livet! Alla framtida val måste tänkas igenom och försökas göras på bästa möjliga vis. De som inte tar vara på tiden på rätt sätt är sannerligen förlorade.

Att välja en bra maka eller make är någonting av det viktigaste i detta värdsliga liv. Majoriteten av människor tänker inte på framtiden när de väljer en partner, de tänker inte ens på att det ska hålla för alltid. Vi väljer inte en partner för att det ska hålla några månader för att sedan välja en mer mogen att spendera livet med. Innan äktenskapet måste vi tänka på allting vi vill ha i livet innan vi väljer. Om man tex inte berättar om de saker man förväntar sig av den andra personen, kommer man kanske bli olycklig. Det är dessutom viktigare att välja en religiös partner än en rik, vacker eller någon med status.

Profeten ( salAllahu alayhi wa salam) sade: ”En kvinna blir gift av fyra anledningar: hennes rikedom, hennes familj, hennes skönhet och hennes religion. Så du borde gifta den som är bättre i religion, annars kommer du bli en förlorare.” 1

Ingen av de andra egenskaperna kommer vara användbara i att bygga en stark Islamisk familj. Om du vill ha barn som älskar denna religion, bör du alltså gifta dig med någon som älskar denna religion. Kvinnor brukar oftast tänka på att mannen måste ha en bra utbildning eller ett bra jobb, andra tänker endast på utseendet – att han måste vara stark, lång, stort skägg osv. Dessa tankar gör en blind för vad som är det viktigaste, alltså hur stark muslim han är, om han går till moskén, läser Koranen mm. Arbete och utseende är viktigt också, men det är inte viktigare än religionen! För den som sköter sin religion korrekt, kommer automatiskt sköta sig när det gäller arbete och andra plikter.

Ett vackert exempel från Profetens( salAllahu alayhi wa salam) tid är när han gifte sig med Khadijah (radiAllahu anha) och frågade Umm Aiman (radiAllahu anha) om hennes son Usamah bin Zaid(radiAllahu anh) kunde tjäna honom. Hon var väldigt glad med att ge sin son till honom. Profeten(salAllahu alayhi wasalam) lade märke till hennes exemplariska karaktär, nobla beteende och rena hjärta. Han sade att den som önskade att gifta sig med en kvinna från Paradiset skulle gifta sig med Umm Aiman (radiAllahu anha)

När Zaid bin Harithah (radiAllahu anho) hörde detta uttalande av Profeten(salAllahu alayhi wa salam) började han utveckla ett gillande för henne som inte var baserat på hennes utseende utan på hennes karaktär, och var jätteglad att gifta sig med henne. Umm Aiman (radiAllahu anha) var en äldre kvinna som hade varit en tjänarinna till Profetens far, Abdullah bin Abdul Muttalib. Zaid var mycket yngre än henne men han brydde sig inte då hennes islamiska karaktär var det absolut viktigaste.

Ytterligare än hadith som visar att man ska gifta sig med någon med bra imaan och karaktär:

Allahs Sändebud (frid över honom) sade: ”När någon som vars religion och karaktär du är nöjd med ber om din dotter i giftermål, acceptera hans begäran. Om du inte gör detta, kommer det bli frestelse på jorden och omfattande korruption.”
 

Vill du lyckas?


Skönheten Islam på Facebook

Bismillah,
 
Nu är apg.blogg.se/skönheten islam aktiv på Facebook!
 
Mycket som jag lägger upp på facebook ska även läggas upp på bloggen in sha Allah!
 
Så ni som fortfarande läser denna blogg är välkomna att kika in sidan när ni vill ^^
 
https://www.facebook.com/SkonhetenIslam
 
 
må Allah belöna er

Islam och Samhälle - Rättigheter för kvinnanAs-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh !


Många många islamhatare/islamofober eller vanligt folk som fått denna uppfattning : [ Islam ger endast rättigheter till män ] vet verkligen inte vad islam är!

När Islam kom fick kvinnor rättigheter ! Araberna var ett folk som begravde sina döttrar, köpte/bytte/sålde sina fruar, våldtog kvinnor och behandlade dem som djur. Kvinnor hade absolut ingen arvsrätt, inga rättigheter alls! Det fanns såklart vissa kvinnor som hade det bättre än andra.! Ett exempel är Profeten Muhammeds (saw) första fru Khadijah, en mäktig och framgångsrik affärskvinna! Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att Profeten var  25 år och hon 40 år när hon friade till honom..

Iallafall, så var de gifta ett bra tag innan Muhammed(saw) fick sina första uppenbarelser. När han var 40 år fick han de första uppenbarelserna och så började kvinnor få ett värde och rättigheter.
Kvinnor och män blev lika mycket värda, kvinnor fick ärva och äga sina egna grejer/pengar och bostad. Kvinnor fick inte bli våldtagna, sålda, bortgifta, slagna eller nedgravna. Medan kvinnor i andra samhällen fick vänta mångamånga många år på att få samma rättigheter. Till och med idag kan man finna saker som speciellt här i väst är mer som ett steg bakåt än framåt när det gäller kvinnan.  I alla år har kvinnan varit ett objekt , "Få snyggare kropp, bli smalare, större bröst, större rumpa, större läppar, fejkat hår, inga rynkor, tajta kläder, lite kläder..." Vad är det egentligen? Är det verkligen att komma fram i samhället ?? Är det verkligen att visa kvinnan respekt? Nej, kvinnan ska vara så snygg som möjligt så att när hon går ut ska hon få så många blickar som helst på sig men inte bli våldtagen. I Frankrike blir kvinnor våldtagna hipp som happ, i gatuhörn och överallt men ingen gör någonting.
 
Någonting annat en kvinna gör nu för tiden är att försöka bli mer och mer som mannen. Kvinnan respekterar inte sig själv, hon är inte nöjd över att vara kvinnan och tror att mannen är bättre. Därför gör hon allt för att se ut som en man, bete sig som en man och arbeta med det som män arbetar med. De påstår att de är stolta kvinnor men när sanningen kommer fram så gör de allt för att inte vara kvinnor. Detta är på grund av hur samhället har format dem. Medan islam respekterar kvinnor och män exakt så som dem är skapade.

I Islam får kvinnan behålla sin respekt och tvingas inte exploatera sina yttren för alla andra. I islam, behövs inte snygghet. Det man ska gifta sig för är hur religiös hon är. I islam har kvinnan aldrig någon oro över att mannen kanske ska gå och vara otrogen eller flörta med andra i baren. Eller att andra kvinnor ska flörta med honom. Inte många kvinnor är intresserade av muslimska män då de sparar sitt skägg och har på sig annorlunda kläder. Skägget är som kvinnans sjal ungefär.

Kvinnan fick arvsrätt före alla andra samhällen i världen, när islam kom. Islam gav kvinnan rätten att ärva! Nu finns det många som säger att det är hemskt för att männen får mer än kvinnorna. Men som vanligt, har ni inte läst på ordentligt. Allting i islam är logiskt.

Männen får mer än kvinnorna, pågrund av att mannen är den som ska ta hand om kvinnan. Förstår ni?
Vi säger nu att det är två systrar och en bror som precis förlorat sina föräldrar. Mannen och systrarna ska dela på pengarna som de ärver. Och det blir uppdelat  som exempel, mannen får 100 kr och kvinnorna får 60 kr var. Nu vet inte jag exakt uppdelningen så ni får ursäkta mig att siffrorna inte stämmer.
Iallafall, mannen får mer. Och NU måste mannen ta hand om sina systrar tills de gifter sig eller eventuellt avlider. Han ska betala för allting och det är han som ska arbeta. Systrarna behöver inte bidra ett öre att köpa mat eller annat. De kan behålla allt de får för sig själva. Därför får mannen mer, för det är mannen som ska försörja dem plus sin fru+barn om han har. Om hans systrar gifter sig så blir det deras makars ansvar att försörja dem, och om de skiljs blir det tillbaka till sin bror.

Därför, är det inte något fel. Nu kanske många tänker att det är mycket ansvar för denne man. Men så är det! Kvinnan kan arbeta om hon vill, och hon kan hjälpa till med hyra och mat om hon vill. Men om hon gör det räknas det som välgörenhet.. Det är inget fel med det! Om kvinnan tex vill bo ensam, försörja sig själv osv är det ingenting fel det heller. Men det är som ett skyddsnätverk för kvinnan att hon inte behöver oroa sig över pengar och arbete.
 
Kvinnan fick Rösträtt
 
När Islam kom så fick kvinnan göra sin röst hörd. En rättighet som kvinnor kämpat för i dessa västerländska länder på sena 1900-talet!  Vem ligger egentligen efter? Den muslimska kvinnan har alltid haft rätten inom islam att säga det hon vill. Tex en gång var det en muslimsk kvinna från de allra första muslimerna, som sade emot den muslimska ledaren, hon sade att han hade FEL och sade hur det verkligen skulle vara. Hon rättade till honom publikt och vad gjorde han? Dagens ledare är fulla av högmod och skulle inte tolerera liknande. Men den muslimska ledaren insåg sitt fel, var ödmjuk och ingenting hände med kvinnan.
 
Profeten Muhammad salAllahu alayhi wa salam, frågade om sina fruars åsikter gällande olika ting och respekterade det dem sade. Han följde även vissa råd. Bevisar inte detta att kvinnan var värd mycket? 


Misshandel, hedersmord (begrava döttrar), våldtäkter, och att bli behandlad som ett objekt....

Detta var någonting normalt i okunskapens tid, innan islam kom. Kvinnan blev behandlad hur som helst. Allt det jag nämnde i fet text är sådana saker som försvann med islam. Och det står ingenstans i religionen att dessa saker är OKEJ. Absolut inte! Det är sådant som är förbjudet.!! När religionen kom så kom det strikta förbud mot att döda sina döttrar. Strikta förbud mot att förtrycka andra människor. Strikta förbud från att misshandla andra människor. Och Profeten (salAllahu alayhi wa salam), slog ALDRIG någon kvinna i hela sitt liv.

Misshandel tex, är någonting som 1 av 3 kvinnor i hela världen kommer att få uppleva av far/make/pojkvän.. Så det är ingenting med islam att göra. Alla struntgrejer som sägs om islam, hedersmord, misshandel, inge värde för kvinnan osv är sådant som vissa kulturer har fått för sig är OK. Men islam har ingenting med dessa saker att göra!

Icke-muslimer sysslar med misshandel, våldtäkter, bli behandlad som objekt, otrohet, fula ord mot kvinnor.. Finns nästan ingen respekt kvar snart .. Både de som kallar sig muslimer och de som inte är muslimer gör dåliga saker och det har ingenting med religion att göra! Det har med individens hemska begär att göra. Om folk skulle följa islam 100% skulle inte dessa problem existera.

Den icke-troende kvinnan
Många har sagt till mig att det kommer hit muslimska män till sverige och utnyttjar svenska tjejer osv och att de säger att det är okej för att de inte är muslimer. Detta är ännu en sak som inte har med islam att göra! De män som gör sådana saker, oavsett trosuppfattning, gör felfelfel!!!!! De följer inte vad som står skrivet i religionen överhuvudtaget!!
De som utnyttjar en kvinna gör dessa synder enligt Gud:
  1. Zina som betyder samlag utanför äktenskap eller samlag med någon annan än sin partner.
  2. Skadar en annan människa, alltså genom att lura henne och såra henne.
  3. Skapar onda tankar om Islam hos andra människor
Så det finns ingenting i religionen som säger att det är OK.
Dessutom kommer allt man gör i detta liv komma tillbaka till en på ett eller annat sätt.
Det var en man tex, som när han var ung gick bakom en tjej och nöp henne i rumpan. Sedan när han var vuxen, och hade barn o fru osv. Så hände detta hans dotter. Han började gråta eftersom han gjort exakt samma mot en annan tjej.

Är du en muslimsk kvinna eller en icke-muslimsk kvinna ? Det spelar ingen roll när det gäller respekt, vänlighet och bemötande. Det finns inget inget  i religionen som säger att man får behandla icke-troende hur som helst! Tänk så blir den kvinnan DU utnyttjade muslim en dag? Tänk gör någon så mot din syster eller dotter? För om du gör det, varför inte någon annan?

Ni icke-muslimska kvinnor ska veta, att djupt religiösa män tittar inte andra kvinnor i ögonen. De tittar inte på andra kvinnor överhuvudtaget förutom sin fru och familj. De undviker så mycket som möjligt. De gör det för att de älskar Gud, de vill inte få dåliga tankar, de vill inte hamna i synd, de visar kvinnorna respekt genom att inte stirra eller kanske eventuellt göra en kvinna olyckligt kär (genom att konversera osv). Det finns många anledningar! Så ta inte illa upp om ni träffar på muslimer som inte vill skaka hand med er eller som verkar frånvarande. Det är för att de dyrkar Gud, älskar Gud och fruktar Gud.

Inget vi muslimer gör, är för någon annan än Guds skull, för att vi vill hamna i Paradiset.

Kvinnor och män
De har båda rättigheter, och är båda lika värda. Ingen får mer/mindre straff för samma synd och ingen får mer/mindre belöning för samma goda gärning. Män och kvinnor är skapade olika, män får oftast starkare kroppsbyggnad för att tåla mer arbete och kunna skydda familjen, de skapas med en beskyddarkänsla och lejonkänsla. Liksom de är stolta över sin familj, beskyddar den för varje pris, de bröstar gärna upp sig om det snackas om styrka osv.. Det är så vi är skapade! Vi må ha samma känslor eller tankar eller värderingar! Men vi har ändå olika attribut som är starkare på männen vissa, och vissa attribut är starkare hos kvinnan. Kvinnor tenderar vara mer känsliga, starkare psykiskt mm..

De som påstår att män och kvinnor är samma har tappat ögonen! Män och kvinnor ser inte samma ut, de kan inte göra samma saker! Såsom kvinnan får barn och mens!

I islam, älskar man dessa olikheter för vad de är och vi har fått många tips i hur ett äktenskap ska bli så bra som möjligt.


Monogami eller Polygami då?

Ni som tror att mångifte kom till pågrund av att män vill ha så många kvinnor som möjligt har fel! :)
Profeten Muhammed(saw) och de andra följeslagarna(ra) gifte sig med de kvinnor som förlorat sina män och var änkor, När man gifter sig med en andra fru tex, så är det inte pågrund av att man är trött på första frun eller inte nöjd. Det är pågrund av att underlätta för systern man gifter sig med och man gör det för Guds skull. Många kvinnor, speciellt förr i tiden, kunde inte ta hand om sig själva ekonomiskt. Och även om en kvinna kan ta hand om sig själv ekonomiskt så ska hon inte behöva leva i all evig ensamhet bara för att alla män redan är upptagna.

Om en man har två fruar, så är det extremt viktigt att han är helt rättvis mellan dem. Om ena frun får en gåva eller någonting så måste den andra frun också få någonting. Om mannen varit en vecka med ena frun så kan han inte vara tex bara 2 dagar med andra frun! Man måste vara rättvis gällande tid och pengar.
I Koranen står det:
 
"....gift de kvinnor du vill, två, tre eller fyra, men om du fruktar att du inte kan vara rättvis (mellan dem), (gift dig) då bara en.." [4:3]
 
Den som är orättvis mot sina fruar eller en fru har definitivt utan tvekan gått emot Islam och gjort någonting förbjudet. Om man inte gjort en riktig ärlig ånger och bett förlåtelse till Gud och även sagt förlåt till den orättvist behandlade frugan finns stor risk att bli straffad för sina handlingar.

Skiljsmässa
Kvinnan har även rätt att skilja sig från sin make. Men det måste finnas en anledning. Det kan inte vara en anledning som att man är trött på honom och vill ha en annan (om man skiljer sig för svaga anledningar är det större risk att man ångrar sig). Men däremot om kärleken försvinner totalt, om han slår henne, om han varit otrogen, om han inte vill ge henne ett barn (som hon har rätt till om hon vill), om han tillhör en sekt som inte följer islam korrekt osv, så kan hon alltså skilja sig. 

Modern i islam

Om jag ska täcka alla rättigheter som modern i islam har just nu så kommer jag nog få fyrkantiga ögon snart!!
Jag har lagt ut mycket om moderns rättigheter redan så..
Men det är iallafall med allra största respekt. Den man ska älska och respektera mest efter Gud och Profeten(saw) är mamman. Efter det är det mamman. Efter det är det även mamman. Och efter det är det pappan.
 
Modern i Islam, är ärad och hedrad. Barnen skall lyda henne i allt så länge det inte går emot islamiska regler. För sannerligen ligger Paradiset under Moderns fötter.


Islam är inte en hemsk religion... det är en religion där man bara älskar och älskar och älskar hela tiden!
Alhamdulilah!

As-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh!
 
[skapad 2009.07.08, redigerad 2012.12.21]

Ya Allah!!

Må Allah underlätta för våra syskon i Gaza och stärka dem i imaan o ge dem jannatul firdous!!
Och Krossa staten Israel för det dem gör!!!


Bönetider


Titta på Muslimska Tv-kanaler online!

Klicka Här för att se muslimska kanaler på engelska,arabiska och till barn mm insh'Allah


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?


Jag älskar Islam!


جمال الإسلام
イスラムの美しさ

Hermoso Islam

The beauty Islam

Skönheten Islam


Bismillahi Rahmani Rahim

Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]